3.λ.形而下技术博客

这里只关注技术实现,用代码说话。

0%

BitTorrent协议(三)之磁力链接获取元数据

磁力链接的含义

如果把tracker给封了,那么就无法下载torrent。于是磁力链接为了解决这个问题而出现了。

以下是一个典型的磁力链接。只含有一个INFO_HASH。就是那个20个byte的Hex表示字符串。

1
magnet:?xt=urn:btih:E84213A794F3CCD890382A54A64CA68B7E925433

INFO_HASH我们知道就是种子文件中,info的sha1值。于是我们就根据这个hash值,去询问peers, 通过扩展协议来获取这部分重要的info数据,这部分数据就是metadata。

metadata就是torrent的B编码中,info对应的数据。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
'info': {'files': [{'length': 100074, 'path': ['English.srt']},
{'length': 31, 'path': ['RARBG.txt']},
{'length': 4431023676,
'path': ['Venom.2018.720p.WEBRip.x264.AAC2.0-SHITBOX.mp4']}],
'name': 'Venom.2018.720p.WEBRip.x264.AAC2.0-SHITBOX',
'piece length': 1048576,
'pieces': ['a958677e48a77aff63574c885d7fd70915159034',
'0c713356b63454a914452cdcc76a8470fb4bc419',
...
...
...
'b926b048253bc506cb3f4e52acab9df6b93cf614',
'610f8485ab8c56f53f594e09730a34e8529e13b4']},

因此,如果我们能够获取到metadata,就能够直接从peers下载数据了。

获取metadata的详细过程

BEP3的Peer Wire Protocol章节,BEP10,以及BEP9讲述了如何从Peers获取metadata。

客户端与一个Peer建立tcp连接,然后开始进行对话。

 1. (发送) 首先 客户端 发送一个68字节的 握手请求,该握手请求表示使用扩展协议。 这个握手请求里,包含了info_hash值。
1
handshake=b'\x13BitTorrent protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x01\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3ym111111111111111111'
 1. (接收) 然后,客户端 接收一个68字节的 握手应答。
1
recv=b"\x13BitTorrent protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3-UM1870-\x14\xab\x8b'\x1f\xb4^\xfe\x9a\xe8V\n"

解码之后,如下。

1
Handshake(fixed_num=19, bt_head=b'BitTorrent protocol', reserved=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05', info_hash=b'\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3', peer_id=b"-UM1870-\x14\xab\x8b'\x1f\xb4^\xfe\x9a\xe8V\n")
 1. (发送) 客户端发送一个 扩展协议的握手消息。其中 ‘\x00\x00\x00\x1a’是消息体 ‘\x14\x00d1:md11:ut_metadatai1eee’ 的长度。’\x14’表示扩展协议id=20, ‘\x00’表示握手消息。’d1:md11:ut_metadatai1ee’表示{ut_metadata:1},这个值 可以任意选择,也可以是2。总之我们根据自己定义的值解析。
1
ext_handshake=b'\x00\x00\x00\x1a\x14\x00d1:md11:ut_metadatai1eee'
 1. (接收) 客户端就收一个 扩展协议的握手消息。头四个字节是消息体的长度。第五个字节是’\x14’,第六个字节是’\00x’. 剩余的字节可以解码为一个字典。其中 ut_metadata:2 ,而metadata_size为74620
1
dic={'e': 0, 'ipv4': '{pG˜', 'complete_ago': 0, 'm': {'upload_only': 3, 'ut_holepunch': 4, 'ut_metadata': 2, 'ut_pex': 1, 'ut_recommend': 5, 'ut_comment': 6}, 'metadata_size': 74620, 'p': 40959, 'reqq': 255, 'v': 'µTorrent Mac 1.8.7', 'yourip': 'À¨+R'}
 1. (发送)客户端发送 metadata的请求消息。 头四个字节’\x00\x00\x00\x1b’表示消息体的长度;’\x14’表示扩展协议id,=20;而’\x02’表示扩展消息id,ut_metadata对应的2; ‘d8:msg_typei0e5:piecei0ee’是一个B编码,表示请求metadata第一个piece。
1
ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei0ee'
 1. (接收)客户端接收 到一系列消息。

所有消息的结构都是 ,但是我们只关心msg_id为20的消息。也即是扩展协议部分。 其他的进行忽略(但是这部分msg_id是4和5的消息是有意义的,只是对获取metadata没有用处)。

直到接收到头部为 ‘\x14\x01’的消息。接着是一个字典是

1
'd8:msg_typei1e5:piecei0e10:total_sizei74620ee'

后边是metadata的数据。

1
'd6:lengthi1953349632e4:name32:ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso12:piece lengthi524288e...'

这部分的数据的长度是 16KiB = 16384 byte。如果这部分的数据长度小于16KiB,则说明是metadata的最后一个片。

然后把多个片进行拼接,然后求sha1的hash值,与info hash进行比较。如果一样则说明成功获取到了metadata

代码验证

验证的方法就是打开uTorrent软件,然后打开一个磁力链接。当磁力链接获取到metadata之后,我们就可以对该软件 的打开的peer端口进行测试。

例如,通过查看端口

1
2
3
4
5
6
uTorrent  9281       ym  6u IPv4 0xcd2fefb400ca5d03   0t0  UDP 127.0.0.1:62517
uTorrent 9281 ym 8u IPv4 0xcd2fefb4134a4333 0t0 TCP *:40959 (LISTEN)
uTorrent 9281 ym 9u IPv6 0xcd2fefb40ecafc33 0t0 TCP *:40959 (LISTEN)
uTorrent 9281 ym 10u IPv4 0xcd2fefb41196a633 0t0 TCP 127.0.0.1:10000 (LISTEN)
uTorrent 9281 ym 12u IPv4 0xcd2fefb400caa923 0t0 UDP *:40959
uTorrent 9281 ym 13u IPv6 0xcd2fefb400ca7aeb 0t0 UDP *:40959

可以看到端口号。因此我们就可以把 ‘本地ip :40959’ 作为 peer 进行 metadata获取。以下为代码。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket
import struct
import traceback
from collections import namedtuple
from time import time
import logging

log = logging.getLogger()

Handshake = namedtuple("Handshake", ("fixed_num", "bt_head", "reserved", "info_hash", "peer_id"))
Block = 16 * 1024 # 16KiB


def sha1(info):
import hashlib
p = hashlib.sha1()
p.update(info)
return p.hexdigest()


def recv(sock: socket.socket, n: int, time_out: int = 1):
data = b''
try:
start = time()
sock.settimeout(time_out)
while len(data) < n:
if time() - start > time_out:
raise Exception("time out")
tmp = sock.recv(n - len(data))
data += tmp
return data
except Exception as e:
print("already recv:{}".format(data))
log.exception(e)
return None


def sendall(sock: socket.socket, data, time_out: int = 1):
try:
sock.settimeout(time_out)
sock.sendall(data)
return "ok"
except Exception as e:
logging.exception(e)
return None


def pack_handshake(info_hash="1aa4c13830b822c1375686d685a9fce23405f6ba"):
n = 19
head = b"BitTorrent protocol"
reserved = b"\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x01"
peer_id = b"ym" + b"1" * 18
data = struct.pack(">B 19s 8s 20s 20s", n, head, reserved, bytearray.fromhex(info_hash), peer_id)
return data


def request_metadata():
from ym.bt.parse_torrent import BDecode
from ym.bt.udp_announce import ip_me
ip, port = ip_me(), 40959
info_hash = "e84213a794f3ccd890382a54a64ca68b7e925433" # 'ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso'
metadata_size = None
metadata = None
try:
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.settimeout(1)
sock.connect((ip, port))
handshake = pack_handshake(info_hash)
print("handshake={}".format(handshake))
sock.sendall(handshake)
data = recv(sock, 68)
if data is None:
return
print("recv={}".format(data))
tup = unpack_handshake(data)
if tup is None:
return
print(tup)

UT_METADATA_ID = 1 # 这里可以自己定义
dic = {'m': {'ut_metadata': UT_METADATA_ID}}
ext_handshake = pack_extend(dic, id=20, ext_id=0) # 扩展协议的握手消息
sock.sendall(ext_handshake)
print("sent|ext_handshake={}".format(ext_handshake))

pieces = []
piece = 0
tmp = b''
while True:
tmp = recv(sock, 4)
if tmp is None:
raise Exception("recv error")
msg_len, = struct.unpack(">i", tmp)
tmp = recv(sock, 1)
id, = struct.unpack(">B", tmp)
print("msg_len={}, id={}".format(msg_len, id))

if id == 20:
# extention msg
tmp = recv(sock, 1)
ext_id, = struct.unpack(">B", tmp)
print("ext_id={}".format(ext_id))

data = recv(sock, msg_len - 2)
print("recv={}".format(data))
if ext_id == 0:
# extend handshake
dic, i, n = BDecode(data).parse()
metadata_size = dic['metadata_size']
print("i={}, n={}, dic={}".format(i, n, dic))
m = {'msg_type': 0, 'piece': piece}
ext_data = pack_extend(m)
rt = sendall(sock, ext_data)
if rt is None:
raise Exception("send fail.")
print("sent ext_data={}".format(ext_data))
elif ext_id == UT_METADATA_ID:
# ut_metadata
dic, i, n = BDecode(data).parse()
print("i={}, n={}, dic={}".format(i, n, dic))
piece_len = msg_len - 2 - i
print("piece_len={}".format(piece_len))
if dic['msg_type'] == 1 :
pieces.append(data[i:n])
elif dic['msg_type'] == 2:
raise Exception("rejected")
else:
raise Exception("unknown")

if piece_len < Block:
print("recv end")
break
else:
# request next piece
piece += 1
m = {'msg_type': 0, 'piece': piece}
ext_data = pack_extend(m)
rt = sendall(sock, ext_data)
if rt is None:
raise Exception("send fail.")
print("sent ext_data={}".format(ext_data))

else:
recv(sock, msg_len - 1)

metadata = b''.join(pieces)
if metadata_size != len(metadata):
raise Exception("metadata size error")

if sha1(metadata) != info_hash:
raise Exception("info hash error")

print("info_hash={}, metadata_size={}, metadata={}".format(info_hash, metadata_size, metadata))
print(BDecode(metadata).parse()[0])
except Exception as e:
log.exception(e)


def pack_extend(dic, id=20, ext_id=2):
if isinstance(dic, dict):
from ym.bt.bencoding import BEncode
dic = BEncode(dic).encode()
dic = bytes(dic, encoding="utf8")

if isinstance(dic, bytes):
msg_len = len(dic) + 2
fmt = ">i B B {}s".format(len(dic))
return struct.pack(fmt, msg_len, id, ext_id, dic)


def unpack_handshake(data: bytes):
if data is None or len(data) != 68:
return None

try:
fixed_num, bt_head, reserved, info_hash, peer_id = struct.unpack(">B 19s 8s 20s 20s", data)
return Handshake(fixed_num, bt_head, reserved, info_hash, peer_id)
except Exception as e:
log.exception(e)if __name__ == '__main__':
request_metadata()


运行日志

结尾可以看到,已经获得了ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso的metadata.

/usr/local/bin/python3.7 /Users/ym/charm/pytest/ym/bt/peer_protocol.py
handshake=b'\x13BitTorrent protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x01\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3ym111111111111111111'
recv=b"\x13BitTorrent protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3-UM1870-\x14\xab\x8b'\x1f\xb4^\xfe\x9a\xe8V\n"
Handshake(fixed_num=19, bt_head=b'BitTorrent protocol', reserved=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05', info_hash=b'\xe8B\x13\xa7\x94\xf3\xcc\xd8\x908*T\xa6L\xa6\x8b~\x92T3', peer_id=b"-UM1870-\x14\xab\x8b'\x1f\xb4^\xfe\x9a\xe8V\n")
sent|ext_handshake=b'\x00\x00\x00\x1a\x14\x00d1:md11:ut_metadatai1eee'
msg_len=225, id=20
ext_id=0
recv=b'd1:ei0e4:ipv44:{pG\x9812:complete_agoi0e1:md11:upload_onlyi3e12:ut_holepunchi4e11:ut_metadatai2e6:ut_pexi1e12:ut_recommendi5e10:ut_commenti6ee13:metadata_sizei74620e1:pi40959e4:reqqi255e1:v19:\xc2\xb5Torrent Mac 1.8.76:yourip4:\xc0\xa8+Re'
i=223, n=223, dic={'e': 0, 'ipv4': '{pG˜', 'complete_ago': 0, 'm': {'upload_only': 3, 'ut_holepunch': 4, 'ut_metadata': 2, 'ut_pex': 1, 'ut_recommend': 5, 'ut_comment': 6}, 'metadata_size': 74620, 'p': 40959, 'reqq': 255, 'v': 'µTorrent Mac 1.8.7', 'yourip': 'À¨+R'}
sent ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei0ee'
msg_len=467, id=5
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=5, id=4
msg_len=3, id=9
msg_len=16431, id=20
ext_id=1

i=45, n=16429, dic={'msg_type': 1, 'piece': 0, 'total_size': 74620}
piece_len=16384
sent ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei1ee'
msg_len=16431, id=20
ext_id=1

i=45, n=16429, dic={'msg_type': 1, 'piece': 1, 'total_size': 74620}
piece_len=16384
sent ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei2ee'
msg_len=16431, id=20
ext_id=1

i=45, n=16429, dic={'msg_type': 1, 'piece': 2, 'total_size': 74620}
piece_len=16384
sent ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei3ee'
msg_len=16431, id=20
ext_id=1

i=45, n=16429, dic={'msg_type': 1, 'piece': 3, 'total_size': 74620}
piece_len=16384
sent ext_data=b'\x00\x00\x00\x1b\x14\x02d8:msg_typei0e5:piecei4ee'
msg_len=9131, id=20
ext_id=1

i=45, n=9129, dic={'msg_type': 1, 'piece': 4, 'total_size': 74620}
piece_len=9084
recv end

{'length': 1953349632, 'name': 'ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso', 'piece length': 524288, 'pieces': ['ba20b5a72d3025bbc7abb458797663be825f524c', '8b1bd4c458bf92f0eb55b83e89e3d9c56cbdc524', 'b402c3cca99ff7ad60f8e8e781be8c8fadba157e', '298891d676f7852782b805b43e66686bb6ad1207', 'd964641c05cf1a78b250c66865de29b064735910', 'c0be2dd7f11fbcbb1407e3b1146ebcfcc3292359', '6a19eb52f1d01390572c93f7f4472b00540ce490', '13c87b2d6d3494fdb276766c95dfc1b91777b6f1', 'c1890adc119c9672807953a55eebda75e3a4bfcb', '00b5ce78e20d78656a6ba4bd7016d04397d7e180', '0120ce2e795e02ccbf61a4b53c836ab9a716d851', '0ddcca436320c6cc8c04f462942563bcb4598f5f', '02b4b435db3e7a27e33d4ba1fa2e2078ef835736', '4908fe49aff3fc672d836179fa8553d8a628dc7b', 'f8da27d2b4193ea26a46d8f87c9ce8cbe3f3fc46', '5d982db7d29f7d41149cea527740e8bd6e862ac0', '4b43839b15e386fc215c1bc44a901d718546dd0e', '600229ad519e3db46588f1d9c29c26251110a3b1', '61491fd792a9f21d5d4acde769dd3741d5120fd2', '1b64e4f725e21d84b64da61de5449f9888986da3', 'efb4c6e22dc4a7973ca658f5b1a2794f45b5fe2e', '5f70d7b55ff989c1cd8b2b977627776b3b490a47', '1124368e311d61cd3c6bfd31d6f425c536318924', '6934c2cb85874273ec37726df5b42146b6c3728a', '9efd3f79880005035ff8a75359f68849f48e9c50', '5533c3f1635a8deda39420eac02bebbcf259df14', 'c80592bfd02270ae9d1b41d497639b18b1d20b8d', 'd4c0f403daf35ef32f120d4656d04e80b4bd1192', '4523f0d463715c5bfb3626d015cc7b676787487d', '22fa9d570779e61d7821f1dbacbb84fb43cf6a67', '0335b7fb777596698469bd4fc00a684462de083d', 'cfbb7a5722a608545762b94835657fbd44fc91e7', 'f17836f934ed026bbfe91fcc2dbd103cf69318b1', '158205413cdfb99650ca5b557c4979bd215f8c99', '7187a401a389957c74075b320f54ec83e97d9d35', '31c2b7ddb4e410a8cceab8fea0ac2b9faf7852c4', 'fc9d5e0e9d0e4b0d49c4dbd6611cab38d25cb35b', '04c2a30266508d90b1bb8345abd18d74136490b8', 'ce94b180a9189597b83b0b4fce92c36471779d53', 'ce764fd91238133f0c708b1b88335c302abf1e87', '494205a07e752dbd59bd037c7922fc2f5b665014', '7d13a47fc8656c7aa142e94ea232dcc8691a665f', '2da281c39e056188d35b2a78854a79aa8ee7be92', 'a0b72788b0ffa1e0e85239c08a130e0c2c9caff4', '1b6aac8a50b111f7386f029bbc551c396b3d088d', '0561279675e967d31e74c44e25390ab7ead0eaa1', '2b19121c3d380d8fdf7580781bb14c2b511fa0ae', '6d13b6ee7f1923f9d7a57310e3c1ca5ad53ece4e', 'c29933509f5371b6821bd79b24b4f58ffe0333d8', '6a5b9c4f394a1e9f72158a00ea08e3ea47aa71fb', '19c4676e9a1091a9bf9d0756a64bb702da7a5751', '82067001d9d85a142b3778c33fd6eb0fb7aba499', '5c56470016d30bb34f464efce23461a7373040a7', '4144ab26531943f69eb505acb53de37e82711f0f', 'be73c958ca3833681522ebe6bea3f97e55dc9d8a', '9f46a8e0ec4addf7271fd2b3f90b5942b3cdc356', '267fbcfb576cee86fc20628564613fd074267fed', '63c82c554e3fd0f8d9ea2e1ec8c7c36d6b6d65e3', '7ab49b69bd189ff683aac45d3f6d1b7da9583a9f', 'd6c730b4585beda39b464c7f776f06dfafbd3ce0', '59fc22f1e819280620a49ab46b5bb9c9bcbea586', 'f093062140d5d37bc5a79272663e4bc66a49e03f', 'f722cee0229245e16dbd3c5d6a0f32a5adf5ef19', 'a363d764cf69a411fbc9ff88dff2ee3461b12fe0', '03e0714d4bdfc5a3af901d40da51c12e2c8dd207', '6ecbef03949fda425e5089c6ee9acf6323617596', '78170625df3bba54a28bcfdd8ec4772c0a9a3848', '5ddc2888825b2287793e6674256c778020bb93a5', 'f4ea17eebd0a0c57cd4db2ffb96d5167a8b0aa8f', '66aece7c31634090a97613578dcb1433e6cdd359', 'f8af6733fc4581686cd49e5b3c0d5b06ada8122b', 'f59d062ba9bcefe5f05fac29099539eb890b4e7d', 'f2ba6ff184af783309a1211b2c496b3379695da4', 'e509abd80f368127d44f4537c9ad8d6772a1bedd', '8d37b51ab629553ca9431a581ef35166fa2a2300', 'c5ea100dd518c44c09a9d8bd18dd6f5bf7509c1b', 'c3e6f71857b15f7301ff52826534ac9f78db0985', '35909ffc83f472ee4d1fdcd6f7726c76adf79ce0', '71403b6c4c1a832144a6b9ddd5402b4cdc6e703d', 'e6372fb3617ab13c0b943e305c3e914130ca969d', '556568d01a97e6cb198d81aa05a794b9567eb3e0', '9ce128ffec47626e6c8153038534f43a6e14aa8e', '4cfdf99abeb333f9b4c0ed07210f0190238df1c1', '4f128b5556a0141b66de5cf9b0c9b18b9dcae8a9', 'a7cb2ff33792a6ca2cbda51bbe22831cd0d86722', 'bbf596820c05c64ee4cb059c86e8222daea1a917', 'b14c1a7edde499515cb7a8c4c40c324d8702bd0a', '29298ce236b0431c040ef3dbb4d44e67c9dd08e0', '7d5ce79b15086437574fe4ad77e050a9ec1f951e', '377433da06e3a3530918f4588bb809e086ad950c', 'af720220a7313778277409e666ccd4a184c367a7', '5896b17de1134292d959e3903fa1ea5de1ae1d2d', 'f679a4b918dde102f09043b530c0815f31a9c5f2', 'c790e2cd289d00ccb46baf130b46007c2eb18e30', '2636a09078ecde5cb428eefdd527a05beeebf195', 'fc931ba272fd95ac45e3cb2ad4664a5cc9736256', 'dd6ec44b9b671bdaad69a9592462883b03a77305', '5772a32174c4846698316a5a9b45e3b5e97592db', '13ad647e428a00fdcf303e42749cfc5bb4399258', '599dfa76981ba2456a34f129ba867d3ca22ed0c0', 'd9db0e5a39168c9beafbf29792fb80c6fda87dee', '406901e52eb72857a643badd5a3472ba5df4bfc8', 'a19558eb9fc011ca41c836e5440584938541bfcc', '89991b435aa574ad43a2526d076a0a49f38930af', '909577d3f9dba84afd6b5f0a3fbaaedf48442185', 'e6b9ffd32dd3c814f6a340f327106b53c3b5db51', 'b1c85cb0c0a8f214f62939e3491682a814d0f696', '0b6459ff6932852358bd07dcc961ba788e23d207', '936c0ed40c2df2785a1f30538eac92bc6116ba5b', '3c5a3a4e40ddee0a727fe19415a601f7f3e99f93', 'b5c2c3e3e73ce579a0e77b477a1bd7f07552de9d', 'c6c1d2115a2aeeab6895d8a325796b6f1c7d0026', '3550006520559ad8ff83494ffa8a4da6f00d8d8b', '53d4908e7c8600f8a80f507433d713785542e1b0', '7628468bb8f3dd19d1975bb47184e9a6a037e80b', '97be722888e67cabf2e91308bb1da42ba6f44b57', 'cb93df5bd644b7afd1846fd7fa658a0fa32c6d3b', '37fcdebadc0235d590013be0e52792aad981d911', '9725c4f2ac0cb9d0eed531aedf1b383dd07fb7a5', 'af1f50a4aec58baf0465c4c2ff3cf8b1779d4a98', '708c38d259750d41cbd7c3ce2579597affdeddba', 'e1c6029b5ac8aea4f6e084f23a0c9c5566a2db32', '48708fd0ed650e410337ae045add5ebb2e3ca28a', '2e0a9fb60cf69ab2cfbdd452e2504a7638d4ec6f', '26d1dedc34e7b5809a394ed19dafdc0b4a329f05', '87adafff116df69908518f931dd1c5aa812b2453', '8c1e8847de50ab3e683b872c3519dc5ebff775ba', 'a0c76766dc90b8a41716af7359b1bdbb6d3a18d5', 'eaab532927c5ce289b4ed40e0ad36cb85db12fd8', '8f828651652484a8460317d58871cd714a4af593', '8351d8c129ab9055ef5fc63a8eb9a716bc1bac8d', 'e1c887c86cb39902b2b089c1f1f5e40ad53f5c95', 'b2b333f48fd08944ec88083902a862bde019236b', '910c67c9498e8b48274d38581de17ff20aa4366d', 'b4686dbac4ac285706dc93fd497b4364689bc9e5', 'c3085871ed629b58845b952072261e59eea7d7b4', 'ad045c22d316b126df0b468df1b356ab893561f5', '7a2afe346a5cb925ea6e9a502848b7c49ec36634', 'af8f7003b11a70d27e7d8d9a8486820efee73a56', '20a5bd4382eef0a1aa3569c78bab929e25212ed5', '4aadf4e51dae94552947c72db6c781168a263024', 'af2c2a16c63e82b348d221c6ab5e68b01ccbf33a', 'f6cbd3f7c05061811ea090986bbcb682db3bf722', '02fd62aee00db2d4e3d932a9b6ff5e3ece217a64', 'd72c871b2ceb35f6ecceb81a9f28e5769588bc2b', '7a725ad328e39b7726af2877722b5289a3ea0372', 'c4ce9ae3e0caac447b6c1c0f9f51de533bb63166', '23b216c20ce403a8e2085e51f06c2da18a3e2064', 'c655b0fb413bacf2d7c4ec9978eff5f07c90663f', '6d4623529fd29bfd1816c6de10357fc5bb9b29a3', 'fbee8049077dbeb27131f1b5a7ae0c18d3197714', '65cc269b867e4cc57957383c1244854b9ab62ce8', 'b7a38af9301c69008141d9801498a683f9c59ba5', '250cfd0a48c0c98f02beb9c60d1924f5581be7fa', '5020424566e0ec56cb699b19c413d09ff6330dd4', 'dcd1c991432bbf2677720cc022681d39de0289ba', 'dca769e57d6962836f343ef836ee4ab5efeaa0d0', '4f3489861654a1eed3cbef0df20cfc043651656b', 'f09cd15b39327ac299a25539af6dc15d8d533e26', 'f6fe4be374039f83a9c66dcb54b65f0aec83f297', '48ba14a7794f87864e9c81a437e862ef2d4d2849', '07da93be63100a01b1063ccc96bb050af6c05872', '8f7d0b2deeafd14a0dc76d2aa81c759526ce0af0', 'bba4a82d21a3119f74a86c8ad322b3044fa4cd81', '1b752027ae35f2cc02bcd7e3d4e72c9a859f2e56', '753f7900577bcb0c668c8271039ebb340e221ee0', '78a6fbc3d7bfddd99c691275f7a77fb611af1e97', 'f7cdc1ea33ae05e094e08b3bf5a3684ee5cebeb2', '97cc08e498bb9c717c8d50876dfb3cf111d68f42', '86ee76543cb1efa8c5360db333423509d10e3e4a', '68ec0a38878d5317e668269b83c858bfebf43d39', '1f3350fd467b29b592eb0c8f15364a6cd271d252', '13636a94d974b2cf770cf31d9774e55218be3ec8', 'f0ebd531089b0d2e452c3903962b2fd00039b3aa', '574b9d14ab040e573725d7d71a335c1843c560bf', '7f423554bcd3eb60a7b727d6a1e271bb967bad92', 'd08ccd01cb924da74f316815c88e99233697a8a7', 'cd47a190af40e57c94ad378ce850e14f60d7db98', 'cb08b0defb133a064cc2fb8530f31cd8fbb3a15e', 'cf50968e0b6ecf6b83a870b26b5fe74c2e78dfd1', '35e57b39e306ecf2b65ea872b471dca5184661f0', '8d8623bd5f4adfb280511a90a60dbdc2379602c7', '360faa4f6eecf75059e7eaf5a0c3107bdd781a05', '23120d947e446b4e25d651a85642ac07ae8a1607', '3f101ee3eee77920b022636a860e1ba3bcabdfbb', '89c72a4d93749da129ecb5fd398500d05f7ed10a', '6f8c3e7e37f407ab9ce88d4668d42b9ee161d768', '986217cd4e5d44539a4b31d744bc77bbd3ba303b', '6f4a675b9817347040c3714b42bfc3e5e001582f', '839470676b9405f84cb27113018f982e51873ee6', 'ce1420b20f3f08b5271566ff2e89aec17493c2fc', '9b89717a2379267dc036a74d73de42f78142b53f', '1674049a24d46f837d25d7f0039f90add243c2cb', '3fa9465b410bd601c993c02efec1f7a333b2f28a', '5f502a04e1f3a01f2f15cf329b60621ded409668', '34f377e48640ac13a1615771a96f68c1c1658c90', '17b6f1a7a9d29e728496e7023b606618e4c24147', 'b2c5922a7bfab15a06c97ffc022bdbf232cdb958', '6b6e99a0992ee4469f7d1aa0795d9d88aaa08079', 'c6cdecd63a958499c9cfb7110ef3748304690a28', '90511ab0114d82bcfb36257c3c3d0addf26fc81a', 'e4e124b08e792ff46ec24a0403be3704d01b0dd8', 'c4511379d50e485ecf62564273cf286348bc02fb', '56b0bdb0a66cc7c177503e7c7d78cebf18f34b3b', 'f61aa76bedf8fa2cabd226634932effd9fe2153f', 'ed07d5b02c8ec14e6cbe871cfe6f87c0e28843ad', 'd0ea253b20614c0f3c8f1e63ae03cfa7988c8260', '8805cbc590d760fd5a83026f4fe53eb7ff5190ad', '548322a0a89ae0c2edf9594178192b95199b72f4', '663015f796c3da64fd50e835283877a79b3890d4', '25841efc224f9d5d675a2a3158f7856028d55e95', 'e01f784166fa611dbd472dcf94522d6dce2842d8', 'f5eb27a535bdccc43d793c14a8c4c9bf23ee24da', '4f7e913f3f8048e4d7afb18fb58b5dc51da8b6e2', 'eec6404e370b0ca39bee8e14cbe8fdf0b64ef062', '3d287d7f69aeb446e4e6025a3ae0bce2cd202280', '64f9b4e8e1d1d047f52ae41467560e34eb63baf7', 'fdeeb3c0a2ff4b2715ca66e822af1ca9d43a2785', '814d3c5e966dd0491e2025c89ab2dfb22ed3fdff', '4029c918a3acc11424bcdde6a48d5d324688f663', 'a8d75f4fc9ceee278a489985226ec2ee9124ea80', 'dcc76c71c97951866c9180457e500d54fd3eff93', 'e4a4099abbab25637ab1b5f3810ad6f5724ba5bd', 'b9d72d9324d2eb336e7cbcc25b758d05e70f236d', '779ebdebe4428130eef6eb5182b73a5ed16b3ad0', '5913c9aea9b066ccbac85c81c52e46a51aaca08e', '54d46652bac891b467c07612da0849f57f9fef59', '25e707fe989ae767abac88e612c23ed63ca7fed0', '1ee735872e1c2b9e78942707d25bbf9f83b8aafe', '2b9449639f1d9c674cb6403688284b9430e2c020', 'd5243f092d711f9b934a6dfd12bf2545177c0969', '0730456cace43b367a39dbbf5c1129a326a06023', '3deae0a31d4a7cd7efa53425cc1242ed737b47fe', '3a697e6ec116d5d5fe6f5427d0bf358b97432f29', '54e8675ea5b613456c557fc81c4d54bda4d3b035', 'c2731675934e13880f83c4b673900bdb3f6ff7b8', 'cbaafc09c26a53d64f834e77f69649e7a4b9700a', '751a315de3a4aefa2bbab4b765d994aa0a6b9078', 'b1e025194531af8de399227e221af688a74b7a8e', 'c1f5e0cceea2f4820753a22b5ae6cedb8e588831', 'd0284ae3b74f7ecd849b835ff5f570eb7bfc5518', '9da6d47ccdc79961eecef0691a62a104e0005a25', '3374a9e1561284b81492f68294cd914d071bbb86', '396ece79018e9b5f048c7df24993e7a12290eef1', 'be77a06cf11f1f1cb9918c006e73a030db7de9c8', 'e8ec7cac5537f3641ccd0d5197c4d70d29c9ff79', 'b53a4aa280828030f9fa72f1099302e049269caf', '411516940f7f6d8a0487920dc755104df6ec2156', '90fcddf596e411518be65d047a3debc74d00c87a', '776eaa02274ae486f1cdf83e3565b82590718e00', 'b4d87d6b79fc56d6d782d599c8a0307a83d09a9b', '8f4b9ef83a7056a0cc6e80cc5a89d8593a73aef7', '938578f5c80764a052d6ebdea7971b1043b9434d', '23c53ac352162d6895b236ff97d9045d36ea2590', '13ec3f1af3d44c3cbc46f5a26dbe824f91da840c', '65d4ae789c6250763d43fa1bbf8745b115d62b8a', '69993c5a6656c7356d0603918f49cd6e157265c4', '9ad3ce486ce19bd5b3ed5c4ad2057ecab9241fd3', 'd9ff334c2ccf7778c4c81c241f92d6c3045758e2', '1026f43072d21f8a7bb57ded88cda13cb41b271c', 'a3f19cc9ec8081a6b29d572d79a26c3dcaccab4e', '767607bc80ad543bb9183541c6a9e3eb2c4b2b77', 'fb7d5d3864281e85e2932f94dbb68b158f237071', 'a1f98ab9cb893dadf3f6dd00b952f39d896529af', 'c04b943805ccbb4b8a47e2efb06cca70b5fa8dbf', '64a920534f2d3c2793f728f842aa703666c859a6', '9848b958cb08eceb0170b1e7b6a8ff9aa5639ff0', 'd1bf89fd20a334128f514f328a140d7149ea195b', '7506e6fca7fba43bb6dac1c18e9bdf018bc7c875', '8ad873ae455278b791751e8965db854ceb465497', '2f3a4f6470f0683c5260b929f1ab1bedcef3730a', 'eefd40ca567e50d9cdecc7f04b53bef60161f4f8', '9526ca3d2788cb04164ee29845c27e2dbf74353c', '6e9e15f7f5c9d60da2f2bc9aa1a1b5285d207409', '7312136c8a3915aafc19fd840d6874a7ef7c5738', '558795f5085597b587bf2de5b7ba76f473010cbf', '4e0dcf8dcd05a14d9dfe5b86b2c9a8bd9081a74e', 'd5650ebc6086fb67684a1cac399719afac7f747c', 'bcbbfe5c9fba7e52db970e32ab3ba45270972e04', '13f3d95b8e12260e975cde6b8b4111179cdbdc67', '5881c3264d089f750221b6d656b6b148b07cedd4', 'e8c6fd77f0b42ff769af4a857222f77127c2049c', '06fe527eeab3e59e08f639c9f14f9289d3e65f29', 'd594ab65d54bde8b21a3928dc2115b7a58212bb6', '7ccffd0621518843fb36dab09967a002a6ddf76e', '08af4ef58704c1a0ed19b24cb94c609157ddc6ab', '4ca735e5e100acf92a9471b9381e484450eb66b0', '7693531baa4937b83e4208e3689340fa4a9bf3f6', 'bf1d2e26f8e790c8a820f138d0cfa6a5d16503f0', '349cdb73032cf850ca978c04e252ec901a7a7463', '1278eefe9702cb53070c2978c44aeb38eeb7d4ba', 'ad75d7fa7d100f385538e6669628275eab43e346', 'd0c48b32163ed7cad97b85a43de91e816eafd727', 'a37bb38250d4d91cf35a7d25fb063ce92f62cdd9', '0f56c2dfb2fad1a49030550ae3caa63d6291c865', 'ff3d36ea81b5c95f97eac1c29c357a3d5e5360a3', '0dda2ef11bd1bb5786b00d41551a73c4a593eda4', '3604c851a6c6d36fa8f2c1db0f5370e8a55a3435', '4029ff0aa495bd8ccc936e6a85833fe7047f3460', 'fd454ae737c1a3c7834a4fea5d76f835671235d3', '56fb6d84ed2d1b1f2f42d97064eb73a660ec73f2', 'b5d382371a7206a3f34c257841a5f495f78d3460', '319cd17037594ce78e4a7aa0f04e46620c75da31', '0d1bb0e86272330deba089646c401a40659a1203', '4bd2f39e15386944d85e788058393adeedf46eea', 'eca8165eb95dde951a26d8843dc6f18b8d1c99a7', '88bbfbd8384380ea25b3b1cff140e5b5ddda75ea', 'e1949372a0d3436cd7e959011ebb5acf0e0e6af2', '3458c81ce78629a88dd908beb07103f1d4911526', 'ec28b6da34956f1c48786915d72867c8e4d910a8', '29449f4a868ca48b7f376052b2db9e90ae85bad7', '587b31ae8f122dab8a69d742b1eea14fb13419d2', 'e204ededa19300e0681bff8a8560392fa3df129e', '9cf01ded42a94a1af39e095ec3153e2e0725d1a1', '37f9d058dde25a36fe96c6332af7544d40aa9f86', 'afa3476e9f7ea9687303bd22d9feec895c067959', 'fcc79e5283e8a030b2f02872a428e9908ad5fd21', 'd61583b9d1747451d9cf851ac14ad488312aa785', 'a63ebc921799a6024782095b493f75e6e01e5e74', 'c76d1fe5185bf7705756d592890aeb54102a4191', '44463cd4c4bbc9ed55b886cde62e48c4b4b09d83', 'e72c78c0355efda08b584ed561f78e0b9f58b33d', '15425e956afc0a816493692f1b78a6dee5f70f26', '70014ca157597be6d702f20b8f0bb47c7eb8bed5', 'bcc4cde0f6683500b0743561607fe453dd056bac', 'ce80cc5495daa5e43f3c3e7950bb525e8146f0f2', '5cd042097d57dd407f6bbe2e0839e04a3960961d', 'd8c450dda817c37882c2ec26868fa4f90cc5c264', '57dc8d930f2cd0e5638218a10663349a90a32d46', '4081e06bc2bfa1aa4a22111fa629b4b00b61d911', 'b198d87ef1de7e857dd4ac56633d6d9cff264fec', '3ca744487e47e99bc5b42b05697104d7a942b050', '4792e1f819007e4c5481aabb32ad24ff22f8c2b6', 'a1988aa18bb2061e94a82838729edf56a5b3c1d4', '90da29ed9ffdd935c687eaa3f3ac79cd9e355c01', '4bf348998f1b06ea36ee734cdaf9a005423c96e1', 'bad883c22b2943d2b886055cac98a0cb999861d9', 'b5fa949b347a58247418a004ef957e7be0d6a811', '51bed945d5876a66989b1be828696e8c1d22d537', '7d887f4147b0098e65398c8ab9054fdd046311e8', 'be3e6bc59871823da03d6cbfd43fc521c04f18c7', '38ae06e2c08b1eb927547b8625369df31247e662', 'd53325419d50b08a8628756370021fb2982a4d72', 'c544184c565bc581cb89dbb9c27ee6a17baa4895', '196925a370587c4dc64fdbd9d912cc7c1dc1dcbc', 'b60a98d11a3cba05006871acf0cf281cd5c3afc0', 'b4ae547826ce2131bc688ad95ee843f6db2f4261', '410cf76022580ad3bf35e18bdb8c3723044f3e33', '5e5afad51ad3af8237978abeaacea03f59e9f945', '96d5d666036ea7701fab5cbfd05498eb636bfc8d', 'cab83971013610dcb2ffd5b1b57b14a91d376227', 'a8c499dbb0288d226afbbcda2036c9b762512867', '4d7cf2e9c6580fac82ec951899c01e78c412fe96', 'a52adbe89402f057aeecc3195973ca73a21e5c77', '2822a5a01bfeb991dc4efe6ed5de3e7bdf5caced', '85ab493ae69f115c49039be230cf854a615fd584', '8ec36f9202df22782fe985de20f623179612d080', '97a0e78d65ca8779d8065b50255ab86ffefef55b', '586b52337c0189c7d87b81938d1f243ceb3bd5cb', 'd2c97d48b789d0357c73a369681d7303a6a3f549', '74957cda36dbed11a51ef37af6b06d2187adc960', '8ca8a439519b48c2ad2a2c755518c21d2ab479f6', 'a46f4ffa4ae92b7dee46867b9f1e8f4a29638198', 'c37578567654e8c8c91c669cd033e7dcee6469fa', '3b716bb9609f1dce596a5c1a034b614f385d7083', 'db042dba5768ca151e4b7db6fd24496b754101e7', 'c8d3be720fbe72ce9ee130c499318358efac9801', '8099752656067cb3e51abd1cccb521c2552889d4', 'd663d4e6b410785b7ca904905908d650ffd5fe7c', 'e8bb73895a307266665a5e559ec24544ab6c3ade', 'ec7626dd0fee167576250c15d2c48c11ec0cb21b', '01fad6444e623308dd1205905a26c65e851b0b41', 'b5c9e3783cd1902bf297b40de7c4c0fc477157d2', '7cba6220a21788bb35295060de2c85e5c06d4f10', '744c2958bb949f36b288c93c42cd32d538a26cf8', 'efee434421462440d80f9c3945aa35f9ab476c9c', '70c2dffc5ac3730dfd5897b2492e7fb2d6010031', '98346dd94e41e713dd2c594abe671401627eb95f', 'de938d8584b9cfc18ebab03dbb0873a35eedd30e', 'd84eada3aba472904b4b155fcc1bb74bb7ef9e3f', '9e99e4a5332ec0049171bb894a1a1c375be0351d', 'e2f93f789ce4b5259ee46420c94540bbc40fc32b', 'e39561e09ddeb8751ef071c3581fc946897ac52c', '2285658691f9315f6c856a99665b658ca03ed529', '30209d9a37bf8bed680aa8a6838bdf98f59d531c', '4c1815170117f91b02b22cbcaf036ed17c84b856', 'abeca2ceba0a03ead4df91611e2ee18c7d37a8af', '6cd481d4329266b3413cb40869423aa420d84ab1', '8185762ae8e2d6846231363e599b6a003a4dd744', 'b5cfe87f3b837de2e91939c4c5be1a3bdb2bcf47', 'aa24e89ebb562034f131ccd2035a72a2b4d51274', '0c313c50763b5f2ce196d56ddc05b081e06f8b19', 'dd5aa686167f240741413eec6b3aa900423adf4f', '8111ac137ef25de3ecbf1da4f75fa0345dd8a8f5', '3fdd8b0ec30a83db514efe86d721423ec2905f5e', '0ae4bb789f2543558088d9b6eb26608f67d687b6', '6e1387db9fd5cd4352a139701082b03334e59bcd', 'ea63b405d3a1c401bdc7c7974d5c2ec19334f6f5', '4674384f23a24cf211a470f8063444e1069f7ecc', 'c289c3d1cc2b654b47a085671215b78711e76f65', '39e0997a378a3824d6e2acf0bc059ef9ea26bcb4', 'cdce867a3be2a536d626fe311d4b7d37c751a910', 'dfe8e5610b7e1f99ef3e2984d91628d72754ee4b', '06ee7ddb6acb40731a25fec3439c1c9bf08ba8fd', '113824ca5af8655f1a349b943a72b0dbbb124ade', 'c2ed679ab532434d6d8e0081ae8d16ca0ae1857d', '2610575a8c4d3863ebce6741e0212a6bdc39e576', '5aba8801c2bcad57cf73cd6af64d4eb12069367d', '38b6c433b3bef0b622e845f46e9137c6bbd739bc', 'c029ea94bcdec3c9c230bbded753dedcf8b1d6df', 'f2046760d2dd37f41414b09d9a2ec8197a4dbe84', 'a84177067d5f7a52b768dd120867961af1b08f8b', '247b9a4c7ecea402eb3247bc00ec74d254a75188', '88a97322f4eb9efbe744271c95bf45d33c75404b', '41cf4b31448208623f89d6903a9f16a468c4698e', '81b920baf630f227744ab2264282f0a7abc20298', 'b918837c317f0d8e16a41c0006a2cc34a1d9ad98', 'cb45415f436975980cb649c58be968fccbc32395', '20ecd40ec403e13456fab1fd1048e795536358e7', 'cea4e82502bd2fdc580381d16614ab2fe1cde9c7', 'a650f4c67e56f98f42b56b0786018ecfc11eb279', '502fa29e8ea524303a451349a8ba45c7a9f00c91', '7f354291f22319dae0b16d237a1b8f805ba1c043', 'cfc16fe5ef526841741e4c8876f8fc224f8eb608', '39cde0dea5d576a87ecc52dca2ef6bd52b2b29f3', '6a4a6ba44bcf07900a1ef8e692428886e7e2df26', '0ba0fe598a0067e78117f632a93f0fe619f3cb06', '9cefc84287e1ff6578ed67decba757790502e461', 'e3b6a4e38a9ae5694c2ca1f60f550e9da5fb9b81', '6fc12571c5603d9fd2071dd0f65710c611b6f9ea', '2951fb803b8e0d12439220502a2d3ec962b6e186', 'cf7c98314b763f54eaea0a917fc8662d07f06563', '2991b2822548b50e12a12a1392f217e78d174c1d', '6e7869d4d9db9bfc256d673cdf54a742ec37f101', 'a28a5505f80e19afb966e0a7fca74be18228a576', '579c6abda0f702dfa612f8d580d0a866f0896949', '9282d7c2606a14a3aafd3f2ff47c256c997e95af', 'b2e912db37800a929f7488392cea4b82620bffd4', '3bed111935a9527badc237490b3d964699915aa0', 'dde6a6ad801fbc9f43e198afa14798c5da66e16d', '5c624f2bb103d1621b36b2065c9a9e7a25588033', '0c0ddc09f308abe8a4c39e271facefed02676d57', '6c472f94998099a13066d4759fd3a3fc4794a97c', '5e783fb3fc98a2f9e171a1250a47dd36d897c899', '587a48624bd8002f070bdf2e415673a6c5e9d681', 'bb764e3613d6b06ebb00fff682b08e5b50c59c2e', '360ead7d9f1198894f5f1a02c18c2d9099a0eda4', '4c1bddf890c62cf67b94826062c33a308a17f489', '18e4dfa12dcfe95b13ec27f3c940e0898c3a7ddd', '0da5afbfb16aedb51e70c47a0350b8d4f44dcdb9', '438d184a034ffa626be6650e674f325df84b9d43', 'c2c2eb7319a1e601097b10cf231d12bd6b1765ed', '1eb5a2f25e74f8186771766a2b1917bef09f8d80', '2fd3c27ccf2049ce5f8ac8f97a6ad85248a09362', '148f3003dda7fd8df7a6f0c6dde94effc905d0e8', '2da6cc42ca7b1829466d7867a2245a2a000f85ac', 'a00b792665b168717c83384dd0cf5ca8f22b58c0', '836d33198eecb4c5a09d4afaf7cbb13c5ea7e3c7', '220e1fe367208c184c85b963ee9b1ff5cdbd188d', '7ea2b9abd30fb3485b70ee0a44d559f380f80c49', 'cf0e608638192ac3c761eb7338ebf1156c8d5aeb', '728fa60fcdf4278b138e367d0cd71935d5198fb4', '4f08996f22796b41e1d18e612acd490c8d57e359', 'aaa6804981ed431b289267c2a88f5162ba7ea786', '7b986cb948ece10d55af800e6921aece61613378', 'b1d9ff69d976a92fe818ae58d51090271c3aae3d', 'd0e08439890d3a6aa7d69608c946361dadb58aaf', '1be7b32e947f0f9ab2b3288a3220069539e2fd29', '289f6f438c5d74a878409ad2312b8471bff43498', 'b2427b3b46403eb816e964d4aef0116b1046d331', '7416191be50fe8e5ec772f6ebc017e32eabfa7fb', 'e122532ec2066f33d32d6e2dac5a23cf4bf55609', 'aac18a2944cbba23dbb7cce677e655ef1ccad826', 'b78f2d2b1f267d1c31725a8e2549750552c6bee6', 'a46ac011dcc6ff098552abdf41aa47df8ee7baba', 'a3b469f56239faa6fefff02cbb10412274743253', 'e8c7aff5ee9722ec0ce27aed62454d5280139700', 'f8d643438644bdf0dea8f4e584a4cd478edc6260', '6ccd19abf9051c1f4f8654562b0d5b5beec5abec', '1abf1302502cb0429fd8654cd3554fc7b512dd84', '0ac9781acdb35620a61ddaa1dcdb5c50a44ffb57', 'a019f5acc494e69f8d8931ad90a01e194d6e00c7', 'acb9cf3cfb7270d15de186bb764eb4ab8c89679b', 'cab7dbe81f559dca2225331baf48d0e212bfb585', '41748b02da616f5af85dd0e383ecca0273da1e87', '082420ea14af05afd871436428222773be2b3f2b', '9ea636d48c643f8dc0c71734525cc46435ca438c', '80a8589374ee0bb34c9639b8292f34df4cf92252', '513c9a9d7cf675bf4413b0f848f805c5a61370b0', 'c672301a4fad9ad9feebbdb4434f7c8d3289d21b', 'f07d5212551eeaaff503998b4b9cebd8fa30e75d', 'aedc6338419fa0ffe580aec46432469e3e6f995b', 'e1fbe4a8d7f6b820e2fe1a4085822063568dfe97', '9d3e6a56b884efadcfec87b6fb2e466b792f5fd1', 'f7d5b38b75ebdd0214e1171db75a8467d32473c0', '109a501027d7cfd575679e60ccf3c4b9b34a77a9', '4996cf735afb10854aed52c63c5993a1fbc03ce6', '9f9b6298ddc3bb743510a1807027d3cad30d5213', '136a53e5aac5be14a863a7ecb030e044401f45a7', 'af0360466f8b3066be1d494b08f8b7490ccdb1ee', '1dafc61a9f510307b96abad993f5903fe19e639c', '406fb0c83a9d953976876ae6fc198b59e8cf4865', '4c6a5114e54068fb59bc2ab424cfec409ef9376e', '43fe1c39188f201a80661b05b35e5285dda8e219', '5103c9ffe1ee7691371a8cd59f98700257998c23', 'e5834a84a4d2e2fa5fc2152fee2143468355b664', 'dae6b74aa2057ffcb443faaee3e9d934ddd93c36', 'e263e5a7e0c4ff3e59fc0d845c1c0b0df1275c51', 'd204f0e01507cff63f071b163eae3f99e77f4e93', '4260fe7d88121f791800771555b0b8b69141bdcc', '1f542ab546a901f14cb34e3b875323c42f61325c', 'e647a6ee304272c82dbb3920d7520942a9ad73f9', '1a85f4c7707696dc23107370dbbaa2f46cfdcd0c', 'a538b3b0f70968e338aa46fdda8fc2b5dc943246', 'eadb59d894be0b50e80e7fed1a71aa198c5209d0', 'aa17ee8227abb4fcda166830b6b7b922d6aafc0e', '735137e9531190507bafbb4f134a4ca01f870ac5', '8dfde8b821ae87e0c21d9d44aae413d7030d86a0', '4004ef6c7d8dbd4380000c0aea357eeaf594edc0', '12161dac6c26973a69eebd7a9ae8d5956d590ed8', '5e3d55ec1486fa51417e998752dc49353819a6a3', 'e490335c9569b80467676da9fdffea2642df1856', '3cbf4cfe63c206226461bffe6c0d58a68f714fdb', 'b87ceb48b931f36e13b405adcf9b8aeefcdbbc32', 'da5f25aef070bebcc229c80ee64defcf11f8434e', 'be8aa8835835e24874716d2a5d25c70554c63403', 'f73147c16de5cba92319059d49a5afd5225b5ce6', 'c4e3cec97bb88cdfc47f5a5864422d47e4a33bac', 'c25fde5c9ba570967d35ae2d0941114da9610867', 'ac275e05cb4517ae5a174ed14984f07a91e5bb36', 'b5dacef79706d867b23dcf6ff022637b73f43cb0', 'de5e9cafa4af2c78f154bae6ac5c8ba68738567e', '0a8a808b7573c9aa6d8776315e440f0a01d92099', '5729e7189fbdd652a8d9320749ae1f3329499de1', '648b011b0eaca5129c1ba4d2d628c49f80b48a2b', 'e140a61e42457930414c7014ae93134c639ab361', '9cb34269f1fd702c62ff0b0626fe4f5909d1c374', '1a0714e9ed87a7781fd37f78e24aca42479d0366', '9b073fd1a7b45e6c32f4eeb0bfdb0ee190d8d932', 'a8adaaa1454d9cb1154ce7542b6f4a6323354fc4', 'ae02588bb8408efa142224e22d0c249291406456', '8353633b7650d4bd0791c39c7700130171893913', '46e41c5b0fa99c307fed72f3897fa95e1c00e99e', 'a860e453cef50a6da0ffb2f6ac1c5a1a3a3f9b99', 'f56bd17dcff9b1cee993bf876008c77d82697374', '54b301fc9a4f230cccf943a804e5f6813b2c4a70', 'ba164b2d1150de7490efff5f89325390c94254b4', '9e5c07c6b2a62f53fda9f02898f3bf171e9d5b70', '20b77b20d3f1c3c0f6d94ba8d6c72d71f772ac1f', '52e44a9e326c1eeb817921994302767339961180', '922c137b1fe865308051cbef4ac05a74716d7ecf', '9e2c9d5226c4ee5f7c4ae863657ea0d205c31564', '786fee11a78a4893c5731e58569df50d9523e159', '04205eec31bdd3979d0699265679f1a285a6a783', '0663c7a9f9db239193d0ded59fda69719fe212c2', '4b4fe5f7c95d4c008338796b19e8b6f2cc82b92a', '39d2f189adeb03e4360e9f8f0343a89b043ab283', 'a51780079924800e31df354b68a9c92143cb9917', 'eade43e265f9d92aae6043cbe64b8ac090832ffd', '901f30ffbb32c789a24011653161fd7795a8716d', 'c96c967a7123b9ea1ef81d936c8d428284d2e73d', 'c4eb4437434243dae8e5c608fec465db35b38ed3', 'f28b0b0dc9703b7c1e1946c52e858427837fa215', 'b31967bb676599174aca08f62c37d2017f61f881', 'dcb7450696855f0f192e3999106e0a0186fc1537', 'c0a358b7f2efbbc36e927004c6e3291b77658d23', '72831a3d928e802607aa2ef088da5b0c3777f7e3', '9aadc5a566fde4cfb7b80fba1f05a7c2bb8f19be', '685cbdc4b9160509a8f7365336b7d2a4868d30a0', 'a1ba7c116925d1820e409fd97e856b81b5fc7230', 'b78b64131b4f15dc7fc9d88d70f64d68e5e6a716', '51a16234a8b03665d9a266a20e35f78db2115948', '9f3aa129a56e1e9789ba1784e2dc2ed4cbfd8e1f', '6f6885ded19431e99b979a408b934a454962c9ee', 'f69e2afb1853826a9a671c1ab998585b85a39412', 'b7c3a83327da02a32a4551e168e15b8ee2c622f7', '4562ba76ab87c098d720a8be1c5e0296d450d030', '13d5d5963d95be8cdb643c77546ec05b167ed533', '5434ff4a774ac94b185c50545eab45ab49f776df', 'fe88c6b79aaa62816d6a05d80f03ab2d431cfb53', 'b2493dbd2aa97bf216cc7138c22426eca520be85', '2cd0520aa852a5a55f28b08fe1a58b45b423c08b', '97f0a0dcc521ae150c7ccc1931db0255e6edb4bf', 'ed0d7be537884ac6bde5909b994a6bf3be58bee7', '65d757ea9b7a6726b5df0090bfb05dbde921de8a', '6bf20a6f91a879dc0e0c69b4707960cc85280ba5', '0835b3771cbf57e9d9d0c1fb31fe7417ad8c91bd', 'd76d22f8dcf2fb00a9d7f26e54b3a1c26714439a', '6129646055c411dfcf2c1609e170d6b54bba45e5', '250d5da61dc57994cf31afd857e4ecf18118a08b', 'a73d1de46442f2739dd9d6c2cf23261ef0cf4091', '92c0ba25bae9b23e56b904d1bebf340752e15231', 'cb85afa520b518e7b434eb9595b1a1cf49e9e9e8', '97c6ec1c658e8f59517159be632449550041494e', '7018bb6c2a0e69f130191f5e984d91fa43bfeaad', '38a150108bcf9018b3bd0e40082be1fcac16dcb6', 'e3c37657f00dfbfa31ef3a7970dd2b1af7b4565a', '2cfab519c32db4701a182f14612421c6ea911362', '2d4d9e748600c4f19e4fd9dca0750ce949f31def', '256bb8957e202c4297c12faf845e1f29fbb97b9e', '274c9c1722f4a5364b9dbce3015b2017b5d83360', '853e204225e3fafed56b6f5516f1a4fac481bddd', 'ba714614eda04a52becf5f39f154561532db98c3', '410b4d9f8c6cc9694503a02e9ec357a4a72af900', '7fea16743f3ba7cc17ca6473ece1a4fcc884f52d', 'a7cafa8bc90787faceae550cabb45123ddb1913a', '4619b5e3afcf02a208c6859afab35d9c6b813cea', 'e51517adc72b2ee1cd5de53d90f04b0fa8e3caf7', 'e763b6d8788ddb2cba214f94a00e0f7ede7ef2f6', 'e0553d819164718a27d692e67e3109749ea5ae68', '21cd4ab1b37196f07bfa0b105d2ace22ffd4726b', 'e9f71d4b20b8d689fc6aa0f8d882a2ed97be6f6d', '9cd6d6eaf61d4e1c011da1ae09d7d14fd813cf2c', '9a17bffedf754213e3a8643a5275569861414d7c', 'a5397d46a25b5d05fe6566e39268f1c29761cca3', '5a222ab65fffde75ad52f00e0e89171820f0e87d', '422ca07bd6bd11fd69e24bdeb73ca4281ac65a96', '0adce9822921f4276051735fece81823cb486f21', '5478ce1a7f6076291544c9fd45e57379858760f8', 'a85b1dd9ce650e87d11afacf41f9e60f53ecfc23', 'd7d7331c3dcbcb9d43bacb038abbb51cf15053be', '145bc360bd87276fefdd4e8910fdc3c4af711765', '0f60558e35190f5ba2290d0ca9c271bc539a705c', '92e9162b0a9877f7294d53ecb1a95cec52c10313', 'e780e6f8e16e7a3d5110b21c12a7ede09ea74389', 'a8d44e1fe4c1f2ddbe4a9ed31ca745457e1a24ea', '5c98b8e82f05c096d936026c75464235678344ea', '5e31642591e101e8d3397f0237c6581a74cc4553', 'b92973b772fa0cf65744520a3720637b8befb0b2', '75bdca31767124a1b7a9a47829ac113a5b3ade65', 'c14a4c7f0b7dd4d8e73fca2b8685d1bc8298ad66', '47aa231818578f91d370227756c9fc924d16507e', '79f2607636e4ce20c8d331bb529b562ba1d9c416', 'efb846f1d5f263fbe9a253b8879c90ff8b197087', '3604e2f93e86e3b8729e275c89ca5d7a7c31e86c', 'a0ecbdc5f9d76182e811f6f48429dbdeb67425fe', 'a279c77a668df8ae8791a65720e2939f858c67c5', '3325b31b0a74cedc5fcf8cfd49e93392b8e78f40', 'feb80a5ae6821051b79150c4d36f972a1154ff65', 'c184532aef858e76573879fe352339caac8d923b', 'e4a8d5dd0167f94ae2509ff78d3826ed13fdfcb8', '1be1489b739dbd3216210d648d53299d2220ef86', 'f027d6eb3ce4c612062adfb665345f64c5c9a230', 'dc8561987ae745cdd65ac35f753dad3c5de5bf15', '8897fb616c7a29da18bd9e3c355464723220f0fd', 'cba7deeaaf1bc3f2409995813fbce49f0be10851', 'dcbae6a11c280d31f6ef95b3c6b96939c5aa5b67', 'f514643e443b6fd78c566a8ec42995968c7958f0', 'e5e0b52f3a9e52bd4fcdb2706e1742da5207151b', '71ef35704231f58c1761768db674e10aac5ac390', 'edc25bc67f838471e96570d3e3a6160d947289f0', 'b2257178ef6502967666e2ac712450d0eeb77337', '9d9324ce7d003d8bcbcb864bb61336bcaccc53ff', '9e350f4fc2e05161092815d2f271ecc46b30d0e9', 'af107abbd4c50bed509016ad81e708f98583e362', '4e50ff3b1ddf88993c02bb1ed5be7fbc65c6ea21', '32b50b6bc51ee3a0c25af91a008132f000748842', 'b587d663a45706202fe25b33d591ecdbb7589ac4', 'd4c61a055287f9904ce804ce02bdbde73d959388', '70495042469549715b97fb6caa9f46230f203132', 'ad792313bc0e781f8566d99e7a5c7b65633fb823', 'eb4ce02a8b4cff98617adb78565b8025766b1b5e', '92ac98508fbfc778f5c7a043ae592c1b5fa334d9', '8ecfd1e2fb99517cb2b0170139962dad5638a596', 'b71956b192a7b39a61649ab57731b01e38243809', '6e0cb2d368afc3068de99bfa091f7785a2159017', 'c9000d60c4d38bf908eba33085b2bf66de7dbf99', 'a6d06ab3b5516d52001e693edc04d49e6978cc6f', '4491a7b7730d6f18dcaf84981764c599455bef88', '39c7b848126fdcbeda4ce9dc25fac68a63cdcbce', 'dc618619e19d63820811ad759c9f32fec124bc98', 'b8e4fbdcd5d11dd07c70921fefc69994e218ae7f', 'f0f4a21423ae4d204029144e3543ce79896da125', '25e11148b7c08eb4ef2171728e2bff9106f9de43', '826c7e8fe109821809737ff6d0be3875da47d785', '6f86b13f1b98d2a78fa0b16eed21e562f028d507', 'b0bd0a4aa7b52d14770fb56ef38085a7f6849ab3', 'fd013724d6fb62331d6c24ff05e45ec4410e12c3', '28d5df8189791a774694af3ca942f966e2cb79aa', '307f1067de1f783b11db23e1a8e97febdbbbfba2', '289cd267a48429575f47e4c2d1882a8104f91b6e', 'e64a5db3518e3082d69e4eb33e1f2beb5566e448', '4b9eb1907f9cea4d9c1288c44cb0be9f2bad5806', 'dd64b813892e71db3a8156540aa214a3404186b0', 'd5aab5920758f83ed95bd7ad25558abdf4b86394', 'f0532dbd6e5e84d02f324850d7f834055ac67030', '0e52a27083b550879497a00910c7caa44e08b099', '8fd208466dc07791ecdb1cffe29856a7a4dc4826', 'fe1858e32ffddc68e8e9d9697615cdf067ad02d8', '9eb5f0163985d77eb199ae19f1ef531877e0c8fa', 'cf478dab4d829497e7ecd79e442dd4c306248f78', '2c49b7b5f0fadcd28844a2d59d091ee1e2f5656f', '8182c53c70b0e22c1abb55ff40d21a0350069061', 'ecde54f04023ec1337185aec7baf643f21dd56c7', '178a883ec366b0cab64e344be7c9eacd7b6b2416', '3df43f64ee521e5170130bf7b8ebdbd5a696ff36', '14663e9662c6a92429246d9eac12daa4c35725c7', 'd32c15c24683cb8b75b1dcd00825bb05881d16ce', '95fc531aefeb69a7647ff138aae063997f04236e', '5eeceb2f8cde7a499d62aa98d92fbddab7d215e8', '4d0980f9a4d8bcb2c29922cae3cdd63f844878cc', 'a537c7d356ff6d27588167d21a296681baa63a65', '39ba20b01f1967a481db3377682e20184248ca83', '222f2a04c9cc15dd4b480330f01ab868025a104a', '33995491d169438573b822534a6628cea16f915a', '2673c9c0df86b4a0af13acc953531a8936fc1a0f', '750bda82fac98a862fe76f21f96e45b9649131fb', '8a3435b7da009f5fe009252cd7a8ade193416a25', 'b5dff9adab88fa13027120484e9bde04d8702dd5', 'c721f9385c28c9293ea2ec41b05337a87cff3d81', '2c893524c2edb641897dafdc31ae39af7d450777', 'caebe5d16ddc610fe7415393bc7bd182484dfc3b', 'a677293ed0b60fcde12b59de57ebae277f906539', '423959ad45f89dac922f4d33cbbd5d7c2c0d7d13', 'c40995135cc2207deb40a006bce0b0a6a541d100', '3a700f213d77585719eeb0625a65dda58b2a0c5a', '881e93636862e6732a259c7d67d2932805839648', 'b12f5e6a2aa8dca21f2e795329b41089c8d16a08', '8acff2a6c3042361d4ae50dc670a30e60b505144', '288f8ba6793c7d6a19477acf6488c2b3aa4b7116', 'd926239f4abcf11eb8eded5f002835074b970960', 'f64aa9de02f94c450574db157f49d87910189298', '6de2437c1202ea1f6a059d3469888f664a317d93', 'd771cd6b1a935cf57cace4b29a0fd36b7fca4c42', 'df06d6ff2ab7eec9ed7f0c97f39e2ec03275492b', '1ff2aed6b7fbb3071a5e290b3c2f2a55e20ad4e2', 'd6244e2853a621a925f3ae7e92376de8090895b7', 'c0e2b2c2d935dd090e78be21c6e1dfad813ed699', '1ee8a7594bf4a0d3ed66f425846212e9a2f35923', '1f173f8ba7151697a2bd7f354a41549a26a17a87', 'c53d920bacc1fd1b36bc850f940f47ca02ec3017', '959199188be578116f7f4ba551a1860e8c9c8e41', 'b5a1aa8bd00736a003a68e31929ab464447d5098', '4803acb5a6f6f9db7ce06df3b0bbb10b4d4164cc', 'aad405f87fc542d0d2f0f0d149ff6ebe45adf25d', '3fde661d78c828c107625a2618a6cada83507aa4', 'f315d028e49ff0fb43013e52529cd51f06f6552b', '006697e1d6d28c4fa4480bbf9cfed7a53d0bc7ec', '6819af1db8be4e42b1dcbb7914f53153150d2ff0', 'ce144be3d6959d5dae04e9007c56ccfa3d6fe711', '9857a51a536bdcaac619207db9df69a926d4b8a1', '7db295a3a983df9dfaa97c56575d0cc78abf9887', '24a4b7ca2e6daf0fa171bc75c37f5c2fbade206d', 'b8278895d120763f25887de135c694d9ef4533cb', '23bc114a6841602cadf184add8a1b96cce024bf1', 'fb492586cf9ac11870231baf9153fbc000f7d724', '21edcf24fb7b9b287ceb7b448c9204ed84edc4af', '2c8615b5c4b2645b63d5133c941568e49471d86b', '7b3ed36ed1a93f0de52112b4a212675b84046e67', 'c73d7c8954cc28b8ac0dc87e1a9532b67ea14566', '5803e75187ba250d001889cc14b9ab64e00048ec', 'a02dd0276814ef33d1732d3b83be70b9ea6d948c', '081de7a94365cfe3aa65682c1367e8ad2273308d', 'f3c76df258ae5e1a0c80f89b65a52411e842cf88', 'ce794be1050c9fefb3f39b647009b2953f6624a6', '5875726ef102d587b06e1de39ee05ecb9fddabfb', '14e5b461666c3675732116e3ca51f3ff13ac7baf', '54d9795e12236c144faf1ec5c2621021c54f644c', 'b8b4448aa8c951c6dc976d2e3a6d49d14ad99234', '636ca2d19c874fc9caf2a4caedca1c7c7cbf1b80', '4dcbc77c16a14fb6fe9b707202024c476915323e', '7371ee185a0a677a15f9bc95f5d0ef5a37cd4834', '83980572884b7eed05a05973b31b46d6828fa023', 'b68c7774ff3034a5d7ff89e836d983284f60a564', '9c6778c8e79123fe1fa01e85ba012516553fce8a', '5af16f7a3a20009f559284d7b364fe7698d46462', 'e944fc7e4a778dfd314f0baad03c18d4239624f5', 'de0ec211df079a8fa1d6d70d71a3931b4acd3b41', '44c8b029b2a960a86d672ddaccf0b982625b7c73', '8a114b5ce3306c659a9993dfc6cd9ba1969b968b', 'abfe106e958de99e338e7898ca41b0417f2f66e4', '30db21d379531d2ad645445999f8c90e283d1fce', '9f055af24ccae832f091058e3dc2b68da71a9e54', '196cf32572c15044949b47258b516d0fed339206', '2b93618380f0201c64a92662a3dfbe59f9df8fa6', '8b47b2a05985bb8eed569caccd396e37a18690ba', 'dee586df0aac2d10f6a628462bab94d3e4f5f594', '5a056f12369af1c17225eb3aee4dfbc741de9442', 'ece817b37144d230bafa4e463325b3c994d87fea', 'b86b1fe637542487bb21e4ac64cfa9b30b32df1d', 'b5371112d4305a7f971858a2a4d950c76a349f77', '53d3c91d902a6dae0028e603de2d136cc2c1fb90', '58d74a7221b576c6650ca2f917c22184c4f965b8', '0afb62cb42878625281b0bb7d3597bdd523ebc3b', '2f056c6ddc10053f571b46a9d6a32895bf821aca', '77efdd8acf1e11e207bad457876cba3ada398f36', 'dfe3246de535a2e338497dde2a27c221758602fb', '3f3f2f7d915cef5834d91a80125340c8a152c590', '871633097e654fee7d2d6a902cebf239926064cc', '9de71065d63aa70d47e976d659089322e6b72940', '307316550983e89d2f2d10e7217f5e894b5e00b8', '7f902581e9ad55c3799da810213c2ad8c34f870c', '9d35ea31c2522bc013ad61d3fe6a0fcd584afc82', '358ab90acec6a0dcfad3941b2fc605f7104dd9c3', '28170c1d974335230b1ba784b4c3af0bf260fdcb', '723f3d9f64d8181e11b6bb8b9ae39682a399ed46', '19cc291d01c7c79789dd0d0c3a260def8d8f61ad', '5ace4ed56988d5dbcee7ecc1f8da13f62c7a48df', '0f528bb1158ec724b5743101f4a1965438d4530a', '323c7b19cf65ac2bc9f1f9a7858d2f7c8983601e', '15155f19142cae5872ecf9ab8cd97ce74c4819b7', 'f27c9c0d967010b8588305c6c4025a4e5cad1a5d', '22b02c4cd8fa857ea2d34b256685d309f5782460', '8cde5b615515ca4a6703b33c85eb1b699929cef9', '90cf9fa94f7e772572c5a1ea057eeeb0f7db3214', 'bd812377800b3315b53fc433963aa2847253ea57', '77fd0e7f42b8dd064a5d563fd585555b3f466887', '011bbffd8c724c19c149a7742fdf99259d102c4e', 'd029d785dc77978014c857d41d0ed487f49ddfcd', '7c96badbb63730260895c02b8d0b5e88196dd163', 'e3a5e24b4ce09b4346db82dbbc904c9ac36faa0b', '264559583eb8ca1d6b5ebb48d827814675536747', 'c390e00bdebaadfdec4ea7302fc45044d543e0cc', 'e7aa5f51ccc69772913781f0ba9d07dd1136d22f', 'e83779d2414f9ea6206445bb8ea27e9a6db51f56', 'f341f249aa318e474c2e07ff4ba6165c8127213d', '204bcb20f64fd9b7417db423b9bff931e026f7ab', '0d312127c09abb7fd015eb915f0f97947ddb67aa', '55e0faa99e2601f16039f7525033808b88b283c1', '93d20ac4378f4645c184dd62033bbfba9b313f49', '095a976de08fc2ab298f09bca6493e8fcbdfb0da', '61a95d05b319fe8b402e663c8015b6a7a31313bd', 'e03c5be33fad092fac4432801317dd78fea2931c', 'c7c57501590ae6d8b4391d14c2f9456ddea2a5f3', '821aaee20421a08cc503387350239d8c8ce38600', '09ff6546b194824995a7f83fa11a3a6a7006e4d3', '2fa3bc7d5dd14de7cf65acef54cd2d11a523b997', 'd5918e4ce2f617fa9665959c95fdb7ecdde9a1b6', '36381836ae6b289c67917357623d7b9312ce8381', '7e58332d723f6b11c2f801e3a887ff3b0cbb9ae2', '360de6d7c3f4127945a136c9bfe7735f7b641a87', '920b431fb3dd39bc9ce5740530a394a9359e5c08', 'a50c5bf4b74dc8117e2dbfee30b88927ff7902a6', '3b21f28c03eba12ba45b7e9ed341755b0925dd98', '01a86e2d1f918e37556ae5e8e67c919c35215772', '9004d8fb4d3d6f550d2650c93b655fae408210d8', '86efa762d51b7865731566fe9bf7cb6b30957f03', 'bbe426c7b9ac36bae842a361f1ae0dfe1407d4ed', 'a2563c3ab5fde392654feb9e671129f189686170', 'e0f5f1fe913396a201078868c77dc1f1b72ec1d8', '3727616bd86f356bd5e9669a62e7c33950306144', '37f6f7a34500d888d504c69860f385d1710f22b3', '3ee8770c2fd847d888316178663ce125b27874fa', 'd7e2092562b57c658005fbd9fe4057fa79751401', '846e7a0217c8466bd5859618e6a98c435dcfae68', 'b040744e8012be67ce6087b10238996360732d5e', 'e18c8019e02aeb482170a9d5680a133a5ad75009', '2e811ba2cf3f54e920b35f4cba43e79d4af1d6ec', 'bb006e974046ca0e17213fee635bce7fe3e476db', 'a8b757389e1c66a7e0a8abbb3caf2ef1e3305c32', '09d155294127ded63891c374d190710672cb36ba', 'c41464f13f26fcaa3d3dcb8223fc7bd50ef290b1', 'a16e4de083b2cfe62c8145badd8c9eb95ebcf25e', 'bfd9700b6f9f446006cd0f08c57969d6f470494f', '4ba5e257955910bd833edceea07b511ced9448ad', 'dc484d5cea78f4d34b35a903263770c09c4298ce', '9828e06445cd0a1aaf089b6a87ef8f0a704d8fd5', '1e5bdc3abcf519b67e6cba44271897f3b05dbdb3', 'd4736e34c63b9d0f0ea1b761179928bff66c67e9', '9b3a0be24b030198ad62d039b44fa648961948fa', '3f5fee314ad9b3aee380cb07839225cc1e16c787', '2a873773c4f3a8805d10dc919169106c7f5d03c4', '3ceb4de35f48a43562fb1d34397452a01c058d8e', 'fe0a06584dc9df961faed8d5b40e2ebc07d9afec', '6e2bf8873ccf8e8542b2203ceea5cbd7018d9c80', '3f6d550ab621afbfcb60591847a434b7172ca409', '00eb29bf4aee9126023b9953b032df7578991de1', '04529c511471e65f848cddfd3de612aed68aeb3f', 'cc7501b9033df909c3497abe4bb00c12b4491e07', '1e04d26332c1fc80059786ca829e2684d1136468', '6e5d1f792f15e710954d487c0a1db0d8307e75e5', '41aff4e8e654b6b153efb3838d34e40a4bb80cfd', '891c664b3e157fa53d2c06c656c2ef99c34f99cc', '914a5c9ec02e5644b1c184b72fcb1153daaa92bc', '8982c9e89b59f70c1f1afd785909efb018e980d8', 'c5292b451aa87eef4abfcd8264e03e1d787b3f8c', 'c3e76137c516aed8f82b06fa92747ccf062d5bd8', '9a2e04e3990f42aadf38ba3feb557a0254aae5d1', '4321b2cdc71d9797a4f92638503fa782efc8220f', '269627afae50ed7bf4cdc51edb72a6ad56677a8a', '68eece79cb854d6922e239f2d0493fb32585a035', 'dcad767b1dc43a9ddcc4372774af13c312cc8556', '7a685c22cb0b964a0216b67b1e84bf65c5a4edc8', '9c080b1a090902640413c0bca57e1bb71a81ff33', '0e6be200d63a3d7b3d7e09e85560ccacc7c0282d', 'e10d196fd47c4b16592499f8008d598ef96aed15', '5faaf1aaae708ee590070a3099642c8e3bc3640c', '31a0a7b3c5d8b90b42969628fdcc7adf58ae15a2', 'aa339f4b841c25c3b2a3384caf1289367ff8a27c', '56b5add25fd154b7ebadb09a1aad0dd20d4d81cb', 'c57788baaec9453b92dca578719ad86fb2143fdc', 'b1dce3272d05a90d7aed86ed81b4ba86ac883c35', '28239aff012a9cdd16a02e37241e0065cdd8fe37', '550e4c2ce2663dcc43caf68d81181732b2095c76', '048ffbe8db0f993ff66a1b9eda291db66af312b7', 'be835034cf0f32e74323a390d97f2a245c8d69a8', '27c28a13dac80a9978025ed7b4a65be336cb6be9', 'c565f6de5a62046b9bbbc467468b527296553595', 'ec4ccae753f420b6b3624419d2661b055085dd71', '903cb052a1243839ddaf6bf558647a1924f80165', '75fe511dae496dae362f414cf41b5bfda7996787', 'f5491039836ede84196553e156edaa6cd958fc8a', '61316155e55be30fcde98ffd06ad8c9f11ee6b1b', '0e501e6157bb4beba438c57290f46e509251ab4e', 'dbdeb5560eea693cae6ef6254b0acd9e6f58725a', 'd3ddb37d07940754c3fac5d598272f21d94717b1', 'e749868c1c79723ba40d7f8ccc7c2a726ee8c0a6', '70749768df241a3a96dd313f8d6f526515c380c8', 'db0932d4563a553ce89184a4599068c49e31d693', '9b93e6a77140cc0915f9a069aa1bd1f686fb0d1d', '44da8d9834f22ce7ace76f6fdac42c397f0e264d', '080d277946b77dabafac34e8b67fb8f1435b2142', 'a9942a9187ad252099f99f85e623126a040cd57a', '86e8409c3f0b64423fb32e56b3b6e0eab5b05ea7', '3052d928a4642ee33622bd2dc0ce94056f46518e', '0534e09009e2e2e7da6d1fef03382bcc3cfe6791', 'a649e592189819ca60a1abd523dece0e5f248818', 'cb2671fa2930321738b08f0ee4486a6cf1cd43ee', '34d43a94ac9b68e54298a3c81d9f277ca5a210ce', '239930a5968ad3f7d3bb9c0141d3726a64378448', 'b3c7c0528a1ddfd0245034e4608e3a267f869a12', 'aaf43ec9554dc2eef2498d0ee226f74026a68365', '810446524beedf22fc19d5cf8bc01d92c79d773c', '5a5da9be22d257db8324b0c77e32b9dbbec29771', '744b658cb267447cebf36a3ac008a0a666f8c132', 'b5b60ca5debc7a0602ee088e76f6a40d9f2114f0', 'b1f2dede7ea1a0284fe9b2d40096e335292b7eff', '5be40a5e4405cdf87cfbe30361346722f4c902ce', 'b92fef775ba9a2385751898306b41bd9a58f582e', '3ca4182a92260683e84c900dd32d6daf75d3c22f', '3eecca4febd8e345d59ea509bc9fb76298dc45b4', '654dd8ea8713b73f150f3a7893b57e1adee0ae9c', 'fed6cadaf1fe30e173ebc455e22bbc4e7bedc9d3', 'eefab0aacf3cd5dbde6dc7d2aa4e7fdd1b89f34e', 'be7e594ba9a1db1c5b637750fb816c8c78d368ca', '2670f8f3717797703e2763fa481b85b884121e85', '75643a23de04a76dcd402a88b536c705836e5f39', '94bd5985872626893872557fa111a022039598c2', '0cc5262412c1a1555aefa0ee7a351e84f7764b56', 'fba5797eac27ab2e015318fbdbb6c6a7e4ac3516', '36464a4ea8f74c7aca009c1ce93a84d2e0581b8f', '21bbcde7ff87c4371a3b5f7a0a5f168b931458a4', '2ca822d0bbee2f6d544c71a906e0462a517a8892', '628fbb7d13d14b4e162ee6d1020b5f679226a2c6', '4b08935a50e0a6a7e9c8fdaca4d683b535c17fcb', 'ad98af6952a9cb6d65bd33d90d57dae95a78dba5', '3156b7233bcb3f5b7454c4de58951c0655dccb51', 'a49852a0dbad29f451c7166be5610570346b6f7b', 'a5c6eb861d491198defe9a7a0c040086f824145f', 'e79c208f6824c4e9659b96b727fbfcae7b8b5144', '729a0c8b5d8608cc794011b5fed17d71b0c2a9cf', '200bd86271c97b406ecbb2e276db39ae768345dd', 'bcd94b0cdeaf266231447d895ca1de78e24cb98b', 'f9571c909700d40887c52ff08ca817e93e5b6136', 'b2769dd4875b659144ae5cd81f197126dde5d852', '85035127884629ce4d6be7a46e3a9bec3e510a65', '0adaf17987a51579ce056c06a9486b6a5d228427', 'fa6712e8d72803d1db199901f4ee19192346c5df', '2f5ace8408d04db6f3347d0d4ef24bee861bb345', 'c775acc5ab981625c5b76a80a67c23fab354b087', 'e02d61de3d7ee85639bb91a11ad2e768b808f43c', '6cbf300c5bf28d09957ec0e84a9e9551af4bf98b', 'a5dc795ac3d5b823557796cc28fa31c0431fd03f', '11f31e8d57fc8b7a7d9b04ca3969deb047589e27', 'c71feba6c227d375cb226ceb45b5d83b5381ca7a', '2a07eb9c0bd47062af0da12d366d3d6e422b309b', '97e370c23064fc8db86e42d5cdef78f16d676113', '325f6f1d2987d34cacd81f3d62c009f03b571cba', '66b1cd1ee8253e859f7c6d703440da59a37a82e3', 'bab405a208a30a29d244fd9710ba0076536c160d', '7ffe976a459fd70a5a407ebd31f204f4ff297822', '0880ac71018897b31f8ec500d36b8c57708f6da8', 'd8869a3fc2039968b69dfc910014e28b7bca30d8', '7b4d0f42af47a9be1e137a1ba4aad7bfbfea729f', 'e295e7b1ee34d2546f1f0df2c60b0c5a46130ad3', '8184883be5b11983bec22a8aed4e670178145962', 'f398cb0ec76428a9a977552752d8da7bd08c69ec', 'ab4749fae2fc3a5e62c6866f697c86c4d8e8e9ea', 'c751d171a2b32be1ef090cebb3a467901755f91f', '419180a2701ca1b497ab2ef591488f42bdcfc19a', '687573ada83158325b6601a9691da01e140f778b', 'b68c6ce7c2e93877fcb8f8950864800d1ad89e20', '5f99b9868890993bc50e7dcd8a9a248c59c5b050', '9ab57a880417025493ef8813ad965c1cedaedff2', '5a1072dbcf7161df81858434bbedaec04ae29928', 'ab3a30e240d5a3485c16e20ec02d1a3548d45ea6', 'ff11a3d7d205867e441ae37f4cc55287efbe473c', '1b86b6c5f2ffa74348d48ce31a39d3166029bb1d', 'f98e7fe157d0d769321f7e902f3d18a61cc488d5', '9f3f440a563ab10e82a4fbf2e35329db384e1581', '8c7d0dbb3af4dae16c6d2e0274b0b38996b820cd', 'f3d98706e3eebee58ccb83414a2e50a2452872dd', 'bf882541c8c721fabe4edc142b18e384ebc3b761', 'f25ecb9499149d61496c22cb52e88a6eb4acada9', 'fd76c3eb53ce46a0b40e4eeb6f5785ac5c6e7278', 'c02a40663dbd52d7f51bb6affa7f002a569f43b9', '94c8412a2467338175963955c9a5daec8c834659', '53f7ac45da34de030419d95d2ed703671d6a0e78', '98412781fdd89b6cf0a6f0876485ccf7df04b414', '468f02a6fc657fe01bbabe8506c6c7ec2f49501b', '14d0c35ef47abe0f738137e216243e8edf9b065d', '2018f07ce8b8fba3be86af428aee50915e014a04', 'dcfc25871f66111ed5625e8d04534756c3bf5f6f', '348565a73b0c4651b339a6744cc8ed8f83d44875', 'fc5ff866ba8455426fd0ed60e60f8d74ff7dc335', '350b7da822f658ba543d8e3408ff7f80599b6dc2', '6945cddb4389533c8c0ebb4403bd53f044780e38', 'baa44e0fce121a29176e4001ba14d5cffa049932', 'a2c0ed370d6729c7a387f2495450c6cd5d4a3094', 'c63f1e6237fde4f2b1625f4b7bb093f3fb4405fc', '920044475d545375183038996c7c82c04dc24efe', '4955da4064e21e15f8d5bf2f2d6691470ec91acb', 'bffd48ff5480912834d063f24cb0b7648b97e3e1', '71a9dd38bfce9b5777a35d6e0be8b9c57546f7dc', 'f5ec4807e6c848ba05833351977aec690748278e', '15108491bf4a654c517ac58f47ddbfaebead85bf', '6a0cba910c8461674a371ed72ed4326892b37f93', '3942c2b39ae2ecd1039422f28cce95a9638a8211', '42beb3df3d322c22dcad974dbeb2e2401f58d6ca', '722dad3cabb69dd6af649c09fbb5fb69e8a2e1c6', 'a0dbb0944cb48b682a794ce5c1c7c47de050962f', '6f69c218cc8e987963877e7762631b3933f4ff8b', '635b4b51db54716b81fc889ca3b404e388836a47', 'babda2ebd98d9f8c6f9913b71e9d132bba27b81e', '96cd546c9636a0b6ed808613cb71bd3faf749133', 'e3b5acd3b83dc014ec59e3247ef740825dd3ae4b', 'fe0cba75da9ca9bdaed8b58b271ca9dee80c80d3', '78f4a0a0bdf7c8c38499ec7176a7861e07db5f4f', '01dfd5d87e7f1beb5882fc8de2dcd3709512c06f', 'c4dbdd2a22a195e14483a0a981e82616fa717b41', 'bf60a02d7d4b40944c687e198faba8f6fb4cd073', 'a53e8bf18de18c70c15673c9d7c0442de5b33cb2', '85e202295da93faa23d907a10fa84b7c9f0a1224', '303cdbae46d531b838a4393f5c3e941427be0f90', '1219b6bfeace3b422ee112ffc60fffffb24afb28', '490065dcaf37d3535543e673798626f87ffdf34a', 'cbb52cd68e7991edc481ba08d878659231a80057', 'de5d8ad4b43169b23404d0398a3520afc919a488', 'ac6ed015ea381d246c8ef13aea803af5150c97d9', '6597fc785f203af35da7b8fff440191528740419', 'dfc806fd77c752e1d4fb8452ffa63a875cd845a8', 'afb820d4873d80397ec32795ea53b35d12dccc9d', '2e5a0f00d6d5f8dff735b903fb0b774d09a57ce7', '91c9a11f67f97335856f24e04618a4b31480c8af', '07605950694c3101de8c298db7dab4cdb4d0d39f', '9c8e6785852e21d282af8671b6a0596c315bd425', '13c0b96645154d163a35563b19bd356b9448376f', '0ce2f70f739fd3f79febe931585de01009d5fcf3', '67ac9e2fd217a44012a6cad1460872051411fa98', 'f2ef05a98d72dc97faba51701ebbefb0cd078099', '03bab63257f9d03febacb12037437155f0f0336b', 'c53035e2032a5dfc1311890431b995e511557b14', '1eaca9f9257e0363e609c886098a1f3a97482137', '1142a96051c3286d642cf182f5dbaa5b2fccbf65', '085b508d1fabe097dc6265039e6e3f33cef31e61', '443aacb29e37932be0120cb91c7e347b64d036c7', '021509183a65446638d54665a37856a0f9a40580', '7b42c4dd29b3ec2666a1f6adfb1f2df9e911af52', '37fdc29adeec1b1526343f48cf167bc9154d3d1d', '28912e6deb4c3b68306bf50c655f691806d483b4', '82d275f569ad3af9a608b2dd53756e7b1fc61f0d', '44b4ecedae84fa85d61803704689527a2a33a0cf', 'c0f268da14cae6ec2f72ea5aecdd03d36585aa23', 'c08c98cff9d4c5e4fbc7a3b4179fb87bf1ca3cbe', 'c522b4259d81a09f2bdb4d69dffcf7a89306d70e', '14ea6ab6a4a1e272044b2bb3ec02facff13f9749', '0d3dffad6ff05bed072e452aac9bb5da064c083a', 'd6b5b5d97673915cd9e6926a2dda7f99f728e11f', 'bdf1aa453532856f0ce8396c209bab6811032233', '1ccdff51da102e11ecaf77513936c5935383348d', 'b31f6dfbcb29eb87670912ad3835677542000c2a', '0b794cfd589622fc833c29dd5b39f0f155ab6b39', 'ab902cffe96716d1da845130085d1ad539c5a0b1', '2e47d50706a146fccf1640be4532741688da7e95', '24974c20d4aea2ce68d27e34a48631a9ae513e25', '562e5866e0bf5e975db12b441932c7ac711167f1', '16c81f314a85469a8197cb18d9dd58a3ad956799', '077b681f6441c8bce8f792fb0c1ad27dd1975793', '767a11c9b0f0ffd5ee96ac7d3970e6154f84bada', '50fe25315aab4b52f262275f8aa4432065567bd6', 'f201a1c3ff99b5f133e8086e390fc057fc5ab3cd', '304be4f1c8238a09fdf1d5b5543df008c089e31a', '277c961d968586d5b217c91ac11dbd2f110f7f7b', '8d7e51c057b38d3d0dc7d0bda85560bb84e86c53', 'a02d59aafc008e13fe6eb4a117ea86800be979cc', 'a42f090ad83875c0066ef58743f43f3a101d064c', '53a30500a0c57928831b633b2fab0b4d9750f91c', '8fb49911383e265096dfc8ae974513f8d6a275f4', 'f37c4ddbb1136ea7c3153a0e07e9990b3566bcad', '5c2f6fb6b16b9e2749c1944819bf25555ad35e49', '36aaaca9848325420ff06ff37c50ce79a83e375e', '6c363fd908411f1708746f02e269d291d1e4d167', 'fe80f788ffe472d032b021b8c49286ebbfe68170', '13111195c00a01bdcd4298724e1ea47c0e3cab6f', '68ce91208b0a750284a0b762eb17ac0ea08b22fb', '91211e174ca7a2a0323f4d2263a89d77477e082e', 'cdf004704538eebd0c503af40ca2cde95f003ce7', '089001d5dae06802952209821659d371907bb1cd', 'dd1547aed1a9ecebf20cdb8012c1ffe5e0d80413', 'a8d7090666635338403414004e45ddde411ba812', '1ac14b40c49c2a5f18b7612dc5e5d2592716a26c', '9e70eccddcebfbf832f762feabb97dda73ff68b1', 'f75cec3fff800a642ccaa0926eb4d08bb193f3e0', '5391891722034f2846ba3d0c748ad9b4ace4fa24', 'd9fba2f42577bc4ddd2ac6d9c5087565902479a5', 'f39d6ba0afb99dc5f4f806e881100c7fd2951da0', '60c4b081f854466a7c9a2bd0eb2c0b47f589be1c', '6d3f836a3847488e8ff644f63c91808595244d8c', '8c6e1624454aa13d2db07432531f0a4f22c6743e', '38002a53dd42d63238a523f12ff8d565b634a042', '3b02c70d11aa070cb02d4a22146e5faec595ad4f', 'bf41bd13c79f8d7d1036870c7f9b62e25f1db987', '07e095709c0bd08533facdd8965d64bb292032e0', '0d4c280f7ba64930399e2834e1e58b61a9fc8778', 'bf14a8370382ded58f0de28161d6bc25b4135369', '137312aae625006b3734dd1891ed1c2fd2baf458', '07262d2501664d4cda80c9b72f80e09698c2e91d', '8a9a14c27b65007b7cf22ac0aa2e2dfa501c4187', '33f1e09b086662d255c60a5d124f317125d297a2', '462b6d827c67799391f54694696bc3d6236c371e', '3f5fee3436d3d433f036860c2b71ec4fdafdc893', '7d503c7c6ab6b1c231d099ac35e7a3e3a169d9bb', '5077fbe7b1d8f1b0c99bd923d43fbb94d5bf6930', 'a1d24441bdd979b6ccb1705bc80684fd1d0016c6', '8ca70173113e912e2d9e0f3e56cb556745695576', '3ad9e7d74fa1ac067d02cb8136ceaa81e1037803', '5515663109cc5ba3a91e987e63e33aeac997a29e', 'd228e45c3ccc5b463f6af7a4e344877de578c731', '0c77dc706fd614423684f6eb4adf369e3e17b4e3', 'bd1286f66005a6661d847a8bfdb41b09c16613ce', '5529fa81654effae575f058be885ec1bbb05c68f', '29b41fbd6cb1b108eaced732a432bb6c52a74132', '042667d59f437fb83275eed3363b245e6dc3d3be', '9587b6c080716f0a23c60c17083572a21c21fae5', 'd47a315a50e94e4159761400f3c4ea7fb8ebebc4', '536b5a1f1ac624c8e11fd7b66c1b9017e6369376', '1b31869336ee92e2b1a6b0dd82c49666cecede70', '3d1f4110d7be3f4bb8a7c1c2ff274ec49c7f360d', 'ba29fdac0c6c020c754af5f342eb94785e56e2bc', 'd9c3b59be2b68baaeef27c78850ba3b75f32d638', '39fa91ec0df50cb08699af7a944e2346638d7c75', '2eeb29708a116dee4f7a78937b46d379e760e7e3', 'ead5186764e108b22b82a42982e2355b47ef7c51', '048d63b9cb1b97a6cbeacf4b6d8a3d5c13e6c43d', '2a4c29665502d9dbfd457ad7ddfe41f7e153130f', '44423817711bd5fc39972b2402899b7d4f2256b8', 'e5fca8706a33446195bef7f4c223d69f22116875', 'd5ad715a4acd2ac4c8c5740dcb2029c619cccbb5', 'ab77b8cca069035153a81fde8d78a1336cd6a20f', 'c7b424482b5822aae083e89444c1579fd21f21a5', '6bf98c80f4ffead15565deb11cc9344d3e97521e', '8355b96246d4ecfd0de0b6c5b65277699c22c82c', '07ccbcf978959dac799b7d3a03cd175f2dad9980', 'e87ef172f48192502532609015387269486b225a', '92271da2176cb2939b0918c231e27496f434d9c4', '2d0bb499cadfa4a06565089c5e37e92bb5db1aeb', 'e2385a03156ff7ff3cc902775ae24dbf823aa3d9', 'ef0cb45d466fef799065c54eb8e5924348ef1482', 'c033f340ff81d9f9d5314fbf0de165780d693add', '4e06299c8692e819a9bb4288840fd51d706e2a40', 'ad652d88615de487bbbf8f2b851e7467295c1103', '03651ceae19df608401859b7a242b1a0593cbf9b', '070a8d489a380804973ab8adb0732efe33e3316f', '970ccbdf8a0550170144d01b4088920ab8693fb6', '8fa6cab925014715d2c7e93c393886aa9ce78080', '338b81551063d849c487e4292921d7c909887b3a', 'e2bc6f1e5aabd1a4434f9b447423c31fa565b98a', '1c46731411c79586c95007a3944c4a451a66669e', '2963e9545442af07f02bc86c1bc70759f885483b', '0950ee15e0b948c1c74b25b07d82b65c889ef815', 'c64ff509990bf4658ab320fc127e154dd9c3ab4c', 'f7845abed4f812638bf8013cf054be322cab0cc2', '85a6586ee00e4aefb4f1aaf383ecbeb78b6f3d32', '901127e4105545048d01a4421b1b885420c23332', 'a9b981761024688e7fc367d6b52b6673d702f017', '506f6d0997959b4df767f23a3b3fc587b2f49ce4', '40604c2dad9e54bcbba35f28a6b35a8f654624a7', 'b9de31ebe20cb85fc883b9d8e21132e5afaa5f40', '55f53cab246b04c8213adc1a4709cd6c1d32e2e7', '4e4910e6acf9f76dc96038b17baa0da6ffe7afdd', 'f8d23901dbf0d2434c8bb182b27c04d9abdb1e72', '34454453c5921e688d253600baaccc7f94e63802', 'b85dc1202cc8d04923a3bcc187ad1d1d669d05f0', '065c707ea18229cc7b011d0a427cb682418c8ef6', '31b514489debbfb805cbc3d9bd9ef3119a30edbe', '403c0f2076de911ebace375f1d4ff23098646505', '273296b6f713c81107c9ae8c869a2ef5755d7d83', '47c52e6d2cfc48fcf0bd8d001e43a5e3417cf422', '83e81269abe87c824a2b2cb3ee268488461942e6', 'de03a9b2ee67c767328a3d3d6286c3dc7568b877', '45898823decc20443a2e8fa02340de8bf81839ed', '1f3740cc551d027ad95716d5810d6334a2c46ae6', 'd43f6cfdb6325776c0588d0a9a00339f2123d0ba', '0b287609b77e056a00094d2a732dcea7db82e8cc', '53d9da6a9224081485d1ce68fa6a10c2a02789b6', '6bd666b6ee9d616ae56b97d4d6e4e3766bad435d', '1ebc8f6f966f6bd5e4027e2d1ed42d3883fd12cc', 'deb0b6262b42e16d265b54df726c6ce87ce9bd6b', '8294733570f8f8d3d436ce7a852f5d909fc3712e', 'ac26ad6a512110cdeb10a426e027c60524b420f4', '5a72d5767aa150c6fb280c7414b9ef119b4e1654', 'ef1966161bc369a378c03101b24a3f1c1e2d9a4e', 'a95dd08794afb85f69ad11f4f50825d11e9d72d7', '0ca45cba409001f935fe0bf220df4403c5256b73', '740c6f8ed2e0e14de725e10b15fe4d53e37df9eb', '97e894be617c00c800d23a12c800add05f536abf', '389880ed798f9ac990a012fe94445f6cda43074e', '4fb54dcdb3b40f0c1902f46b8e4c89b9c05b0c23', 'f707faffe53680f1d3019938f9a0fa281171275f', '71e09a3792e3dcebcd146873257b0def1a4f9a52', '5517c88fdfd3c9015bf332814d595f40654f3906', '23ed17ea56143bd7ea7972bce1d7bca9ed2afd56', '8e5db1554985b5ea6cad0e690cbe83870ffa1de4', '626ffd4f26e74f92e793b81e31e4c719a0f9dd73', '6de32b0688e14eb9bb5af178ac02c83c0b8f0a57', '833ac554c52a1c4f7e154df37be7c2e65bc18bbb', '291a84e1036297aef553bdb3dc15730becb57530', '10918283013493a4b169e3fdf9f45d4265298b7e', 'd51db6dd810cb39355d69a7dc0f82e35b1597c02', 'dd8c8822ad4aaa5971b47dac34b49431a4a2211d', 'e8e15f48414fac4f85515f031ecb2272427e131c', 'a75eacd10348ff8b6bef4bc397dfc571be21e675', 'ce598a26dd81e578cc41db7e857bd22586f7248a', '86283521a3f645bf539b63fe2e67280bd7b2458b', '242d28e1d47aa0cd397cf3dc66b75770c08d472d', 'ac67fa3b2ab3d2e974f80ce5145731f8ef9f5b84', '0f2e30da15d47249931be670962bed3d4ef6591a', '230fc9f8329885eeb692352ef935c40a180ad240', 'b2b5020dce1561acb0317bdffbfed96d427ff873', '36ae7b55f8554d7e51243614bfdbb5c473dc314f', 'c8359cf4687dae72dfce1cca831c830aa570d0ea', 'fb80ef221ae4ba0f57d2429d634b39cb46dbd5f6', '83145db62c1bc9b70eb6f4721250e5f965fd3180', 'c89e3d3753aff3f431f1a416b5effdd66e0ba458', '818f6d3a97e6a7a3a6ff554eacb837892efadfe5', '9b09b90998821ef0df500021627d046995072bff', '73b8d9cdca425eff5c8e4f844b338a2c7b5e7432', '807157dc8d7b4e6a2ad13598d10a21e67ce74bf3', 'abb8aecac423732ec4db82bcdf86e82deea60da8', 'dac780644b578c463c66cebec70f40687d3a5917', 'f7e3fcfdd49fa625927ca10fb063834088b70847', '9c6b3a1a69e1fefa112a0d4b5f7a8036b29a88e8', '08b3148b617f2607ecbe52cdf252a1203d8d75a8', '5f63a0ff1f04301f4c732e6770969549c0ed6ed5', '4f022caf7862f6eb26582f7125e52a6c40c14bdf', '2c355e8cbfec4d7fba56fb92400aec2f16067820', 'b4643bb2d0f83a5d3050476a7c7ec41a329c8a23', '8360ebb8ff26a5d4dee1b4a25d3bffd7106f64a8', '8602dea95957758e9c8eb8046773485c709e3852', '2cde8b1ce652611f4e5cabc7634d9a0240af6843', '19db54d038cc76372d8f7a8e97f1e8175afde47e', 'e4d16dd0fbb2de7d0c2c834bf1110fe409cd87be', 'ab7d41878b1a0f3dec42221dcdabda8b707f2648', '9e153d4721cba6571fb0ee275c883a92556c4977', '72d50e3dcf12ae8c836c002a27243081eb391918', '0b0c8e68df4e63c33a07e9a4e66b657ec930c3bd', '526687971c8a39fe4d15a11ad2cbb4c778dc0535', 'c172e3d7f21eb3913a5a05c2fc67e8f50052306b', '62709ac5fc046fc8438176c25b8beb24f5d440f0', 'ec82b6d00b28d0ec46d9ec3d4b2202164ba7e7ec', '03123d5b32676b7dbd709cebdef5f6aaeebf8614', '1a745049c373d099ebfe4e8a5c11108d92be4192', '21725bc6accbad2a083905a168367b5f83ff52aa', '7692411df312edd70d56a72d0a802276ab78c09b', 'a1ef977abb114fff42c392bae82e102ed60addea', 'fae1b94754a2a6bedae784cb44bb27f5f6955578', '3f3ecfd1a91462bdc8b13e0c28cbca744221ba77', '457066fee55fd300a2df48ac405f17b16292df76', '5e46d287d6ef903ece35e1d0eee5be7712f69727', '19eef597351f552e5f8471f526f7d54bf10b7fd8', 'f4a91f4fd475d35f6389ded5c5717ac3f3ae71a4', 'ebafc58387f2d27788e9b1cd6b1e141b20ebfc03', '42231be733820fc761729dafe47fe558d393cff2', '104aa54ed44ac27912b444fbb5a60fa22513d19a', 'ff4537eb8e123641fdc6c28bb2b06c154ccb0cdf', '19f95b8e3b94d2ea0fdcf2c70157089f4e618bcf', '1d8b86e0d6ec47ebb617522620fc1bce7c07b8f6', 'd22a18cd3189c9eee9da33029377e504b9d8b683', 'd9eeec70d5660459080c525b87ca7df28d236a4f', '3f683f8bcb5b313df13880bb6bd2cbc31fef31a1', '433ecdad28b73a9b1970508ef47ab08533b11304', 'cfc5d13de9998ca7ded61a5b58692f8cbd9d29c1', 'd17422619cc292599c177430764806d4550e6256', 'aa7b60fd75585d80ad2ba77f9879ba6be272d0a9', '5eac42091b38db129a79ca510da428a7110bbf07', '21632731b1748fbd88c0533d32e8f7e598f8a4e4', '48a15c1de3f4b2af222f77c7515e9e3b4149fc78', '6766535f92d2abe2d8c43d22da3ac0429d37757d', '3aa6a91f6ef232477b4f9125fedeba79d26f4430', '2ac4517829d650e418545ae44158e8fa6aa8dc65', 'd96b108ea924842f024a770893df46700dc49729', '33e226c03ebf6be24f2fa17e8a3bee06cf62410e', 'd89467a2d8fbfa5fd6f5cda3988619f0061fb0d3', '050efe890a2cb732c8819546f02147fa00ddcd6b', '95f3d6692bcde4160930d69524702868c2e62a94', '74d168ce18d41c2f945ca4f5e97577c8b99148fe', '247d5892a042dd3c580aa73efe8ad3c5fd100ed3', '6261741755c0d9df3a7a09dc9ae88966e1b674e3', 'b578d9f4c101daece5efa17eeaa239d303504c43', 'c12acdd2bfb69b2b415dfc8817d2338d04d0e293', '980ef6937e896db8adbcc4eadfa15e98524b04d1', '71a1b134be36685e72e175a17c65f4cdcd819253', 'fd78dc8618a0f404a31b95814c3dcde406d3f032', '41669013d459152ffff0b0a246e0307550cc7181', '2ee17e49b58553522b97a4b6ca26410150cb794e', 'b59045029123c0a28a5b2a1b8c531a85d229d8d4', '5abf64ae1188398d2e6022382b9db317d0469de4', 'f2c736309a0db336006ba02cdf41e7a8f303d68a', 'ac707ed6eb7af2e7f7cab2711d53d9799a50f63b', '5caae3ca08cf70a10f89462bbc620fb2ea283d23', '9e77fb5328d7e857d0be2bc381ae2c47de522c69', '896ee60ad007d8905052c9882769d1bc22eab15a', 'bbb2954d0afe4a53fc647d7ff30527d39502c821', '61e66c1ebfa83e4c349bf6584796c76415e6bb75', '744cdcbf72405e8650268e50e63c7b423380cae6', 'b4705bd178df1612e14a5764c75da15e16732cd9', 'f141d5459293e8d21fcac7aecc42e261e941100f', '30bfc56820085dfb1b312ddb38ad09f6ec48276d', '2d42e4c95d8c1c7a880ab6b1ed855625dffef9a5', '853702eff038c615f0c91ac097942db572938707', 'e2ad42daef26fe8c6a89d2144b0d83da6220cdd8', '754fc363b03ac6a8307388fe76390543248e6299', '6e98ec1ab6bd101e210ef9e3c55495df959bafd8', '61c52bf6fe8467fb6bc51b0100e95fcbeedb88ad', 'df043930076d72f3a8d674b157405ff8da7e3962', '960ab1035049108a1c9bc7491e4e7260b3511edf', '624743260646669adc8a10b33f854a1ee57acf81', '6ef4aa7045c40c282587a9c098f01df165884d98', 'c2d47532c28bd5ac0cf829d45595d102585dece2', 'f6ddc6cd9b246f3548fe6daabc8c5668be31774c', 'a8b077e96e6432961d8234509767cea16d2b02ad', '7dbb4895e4123862b3306ba7a9c3cc1568b37a2c', '952f38534183da385340fa96508ae907da8d77a0', '3a28b84249ac0a3e279d63bc7fc4182434f76367', 'e38edd494f05f8191a0fb3c6f82357c3ce4d2d8f', '900f929b5c66c48463069310e7f6b0791520802f', '330041c31c58f5555525943ef4fa078c45943176', '0124cf4f3cc1f09f14f16f20f3939ce1459b62dd', 'e6bc2a0305d79eb94ec7e3dc08d8c5a28f6803fa', 'e25a593a37c70e0eea492b6b652837d0f4560a54', 'e0be96fb07300d7f276e9460f177e8f13831e75b', '069c6790c40182f246ad1cc36c352639decd291b', '4d9215be55b595f9f0741fdd19675d659d7bbbc9', 'd72e527698f653b458b20ad343a6ef055f17b8c2', '1308d4db5756a367009c72fd4956576f00a8dc3c', 'c2898d7392ed64f8d69b2aa339ff610683bfa96a', '09426dc906f96ecdff091a218e0ecd123ad4f2fa', '43143e13c86193018b3e1cade828840710844f6f', '5ee74c3ecb27cf08ff909b01b50d71adb1ec2b46', '2e9224829d851a562d25125a7c181d7482ed094b', '97c2f2f59cbc38c632b9e2ae78496a848536ce3c', 'f6b8cae0293ed5a5f520ced62820e6e4bc3ae838', 'a2fbe2af3b1d6f27a7feb06f35dca53004c533f6', '43a677560d52f434e3f33244ff8c32002d8a29dc', '483c8128019fc495c78d0ded771f695dd8dfaf36', '1225eff9cb322d8ae07f433612c59ae89da8a7b8', '48ba918bdbc4568c1e2c657a23b7e1fe597fd444', '3282f342e7ba6bd0ec2e0f9a20260d6698f924fa', '3ce2bc3e5c698f19874bba5c8059cee886bb3af1', 'ef779882ad9bffa2f3d028328ccd5e8262f07274', '45e6178180213a9589673e110b02d909e8dfbd06', 'b22d680749753662d62e9bd030d9c458719f061f', 'ab198ad1238493260282ce9ae1144db5f03e61e4', '3234e5cfc526804059ea0ede1a4d7ef27c702fe0', 'c2bbceda54768a4dfd062ad6dd4022fe0832f573', '4b0412a2cfe00af7a31e67966e71856a98831390', 'cac0d9e53cee1525792bc560bcb04c1fb61552f9', 'edd5d6c6893157f194802e4c82e926ff2a01412a', 'e9a0d7142e07c66e35a4a02a9309ffbb020fc293', '43514c5ee90621ca4242e6112107928c56ba7332', 'dae279a297832db7107efb94fa5ad2dbd6eca1d8', '662b43651b0682129565b53493029732707ce492', '32220823bfcea07de99176f8d4d724b61d6d5152', 'a8c24cef93cd1cc0e1195679ad32e19d3bdb1d53', '3faa9adfe3a48a5ad229cf5c8f83dd2d6d5d1250', 'c9792b8af6b6b1b216d0a621713b0179fc188143', 'b4f830178ef598891c04fd7765c73779bfff47dd', '97cbaff77d41f63d64af83754807cb9ef03dfa06', 'ee8c24da9d7f5bd7813f0c2e813005b6f82e03c0', 'ce40a1be69e233d41fd69d3bc0185bb564230556', 'bf11050880a77c5e25fad6b8137ef63e1560f761', 'aa4a6742ed6933e51a132078d10100c74fa10ca2', '1f59e344929b78522cedba87ad0b6841ada1a1e9', '74e84396626c122bb68b9b06c81caec9b698480a', 'ccd989d70d0a8cd7bb76fa0f0c0008194ee32497', 'c4d589f7ab5d3171234edb45c668f3a52fc21aff', '1a39066466bf4020564f84217b4b45f0a153fe35', 'c95593bd6b1eb54384968e26cba21c51d09998fc', '73030b02f19bebacd216aade57dd2f159257f803', '58540de5b169f0906c19fe89173db591f47f8055', '1e47301062596d4a353218519b2db0b027222ed3', '288cebfdb4d7d2f7afff5a4f256930903c265c31', 'a1d19613f11b8b1b0a8bcf3d6a2aae1cb29a6f2f', '93f10928f260a94604c9d3aba7f303c2048385df', '635b30dde6bc36e932af4cf61d028b1a62b0cee6', 'a74ebaa6c353f758b3c1d7b0a285a0cb0173b3bd', 'a9719f29ab111e79aa4d41843a9befe97abe4c5c', '649fcf5c302adfe13e83d45a06328e8c26593ea0', '51208f73d50a47ec87a07bfd1598403a711c7743', 'a68ef3fd6f469555d40049cc5854eaa61fce2a5e', '41d7e91d49dde6ede683c9e7fdebd0f25b478547', '289cc5c2ce6b2acf2aa8c625f3e8c9cdbac70d1f', '3247b5fd231f29f4c5308a4cc25748b92a65c3a1', 'dc17746ff648315417adb55d772cf7a964aead9c', 'ab7e221ac16e4fd3ffcb428da003ffda51628e0b', 'f61adabc2cbc54e4cfc17a227b1329b37052586d', 'dce22cda27bcd8674ccfcd3c4d1eab61b537cbe4', '3e7802d487b82aa5b48dfc161eb063ff932f50a0', '2f57202fdc805dc055aa5e11b34cd73bc6cbd6fe', 'f5298e708641900707c2d8f0d261d7b987a69d1e', '80f291dd04a71c6538706da8e1ced68b0f12f798', '48d47e2b444f3321db57841a448d1d0e8847d25f', '4c2b09f2b6d1b0190291bb13e7f2f2e388780d0b', 'de5dbc2b417dc4d355d79e1b367c94834e0f5e44', 'c64ee207066773d0ae3d4a82d706bf53ae459a26', '2ba9e5daeb200a2cd909a8b48a7c8855bac5af6f', '39cf4b4f6dbefbfceb49cb1bfcac929106ae70b5', '566e9a65f84d608b2147160dfe1e0f50edfb1a99', 'd1dec291a003674eb5aac9807bab55a8482128b1', 'fc4a86a534b8294ca940947dae1c3dde5e2141b7', '7819ac99ffbf9eb3e14a6f2f8c7a95ab59fc1505', '769354ff1598f34f92ff03ef5839ed2ec2ab7166', '32d27df2b25f909d23c2f407e0f35670f4dc870c', 'b7c0fbc3a018fffdc957b757793d790d504c70fd', '8195ff4982bb17970397fbf909a86cd603f1cef8', 'b607fd8706314b06fcc42db500cb26efb10b361b', 'dd805b360c10e19685bc5bf2b1c7ed5578157249', '0ca8937eac0a6af2ed6ede5913dbdce658439365', '0e4700c5cd5ee36843f3cce23ff70a50c0dfe96c', '45b2d39df527c18376e1bcb1aae9701602b73282', '2887f0ba6d4f09ff23173baa1bbc460eaa4bbe25', '6753bed55af748c8efb01018a56a2385abe0af3c', 'bd829446b6bca1ce6fb67e02dd9270c86c18c3ff', '5dceeb42fdb32d31d8f633913dc76e88b647ce03', '968141320ed5b93a4ebd4ce1487a54e79a2de397', '84b5f2886d6fb47b958149c02e934dc29be5b886', 'dad982becbe61a209869469a4eebd6b6caa71cfc', 'b6476369e72e9ccaae2f6cb3dd16c168fd98a17a', '74fdd5e6418d6f60decf1da82c47924155a3f923', '5157c1abe6ae97e7cd9356b6e63825e47d94576c', '72e5f6c885d2565229c568f9be174a159ac86387', 'b9d2a72ede0822fa998a45717870c57c17ad1834', '407336e419489a9c0b473d6bf8e5bb7ead77e99e', '8d3fb4f5aa26f3f3ec185508640a416b11b00abd', '9e01a89289ec8c2fe562aa62c40bd7e853d217e1', 'fefc6c287d42c91da4d52de639958a89691b8792', '5111c975dacb3be5a8a17ea8f054678dba53cb80', '41ad46d6f53420f04ed1c10d86de9df02dae9d48', '290f419edb545f5f94ca344c77ab0b7b2f45679e', '2ef6cf2cca371ab42a6619d37af767d3988f2a6b', '1275f3859d1d15726e7e5d5cd313527ada7e5b0e', 'd6b517d0c2ba5d18dfd8870c8414fcb06fc46ccb', '3337b0f22e89353a62575458f794d2b53ff76708', '348ad81e69813d0a71287288d31ff9ebe7f29c96', '36e4d8bcf492558c47b002b07a07d74a7691fa38', '5a338f9fe45305d598b1a5b304bea8e1521db858', 'c7ebd685a37dfa15562bce82f09a1c4ec4eef70c', '66fcaac26d8a99452c7e5a21d1bc0c7e40209117', 'f333c24477441d88ebe93be30e87861147c54cbe', 'fe50c716ddb9232704cccc087954b052e7e47ad9', '35ae1edd0167f89987d08cfefdabe782d72698ca', 'bce6eafaf8107c59cc6d738f1bfe0bbf15512aa6', 'b69d9b894887bf6e5f8d4ddb53aaa7cf428538bb', '66dd54613c0e8f92caa349d9e2435cf27ee61ad5', '09551982c0c08fcd63ef61e1ac626d42f214fc70', '4d1f9549c8ef3db830baf1c6cb02358ba46d4989', '59f9c11bfd74b61c6eb8a68e6c893514dc2ed553', 'f7fd88d6e2848dce88b8e839c42ecc092b7c1d42', 'c35ae684c8cbb2e0aa3562d57a81268e033df0b2', 'c569cabffef21137f5d0a0f8396c9ce007d9bd79', 'bb310ae02ef44299280820fa45fddaa6cebfdfa6', '1985caa8a29b0dc3ac222b0a281eb57a7d47e2d7', '189679260cb7b0a3d46ead7b88472b9505c2526f', '9dd7f7d939ffce8f3509bc638ddbbbdc3355cb1c', '037f324bac7ff5f8b7591a94ac01b46c30b719ef', 'bf1964e882de5ef3b641b089919c0ff5d4de7d14', 'e1279a8fea68a67a4273254544f10078b33ef3d5', 'c4b7153c2b47e3e957c01d3bcccfae0ce1c85139', '59c2fd93dab50f466d485a674aed916bd69020da', 'd62c49fe903fc03f0a014a472a980d66273fa9be', 'aeb422df6de551d34efadc9e01bfa2bd887f85ce', '4deda7eac89e80b1ec69b54a6d2bdfccbde0d3dd', '4a6aca744c2dfb387bf706545e6c944887f8197b', 'a16fad42b0c629c837063eb307cf05d1b3757dd7', '36ef3477fdf924845118bebc13228d50606e31d6', '8308843a8dce065fcf386a1b746fd9938d5dd91c', 'c1677972ad4b2c8152b0a2928e9c0cb551d31da9', 'cf6b5f97fb48196bd8cc7242e90ba6d1cdfb1f0c', '31f1002f634768338c318f933190a90bafecfcf8', 'f5278b9b044ee6f7728968c73c47a3d0aac0945f', 'c8491d0d3d87aafd01b9ffa871c3636794aab0bc', '1f86ce248851ebad1c82bf19147d744924f7240d', '9c9b901575c575ac613a712258661aa034e67deb', '684348a935048f8225e9c41b4cb92da573c60a43', '66bb1ff8cb0ac435b5ff9dfc8c0ea18929fbbf20', '1af2c39940ae34a671c7c9a353148aecef73d2e9', '9ca5c287afe1e3df935e1f349e63c5ba5b4f1ee0', '8313a1daa70e4fcbcc974218828054bd25b7e76f', '50683bceecd59ae90b14c46aabe56b16237f1d4c', '9e64eea9647eef522a6c1ab083391f0c1e378ee5', 'ff4532ec44ee91710ec7119354da6f380687b008', 'c9b2f7f691c6c302d2d2f5bcda65d1a85715b8b6', '83247e41d8f962ff5edc4456cd910ec8666251b9', 'c5f6852ec9b1fa6209b23ae59487175a423f5f1d', '5b7a2f9eff99c5c3f451a3518daa0e8fc7602c8c', 'a65c6c2390d0acf8c8df1a5918f136cbf0be4f9b', '94132981961f8a5bd0c6ed30747df19f44808755', 'e94c05a9d2e867645f1342698e927c32926b7264', 'c8c695305ee56b409d45c773f025015240486366', 'a1eeeb49334ba1e703908e50412462f5e803f57e', '5f3102333e1f9e704f41a9c61d3ea054f1ec1f2c', 'e22e0a9532559c5ded368b49d86ab23afb9a2c9b', '3cd5735cfb7248fb67ce78c1bc18045b3653b579', '2fc30f48719cbf0514a8dc92f98b8734d10e2e93', 'ea82c56a7b4e05a4ba11d47f2aa2eddd61ac0e41', 'd3fe8e5953e4d313646e1b9fcdfe05bc0f7191e6', '76c95ffa1f25c1f82dcd1ac2038e1b7f2370aa94', 'f982f365226b88f0ef6964d2e91e648a4924a13d', '8c1da2bb597c490ac9047a4312abd45ca8f1bdb4', 'c72886740e1b3e85f1f2c9e6791447b897a011ae', '71381b58ad8803eb3a8fc56ff19e903aad399bf4', 'd9873d16e419a5218c7816114f9b7960fcebcbb6', '321f24ddc83edd8d8cc6f7c4669b245b5ff314fc', '2e3e4555d6a76c36df44a3b2778041f77a673bc8', '5b9333152812b71940dc7f8e9763baabd8dcdab9', 'c0bf6ca511bb8e345e03eff437bf7df7f50cb2e7', 'fbf35ff90a6924a9869512a95243a3d2cacaec21', '86b42c60da9b389b53a60f9e2f3c8e8cde22f77c', '77bcd200ab7a94b6d0d429b5f3e00dbf78a0dfda', 'a37824e2fb98dc89e28141b72db73a63e2b6f0b1', '02f0abbe42cf9fc7100f1a4eff69a986dcb00f92', '0976cf7f45f655bb115779db592a625c38020093', 'da9d312a79c8c90e4d22f7ce9b46570f6b41a9ac', '54b6fb42de33f534f3997a729550422bbd3456fc', '32f1094609522dece52d10879f1a58a22c7f2e24', 'cc9bdbe618d9fb2b001c54ce73568d201dc1d753', 'ebebec90419c5793422852f41f907157b89fc519', '713cd29f8242fbabb878438a2cc6f853af8a20d8', '67ab4577a8d3a995128611c666c69efd6f36823c', '9882c7ee93ec4e8d43c0bb85ea0e20c7f41eb4de', 'a8ff16a552836c127484c47874e92b46a1d39ffa', 'a5b7724cbc12bedfe211d2ee213fffab9b01bc6e', '5be8664c53bf8f0e3992f03f1f78600c40b30762', 'a4e0f84e70e548b7216e628e162d7e89c0fdc3bb', 'd069b55cd6be26c04a076a111c4a4d06c0e84c76', 'ed11f658c6cf570e7009254f03f894888e4a45fb', 'd45aec048cf2a0716275b8f6f9458ea964040efb', 'd1e1115718f2d01dd83c04b0c4cb5586a8d5c802', '49aad47bcae5336fb70e94408853ed97eeed178c', '4da358865aec4ba9e56f7becbe089d85e4cd2721', '1f93f6567b687eb686ba4d079ec7c0c6c8f36923', 'e1f9a0d07a0c8830889a75b15045cd10a361a1bf', '64236ac22a7d2685c5b062948a2881da12f0d0b2', '82cc54a90d7633a8c2f6f935f3e35b1c63b3ed79', '4efb8e27c41982e4ec241344d62c4b0110673cf1', '5ff24df084b8f06d0c08b565b9b68b4d4d8e316a', '82e2cbd5d104a7aabf9885833376d7161326993a', '30088d3b757fc256d0a5312694290b08f2c112d5', '4beb0f6640142108ad043e11003eca18dd00f2d5', '858f30f780ba0e5dda7554ed4f6e1731a9867951', 'eb5461ddfc5d2caf167f4a31fc7f5d26d079efd2', '7d5bfcc72b9d181128db54181864e202306151c2', '56e03baef18d88966901f247a04396cc7aad0f72', '2029ffb9d2016df569f782c3b283d320b30fc306', '1938542aaaa3fedc222a19030e1953a1b06ae0e8', '14eaab7c6402087a3b4e1320f9d399445aa67594', '4008f1c67703f2d031202e628555adbb96e0e4fb', '7a70834648830637b61160ba995a5dc22f787e86', '721d7b148db244c5384679aa1158c03ae6e506c2', '326784ffc8d6970e21d84024db670ec0bf94f835', '24ce8d03fa5c1692a693d5fadadfe483301c7623', '330aacd308576d5606df20a75ec6e7db6d21f59f', '3605acc2424aab74b7630251963a83a7110c3a49', 'd431c58d339488ac8e0f5c8415e79876f7119877', 'fb55474c5405592bc7c343c0466e23d58dc5b688', 'd8a0c7e962ebc51575909546a9da46d75396f008', '111e427359739950cfa42cbec11e3d97fd3b5d2c', '99bce3ee977a9800a72757dd5f697f499583b1f6', '64577131ef516ee5c79690928b5734212e79ab08', '3ee0283c403dc181b8fcdb600ba5ed0baf1d718b', 'e17e229f2982378a4fab913870bae75b28aa140e', 'a9908aecd20f594bde1eca2969b04cac12008a2f', '781b9d393d3706c9b8b83c99ef809a937b87a691', '86bbeb570b0cfa9c9c7d4cbcf56f6a0e26dd792e', '33f465c28ac17beac973d60eecbe1a2c34b72f97', '80ea859b50888da2d1b1dd123dd232b62573bab8', 'c0cb85121de2489ee6a2767bba5122286ab9abcd', 'b2d788058369788d5f6be6560f3ed2fa0acc76e7', '77f74645cb4d74ba77dd74e5dd4bd952ea562e70', '2d9e423a0bcd590bd9f30d1e130d7c01e40ac0bb', 'fd7694f7e13de80adc3267cf26c2ffb6d491a2c7', 'ecd34c07491118af3ab5295e1c4e4f8e04016e57', 'fa63be00c0d7c455bfa4f6b2b4071d57ed6a4fa8', 'b64ca6a915368b14b683b968cf068f000e243488', '94bdaa09ab21d5ff94ef1cef59b0605f95c2f1c4', 'f2834f31b829de8906da6dc8d4f8d9136abd5404', '07b1797d9a9846be40b1fe38190c3f5dbe41ea09', '37b141b650f754a456a914d336a1950981ae7f39', '8a0d56c3af0c2f43acd79f65ed6df30d8aa50b24', 'e3d528ec81e1ae3ad6f49c58599ee5810c1c0bd5', 'e291b834035b22fd6126d6478562f0e62e919690', 'b9d9d9a0d6982b7b20910e88fc48f75920e88f5a', '7531ba10444b7402705eaa2157dc9af6375b4a2e', '3c9bcbd2c09e977c599c530387b2caa0f2c33371', '0a6083789648d5dc82be981b432922c043fbb707', '6b8cfd1866cff288e510165f8413450b928057cf', '97b9321232bf1119f929a4c8876114c0633d4ee0', '8e752cbcd3f2fa851e1562e2efa0a87d8d9ea2fc', '5a44094924acee4112409cfaf24af85cd72fcc84', 'bb7c4b29bb9c7615f39fed7c974131112dd09a5b', '0585c56422058cefea38ea318045f5c23927fc4a', 'ff270348a6c0e1b44fc8a9f6e22c481b6f75ccbe', '522d130a5bfc046d14725cf32a1dfcbe71afaf0c', 'f6560541a79215b566cfcde68cfa0511f3fe4fe1', '242084d280bb513a0769604dee780e0b56b60cf8', '22c6465e94dcbce4195f3e3e07970f2b3601fe0b', '82347db46b61b9035d671dd5e46d7147783bcadd', '69432334a548d13a06c65d8f2734d58f4e86bedf', 'eb9f9820bc72e176f9a6601daef93eb67c8242ee', '86d4aeeee993485387c1c6403bdf542af1d21f0f', '4101b5a65308761007b0ce73893525099b6826a2', 'd461f8de5f090b62bba7edd77cc73935745db7d3', '8775fcfa0386db466711aafacaf8e10504d96ace', 'cf716228927f0a1743473bc6aa447bb8bcb7ecd8', '0ee432527b8f8631cb0969fbf7896ebd02ceef1b', '1e3f43e2589e216f1dfe9f914e9d625e6cee5893', '646f0ec90bfa05a55a6f5586bdfc5ddb5ed129be', 'b504f0f387b98e8a2d3d3c9f0fa31c3f6e348da8', 'd22957806c5cef2d259f866b8dfdcaaca6f9f624', '2353f9539f1f2a8b659c55bd6983374174230285', '6e92d0db2adf281018c48cd1c80777ceae9546ba', '9b1ed84fffbd3d2e482b82c5170c1bc272042407', '8f7ee06a102c960f57237c300bdb9a458137c25a', 'c5c054ef2da9621b24a4e797d80a85f44ce383a1', 'c820a0591ff94645b8a92e02c7dfd2d866df4010', '2dd783b1de561bd2161af6461f503bd34dcf7340', '4ea7e977ac2985d4d2cf38608245762c05d1e658', '857355913a0cabf5ea34505451e8384f7caac791', 'b2c2e521fd7a39e0475ad615b14fca7daf3b1826', 'e68fd32a77bce7b9452c50e8c44e5fc7925f30a3', '98d28c07e53fdc1285c70dc0b63a060dfde0029b', '32f48c487d869c015bc1463fb60d548115c88032', '724b4a4d2db8129d9215538fe392fa1ec6fc8b09', 'b07b57bdf3d40f0ce04f5b418ea9317e095c7cda', '182e0cebbd06c34f1b5f04e969b8349426d93172', 'fd127248425ebf023c93f911f24ea80d6676aa28', '32e5a5970c44ef3cc7081afeee1eae2e44dedd8b', 'b20d75cb16d7693a0b6b5dde79f83c2ef5bfeed7', 'e6405b977db52d4351e8ba4120213f746a3e4595', '59c9b8355d64d120efa79ed1d241519c6f600b13', '6dc843fa22a37f07c044a597851a5834e9910542', '5a68de20d705ab2b85dd60f207fd26a31f5634fb', '7e9171ffcc4f9a600b82fbeffb2d78be96a54622', '0ec0cf847d81d376f3ed517b8282adb59bd87a5a', '83b44c03caa044605a12d44da617d4ac5fbd1b9c', 'd462fcdf7e9c09305182d6307a13acd23fdf60d4', 'caad220187eec1b7d8708acd280db3b0bc6c0080', '2db565798d99af73a5b215117311796bbfce6a69', '18e4b7756de2197e796cacdb1e99c4556cf942c2', '07fc0e04a5ed384001df5f1caf84522babbc0ab9', 'f4c130e93e275ab74733593480326bb05a159654', 'faae5f35307a6503019d0bb4641424e0c11f0524', 'b0c154ac05cbea9599a5c910bfc6bf93a9b3c7f2', 'f4a558bf2cf5f2f36632e3524c8501ea946afe2e', '39f78d24ea80b22a77ebcf0540be94cbc7ef4060', 'c3903a7114e695fd4ab9328ab688301c2de28bf3', '1073c2203201a42fc42b3a8c5a45286eaf42e2ed', 'b6dea26da5eeeba8ddad0a2c2f2873f0efc51f6c', '0462fa5acd8bf7858c2b1dac8f4249252f5e3e66', '18df4fb335908b2501198b7a9614f87bc5d27143', 'a9d79d815f2975b7a2b45fb3bed2a92e96467676', '95e19b1e712b1670b3166ba1e4567e59723f799d', '08d2b969d2ab0933f72f50e4179d978af7099852', 'ee1656303bc9b80a68b674646e14c08304f265b5', '21613b4003ae32f33386739c930a202fdb18ca09', 'f4bd5a15469030123cd37db5e9ad17f2b9ed3f1b', '4dd3a0c26d50471ac04d6a943c62404f033dde2f', '6f2a974a9094b7c5984028d2788b27e1b5880883', 'a065a80d68c501280af46571b104395e14f33c5a', 'f5eda59b9b82958d6468cb0a9408c79215f9aa8b', 'eff34a70b390230ebced7f95fa3f76413866ccc7', '4d988b381e7329cfc6c0ff6996544f63461a168d', '84be3097d0bda4e0a33c9639e9fc0baab884316e', '13d131950451ceba46603e1a4bfa4dcd04269cb3', '28f0bdf0328aec3e599ca003c90c75c4c1c81a1f', '95f8da34f7cbe7e7975cd59cd8f95ccfcc9383b6', '4fbf485f818b90262cf410e046b7511902bb473f', 'caa06d51f8b332aa22e50ff800094a95aa6b38f0', '74069f20139a06bafd70275d6d204cacfc9d0335', '2e5efac3ad3cf8eba0d3c50276028a571263d285', 'c7cb83c28667fc1197398770deecfb0b1c3c04e2', '21e7edb9bf2f2adbfe2ab19a9ea70071f6716d09', '8deb1144514a0efaa77957ac7a0f9d8ba0aa4808', '3c8218d7d4d188c514a2b0f6d4b17be2dfc1c2ec', 'a95c3d6627d49273cd2d63e9c1ad8d1b2588a2fa', '9a3f6762b8789bccf949cc3326b53786afd2705d', '30bd503c2a02edf4ed9d56ebf3e5814f2fc3ac7b', 'fc8044a482307ad4cab495a0312de723bbf4ed91', 'de172de0bf177f7c0aedce28fa3a196796c17ad8', '42706daafac48d66abc727c3f3f7617ab8455849', '4d474e191f825b8bad59d433cee5ab66b5fed7f0', 'ecb107b31f5a87f86fc58c4a519045cdd78680f3', 'f8ab9cdd65688742ce9bf2e7edf160b47a38e7e4', 'c98b8daf11a42d3738c0dc65b3fa1169bd9030d8', '78354d2d0c0706079f7ec4054f3ae0f0fed40317', '98b32ed48ef3c17ae5e225fc20d4f710522c92a5', 'b2bd556e5f49bcf1d3dd14b4e8c28fc61a48d5a2', '1ffd5eac053d0be67a3e98bdc8d3c7fad5a325ce', '00c03fb8e6fca716f2a83ff95180b6337146638a', 'ab52b3c84ad419a235dbf54f14e71df407eb4ec7', 'adfc96c8c07864eaaaa7d2284775ea933afe5ed2', '0f826af7d426b79c8a1fb381d25870f2109fdd6d', '74e4e1f948c222737d4e43917c8a490ed5b014ef', 'dafe1935229795c6574fbecf868d6bf14faf22b1', 'eeefb1e0a43cd16bf317821336cc01f2c84e2666', '76f062aa635d2ee20da77e7775cedbce13eb4df9', '466db5288bc08b4deae6a6744c5dcb2c6f064ce8', '1afa7f2eb80ae190ac9b38c5d6d1a61931e64808', '026325a1ee5e3ba5806377f1d68e7494a7af1e8c', '468adc1b48594b2facb29792e907b480dad2ddb4', 'eef6f3bbbf61a006f2c297e31c15e9d010244d7d', '9fd9aec32957c27ab2d94ccfaf79f4e8d66e8a49', '68e6b8e75b250489811cea94b02629ff7a239ea7', 'b84f0a6818ca1adde12a62c9b65e71527157cfe3', '2d6809fa15844bb348e3f925d51de65c92104638', 'b91635908a4663a3bc91aed3069320908b1c682f', '679991878aaf76ec6ea4b0025bc46e0e0ec03666', '0bc372993ea1123acaa16cd7ba646d84b4c6f36d', 'b345a09575f1688b5c9648f4ff727d17f0d20f94', 'cfbed0a7c039d3ac41b2267219488c65cd9eae8c', '2b003ba3668f92e17820a310e6dacc77fad54271', 'a0ad656a4e8ab40006857c7586f9dcb7b0ce0471', '993dba1b326d217a124add4410583028c89ee3a4', 'd8f8b4b538a8dcec96e07725d655285db188d0ad', '66c578674bda1de1a485d93b4e196d813c73b8dc', 'a7748016b76f94c3d406f8f21903545647b3e698', '967251777568388d22f25805118e0abdaa4babff', '3ce70e609f20fa223f488e9cd0d7f19c97578d45', 'd15ec8e22a67d049ede7e65eb6854b489ac7acef', '5c1eab392b744d43d26d2d964e49a2d33a6c5be3', 'c5035acbac00476bc8e573bd469acda2a5f2232b', '48ed8644133ba79d596b0a408cb3be912861997d', '63ac184f6bfd38834de4f4de9c501cdbcca4623d', '87098357f59c87ea218a6071d2204d371213e313', '142f408b0104a85353219b29f99163e23f739203', '3461649cb920677d2fc3eee0b48b69a33e935711', 'c29cbe75566c36898e98df31e5f8285f256bcdd2', 'faf96a5383baeb898bf236e8e76fb4bd13e3acb0', 'b33d4418ac7e4f324782e1eae1d9b0b41fc5df43', 'f49b35513bbcf9a0ba7fe7cb45309376e88ac784', 'e126cf39706bb97cc1526b3fbd78ed8c5f4301ae', '33c1693ec5d96b36b75801fc55936ea9a914fa36', 'decc95f101076ce9724bb478dd3e514a726aa71d', '2e42edda4c5527e38896264f8c63ee7f085210df', '5ebecfbc4928237ea63e5658350e448327e480ef', '4bcbb51f2353cfacb1a691aac5073478a910c9ea', 'a9c4f47cdcb97c24c138047aa1492c3674046507', 'fb2dee694df260e15601070213ad794a6d480dbc', '687b4c4f1fcd1678f1b7dfc0b9a242920f7bf855', '5eaa5494b8ed15d51adedf384d6aef3bd1d708ad', '1b5b3ca54180acee5db3e57e3be0f20732e4b49b', 'fff132961fa25e0bafb555c821b95fe4b4e7766e', '8298fa8fdb7761308d4b0c9032d21e2be0f49388', '548dad3e8d7f921c80510ff68c878087e0b93171', '80207d05c05ba607678ee37131dc467d685273fc', '374c8675e4c7129d0f07ddd1e5c5273a3eef9b57', '75a9f3aa38bbc09afa307d4a9c28eccdc36f428e', 'e13302fb596eff77c8c47f68195fc297f0a1982b', 'f7037e438b8c21af8292a304d744c2e00b0b49c7', '02cb3760352a1c19e52ed826ddc7771a8e34dce1', '90427cbf7771a43eb9639eafa183ea929819ac8f', '8c46a09d7d9f32623d9497ac722bced8678864cd', '872f90f0dd9ddef8ee5d63af45b3864fce055990', 'c850afe3af6d82fe6710709b473338458dafe861', '5f992009a3181e73dccc4ea061ede6e6b45439dc', '33724b137b0cfddd90ee14eab945d5ad6132e0f5', '6fcfdf368acbf6a960fb0225891a4363dedbc0f6', '71d0d6e433441a40f7d5ae172fb921d39d5346b7', '3dfb3bee7b43a83a1604059f6f78d8158fcdd278', '19a8fc42b6444275b04558508042973a6bfe0913', '246ade3144ac590f6ce4c1588e25b491b49eb71b', 'a68eca755759cdc18dd3165d29b27285dc55739e', 'dcb530b1b72fba1fa4d001303db71de452cea225', '02d2d2193ddd8fe7e1b4b9ad928f9569443f6a2c', '6d3cbb90703f97b311a2cb37a2dbd19c10bfa1c0', 'ba405da9b7a4405e8edcd4989eb08c2e2ff94698', '6f6f92911a122d09550dcc046a9acb53feeea171', 'fdf0c56db7254cb1254cdc7cfa506ed87048377c', 'b27b4917e6dcba1fd8a5073df30b1497592eaf25', '6e7fb0190e3175ca6c0a5256328575b5a2b7a24a', 'ab3f89e05e4eb3329cc15a13844ab63320e1d185', 'd6cfbb092fcbbbc08b9fdaf6f22330be9fcf1d42', 'd30de65173af971626e5c1611fe24c2353683f9f', '318f69c954828b9d8b8377db7a8fb1203f4bfdc9', '16969e06a8aaecd307d4ea9011ae1f0f13773d65', '956ddffa1d63e4cf302ba3003d5b644163925440', 'c00444b97faab56d8141cf9846ebe7d9578467a3', '8b809a5c0e5a94651094b0b5151fa7a8f0fed303', '4fbcac55a3c3fd5da7aeced3ad1480c52a0db7dd', '58efc1acd6437ee0228e0d43f7a0921cc072622a', '7cd783af22eca3abc647323644cb65db5d90ea92', 'a10146224f4c9c27a2b4fb6730b432c4b512e9e9', 'a384c70503140c554192df059dffb88e8012ce4c', 'fb036a57e09015148253af106c2702c3a0094b13', '807f513d7eca3e08d0cfd4be4e5706b1d832e556', '5b963f586273254c82ce05cbb3f282b69db03fd7', 'f64835c9bd2b48917fc7ac9debb0a0694c2493e9', '6adafb560dc859aafd99032447868947ea09f0bd', 'e870c379967a723835355d4c2c9e007e50fa788d', '27353aed84309d775017c47e47818689a03dca77', '08be41dbc661ccce90457916699d12de2ff9a611', '53bbf690da6ce2b0f72e45575d4c65d03a521059', '07847e668c8fe31debd1eb714f635756c67fd2a0', 'fad1f49cf6ee2777a466ace1e997862197ce7f02', '5edad1dad26686ff9fa3a821964f9f2983985ff8', '797b53c86c7209380b35c2061ed541d809831b8b', '513005a8bf2edb46519dc5a5f0c181b54a0d1200', '4cb0f1eb37b472163e58099b30732dd15243a961', '9d235767159cb34efb53c25b7b138f782d65df38', 'a196ab0ec7fd7c967897d1261ba595089547fd4a', 'a0fb90656a427b7a5c5a4f48b231057724c5ae3d', '20358821cd86144ead92f37452adeef5905df550', 'eea3abb8166731772aee13f1ac899bcb7d284a76', 'f2b54a5346b29cace63f2760dec902c10f72f48e', 'd5877714ab07d0ef66288ebc652de0ed9a522754', 'e1f9e89778fba2d8da78d271bbe04cf2fc407757', '44a3c33a02b84eb83a46e774149e333959cd1c5f', '7e1789cbeaef86240f67403e950502346bb08bab', '51bb1bf709ca9ea6472b9b03eb63bb9baeac810e', 'b99d974cfb67ff86ea3ad862987008f1ef5d7f4f', 'cf7c06bf523b9df68ea3ac1d18426a1265d0587f', 'd31c623e50ffc8c0f99085e808fced7877d5f9fb', '90a480488d602daca7daeb74ddacf12a15bdce70', 'c9eb40d1cdef1ae6acf2678cf0ae43400173042a', 'f1a580bff711cdc1304a67b4109aeb20c3953043', '0326d2c313eedbf8ddf90390d5b680a7177c8008', '3ad8ae1619a45bfb73c6a1726c4c94f4f5084dec', 'b7c1e82c7f135ef018509a36716abd969da591e3', 'f50e44f0134c17b5cf36baa40be0ad5aa11e4698', 'ee82b0567ff07cd67b4540f002f54908535f70b0', '584007188fb3c34925fa7228b6818d5feeeee44e', 'e69c7d1e1fa06192ca6c76d15de94e8bebc81d38', '70dfc9611a0f7c614e87124c6400eb6c3dfbad24', '44361ee976e9183dcee98a6664a8be79fe7c9f2d', 'a4f606ace4950fb0af4fb727300e85ac36981c7b', '62f3fd0c3006a922182a1e30efa1d385445fb81d', '400fe3ef0a01a236203819b552c454b9269595af', '72f0d33b228ca2fdc256f472960bbbac40a44d35', '652cb30b263a052bc896cc7ba6e3d4505ca55893', 'e3b627f795bb41e7399f18f4aa420cdbc7487095', 'c7f318777976cd677b97068bbae3d24bf441dc88', '6ed14eb52a4677ee80b4d7f29c21f12d31417383', '63cac2e140c766954a3e00df7cb55cff1c6f4e6c', '9f5275733f9a935c4a7e30f299db3037f790f93b', '06b85b7cc82628a32bd787ef9049e15b28ca51e1', '7e843e1d13ee74fe1a96fc312a44da01d09cdad6', '754401ca66cb61c56f57da0388d56c6b466c7c71', 'cc45fef150e8d4b97b4ef73b7bce36ca3d3d5200', '850ba1c7fc236a20b7a5963ac1a914a590108886', '81e984af932a250515457d42f5fb0321f8602e0f', 'b04af8b5d22c742a24791de2f504c638c69811d0', 'e084de0efc896186fbf46ff041febd0903912148', 'b068b67e701c9635313d4790f2a77cf01e24ad05', '26eb6aab88142675a8597612531297dfc054f122', '543978c2b37005e85ef54e678e2d58d35ea40502', '472dad3bbce99f6a0e751c6f56ed5b91dc947fb5', '29f2b57696f7dbe3a4449b421eb1b8a16e64552a', '01c65f54e9c6b3b8562c1526a4583e46e49304b1', 'c75f6bc7654675f7a8e2d0357eba62770a4436e1', '9f6384c6e26d7fbf92043bc4ed1f58ae7fbd1f1d', '6ed47f933935df47d5107ad164792176c97b86dd', 'b3ab5ace82d1e81c0366e34bcd479b61c3d82594', '0c7adf0efd5966eff7a809a91f757536d3ea0bec', 'bd064149ad685ea560ddc1fa3ed51ac18f7b4a1d', '9674857e8750f72203024397378f3a7c8ebe26d8', '6a5fdad534bb6dc6eb8772c6b10e4b716fc78e0a', 'a6d16722d6167e98e0d5d6426a1fa57a1440a6e0', 'a5a5b127cabff8e6b7d95b513d7486bca74687df', '4e6369def2691320a9b35f3fa2582a26ba75b5cc', 'c0d42e8ced5eedbc730917276164476b6315afab', '2b7d50c3415dea41917615b4ea82a4dff0df5a31', 'f6c7d3318606220bbf896f42a7b0c677a3eb2d10', '437d50e9b9e61e637ccd24ff49603dcdc54fe971', '730b92e48f566b5d0a21c97ef31661806e2bddc8', '3ec2f085d0f9be8740e7c1a8b081d232ce40c5ca', '424fcc2c9c22993a4738e06af306a6ed0ebf6cd6', 'd4afff60d01382a493532c8836c9188bd38c1357', '3fcde37f7e9efa125c52f17edd3569e7cee8d4f9', '814f6969174a59c70f2e7919cd3483c477ed006c', 'ec6c850d41e97d8636bbb3adeef218c232386e8e', '5173f4fec83e91ebe776eda490e0180d1733810e', 'c118d91e0629d87aa28cd40934c37dc14fb636f8', '4ce56ba9900645b7a1ea47bf53bc86081cff9478', '630fa16f0fc4255065fc7fe18dfe076f7334b320', 'c442d96a306efc9e089c8a475f5b955522f8f445', '53c9cb566adf356189e905a07fd2ba63d092d20f', 'ddb87d3be8a61641624984d2f4adf61fe283e175', '863de329e68ad242903bb67777d1ef4cf3909447', '4697fad6e7906ecef3c4dce893fc04c53da4c6a8', '0bee3e9b2fde6b82737b0f53f4cf53d29c991877', '9b913932264ab8b844af9be7de5fb1ea3adc499c', '80d52496a50dcb4fca82c7f21736995b2bd6b873', '730a238f994bf1e26c4d8efc90d9275733e7839e', '1b748e73e78945a2beffdc24354674b74d6cff66', '07661bdfb68994128694e54ecf163e56ee66d538', '7f94c1296cb6ede18f064ddcd774103255d85792', 'bffafa504fe65a137d7dab41c1599f41f611684e', '0afad699d88182a70257342e647a0c1aedbf272d', 'eeafdc18326a8678cba8c65a8d7abc9182d5f254', 'cd1e371bcdc34edff4f74f338040647ef6eb0916', '955a4dd40f4d9a46542f0dcc4a57e99e6930c755', '7980fdde17ae480ce01c95ae4a62d8e66931456f', 'cfe795530441a08dc8c056452fb94e886ec83a38', 'c5a89712f3b8752843f6e50adfa0d485f741f1b3', '0367347d176bcfcad5373398346753cab45cfee3', 'ef70ef8f2c2f710237dbeed12dce226f7a9da775', 'd6bbe3804cb0101c1e3b50fa209a99a846934abd', '89447ee174af1ed0af14621cf5596cf248970fcf', 'c345e0399e408103ab1e06879d923ac4ddde9733', '5f85863c74357d6625243ff520c1a095071395eb', '0e04bd1cd407ec313bb7ef2603d8e9287744fb1b', '51608485c3ca70c44c77ac373228d959ad1d247b', 'b8343b2794692cae3795f6b2d7ec6c221a46f198', '84492be58f30d4ad1f5bc3c69722ced7b76403a5', 'b54612a60417883b84e507ad976700a97ec494c6', 'a8adfca8cda813520ad8dfb81efc8f43e29c89b1', '32a9760028fc6f594155ab03f78b2f00c9a225c1', '65994cc403204ea2d4598614139320cf40299b13', '7552a2164a29a82fa4f63da05ef253e5d093b229', '7faf3fd861cf218b679ad5368760b346873004df', '49f4e5387538debdd7540227048c31ac224f4442', '985d5dd301e5082ffe99875f212b154991b5b102', '302f7f084cb3b9352b836b246fe17b9fa0f3786a', 'f82ff812a3af1537ecb6a218a88327ce53fb99d9', 'b9de1dd1e35c270aec9ad8b0061eab6636b68b7e', '9894fe12f7e8eb85c3b90759b933f16f214b17ec', '709f831cb9b751ef1f4f2b005bc2e03233817419', '145f45a295b03d30194b5bb4dbe43585ae939185', '23dc57ca3d31c63e27e335941a14e1f76f139f0f', '74aa1e2c112fc45cfa9784be7090ae1d1ce00a63', '8ffd33dcbfbceb2d406b6aa77374db1c82dd1d64', '6b7c8a173a516d3153731e94a184de61496f62f8', '38403d48e7de0830845354bd1707895d9bd6ac1f', '62125299fe6e998f0650e2b587785d34a23e1d12', '364a1b038a8437d5054475d2093a118199bb73bc', '4be639f819b40883ba58294e95cd81f8f54cc710', '093391cacc42574fad45186b10becee2bc00f1c7', '0fb9899321498f535d3549edddacdfcff8d52540', 'bbd77dac653eacfb78053bede8a5e4efb123e81c', '26e05dcfe296047fcc7d0b6a8417448418e3e77b', 'e5dc1c0f7ed413bea60d130102a0b187497a8336', 'f9f6b95babe50ced2f3bd351f1ef5f01d463a2b2', '6087a4072cfc78bda55b4658bb52753c4f44626b', 'da74a3c7e519d4d0f67212e2eec09094af721654', '3782bf128b3cf7252534c10d96df789d30dc4556', '402caba1e8cc6abf25bfd1611efefc3455ba39f5', '84327d5dc29930cbe43082bb5d04473a993d5d39', 'e79f18984394941ab4fcdcd9a499ae1de506a2c7', '5e5f5678acd29691cb6b5d5389181915cd0440ea', 'd1ef4e0fde3e2ea24d024a7bba36671397443345', '0d504f5df27f76b74e9a855c43e92d39d46cebfe', 'a0b2d2c262f93042e0cdf752b33020445cc4da59', 'f182fb9e443a7e271242881bc50748409b8f20fe', '0329845cc51aecd0cceda4f71f388bed51124e3b', '8ecbb71e963cd60af1bd606146437c8bd07357f4', '4e959b987353ba456abe3f7626988c0a292c5f2c', '480b723bab3dd4ff5327dba555f8bf87bd76d47c', '713b51fe91723be8ee00b12905857d43bcbeb04b', '5846dd8fdc58a4cab8b516f0f15c7fad7dbe6c2f', 'fc103710adf4ea3234f61681009ac5a787c9923e', '1a0c5e246dbb7c19537015b12477e00afd979679', '59529a75e3ffd05e748ee4eafac1429e6d0439e1', '9ecf8469dd81573554e7354506c040710ac75d30', '38bcc44472d9f69c2f7719ca039ba7e66fbb936a', '36b4e79375554f26ccdb6928105c6e43de1996d2', '38d47684be260a5824d85bd414772b947a693586', 'ab90e4f6f372a9bc46b1ba1a54a1f305f8aa0f9f', '2ecc0be622f2b83ae672b622b001031150c3449a', '2756c2c6a231927d2b574179c4095802d801a452', 'fecad9e752c791b66fa5db2a29497b26b377ce7e', '6861a0d02fe982ebb05db38929f857d091141f54', '3bbe329f578f6a26d339ed322b04c2c8377647de', '721d8681fbaae2e0128660c8aec6fcd3703313d1', '4cb2ab550ab799140cc70e7f8dc2ea4e56b1aebe', '98fde4914c4eb8ac70d67b0622d9533580b8dadb', 'a09dfe4defcf25c90db61c79a7cea58f186db8d9', 'd563ad3fe7aa5a8ec023eb38a45334797d646b0d', 'f6364b4d384e4f1c199171036c6a98e7df03bc4c', 'ce8c11f57163e26f6e5af28a6b33bceb68af5382', '41cf5b72afa7af50579d4cbd9d5b0c19a71f6eb0', '061691a34544529a37d18e6bd7e250ccdc86a3d0', '6195a61a7981f48dfa41b7570bae9ed7ef5a56a8', 'cf8ad3aabb23023921894a134a298857988cc08c', '748334809b5a1ee04eba9ce7a9669802f1f0acef', 'a6486533dc72a7815c5098075ee56dbfd54f8412', '9a75b125415871f27d255b3cf1ac68617c3ed0d3', '4a4c6851a727d4af372b53e6c98f40fc774a0733', '3e8710c09f6edbe1de57ae9028183b8dc1434b8a', '928d5503ba42f2d28f6a601696ae87a45f1f7aac', 'c6b803d2d31a72d262371402bf71a135dfcee391', '1a551601efea04419c80ef2981896337b93cb2f6', '00925daa9b299cdc19efea39fc8efab2e4ffd495', '3bf68889a0e5ef7d65a33b2420fd93a18beb94ee', '386728ecb79a971846d0266ccb10eaffd6d61da6', 'a1b4e67c20ae8b3b0a5ffc8f93d10c9882f59345', 'f9c46ef4d632a4e426f25ac85881ee248695637f', 'b8e0abd8308743829caa3d039464e50f58139d68', '31327ba9986ad1a89df29f03ae0b772cd87905f4', '41c370b3b1822af3d2bdfeacdc920ececf3440ab', '071b0ceb19e8eedfbf2344ab88f3628d6052ef47', 'e81b64b673c41198235d081a5f8ccb290f7cd725', 'e6d737b19dcc1973dc3e2df01bbd29dedf3bf6fc', 'bcddc36e286b6a329fe9e1d9f3ecf7714b742e9a', 'b38ef83c7506a91b7bf623ce4fe38a56cd1749a9', '8c8b66a6c001726bb16a74f6433054b1336f1df7', '8193bb05c89ba0605631325925228c2504c60acc', 'e12df4aae8e7c52357ce2a0ab3b731b463948a71', '18a1591ac0235cd892a8f79bab6530f1b7f00307', 'a9abea677bbed94df080e5b8c2845abf50d28feb', '4a2e589d89fb904494eed355c15c104d6a81699a', '4618db79aff9f7015e9a3a9341e7e070d104c81e', 'f412c3e5d06255ddda6db715fb15aba0642a8611', 'e713c58a56f7cf00b77ed5d309bd1b6d3a9e168f', 'f405115ab690ec7bcaa0c49bf7a6068b78825b18', 'febc81d10b43187ebba08c7c3ad62e648de04625', 'f480155d0140c04169bc35b65393aaae30b8c172', '241385d6e29e4906d852965326cae783026598e5', '1ad834b4a6bb31b74be448b8325c4a8ec777ae58', 'f67697e3c1d4e862d25cc05bcb491d27add5f62a', '9202a1a02ba7c1c8fab88b3124b07dc4a0636731', '855c82ce4aad685c4e163325f4d3df1751788c76', '03f852778cb9892e50a5c355fd438b4a66cc31d4', '360b003cef7f84df845afec04111dcf3fdcf2024', '223b19c13344f75b9f1bb839da0993114f29be00', '8647633fb4d7f579bae5ef7581f316789b9e37f0', '536b9785160f9ab90fefc9e0ef1a41438534a28f', 'da773d0db6698f98a965f3c315d3db12510d2bbb', 'ef740f7647fd2d268c491bab4adcbef4a4506eed', '4a2c61b1ebaf7f12beda0d309527464d3b312f0b', 'f93cf0d20ab701dc555ccae5c97361c99bc503f3', '0013ac66d70d7c75973f4cea46e439fb89bcc4b4', '4c6d781573e60772218e0131295fe5a49978317b', '335381f7e4b5dca6254b7b4ae4c90caf55e2e275', 'ba3972d374852d7bb7f79c18a0245c181d01388d', '009aa1b918708a0ed104a347013e795ff6ef7ee9', 'c27840d7385b5e2b9c7ed803c7dd74bacaa03028', '2fd3cd8d035e791b9ddd803efc43818c2fd0c8d8', 'd8fbbb772c0590e1924f08663dc705714d4b23df', 'ea12737d0a2782060db9329ef30994dd3fc08f61', '7455471f750ed7d693d8cc48b0f564a3c8949b4f', 'd677f619821dd34c12beb9a0b8aa64b8fce50e49', '43970ea50bfe9a51628787c196af88cca2423b19', 'd2c15f22dc873d622909a56d844eb320b6a93e9a', 'bd507ac1535a9bc2ab5d8bce2cc6e14a26b358b3', 'f55e84079b1cffb0bf8cd21cec49622e28cd6c55', '9fd6699e70242008ca662cced994f26ae22db376', '1c767c560c913867d8128bbbf472463626bde81e', 'a519004695b42336bc47d667e43ac2b1f00be398', '1a1939dfa95a7e956b51a0f28035bb60544da75b', 'ddbf6b6d8db3bc1c53b066c4fb2063c234e87f0e', 'dd9170f3a48294bea0fce4ad928514feed0ec4bd', 'a6c75d4746022c181a3c910193c968f3dc3d2f11', 'cf8a9ba185569d65940e27c658055c7b6f6a4b99', 'b9491b1600331cd159dc330b9cc6e675ab3546fb', '030bb0bcf993e98fe52cea4a72aef199e0461632', '2797970cb598e4444c41c0f51462bf9368f06d15', '5c20c9b2612b61dd9899291e059da347553074cd', 'aaa3faadc32cc629134d515d1b770127149c5538', 'd4bbbd47b64e37caf01acc1a117106b898956a1c', '636ac834c02fae485ef6e7447faefe7b9d101e01', 'ffc8e873240ddbbc5ecd5cda8f0d45cf946ec484', '1a07819a5da81f54e23d3eabf4631ab7c10f6f43', 'a240bf43356ec2c98c1c3c28c0e39541f07479d6', 'c247c4d9e86eb6f0ccb8e72c75c3bf2f5341793e', '249105e182d4581ace06d586f8f6ed0fe7d00dca', 'd4041a6e2e22e7533147617496cee9dcfca4b8c1', '3cb8171fc628ddf8b8a51fe9f5345e12245c0e78', 'cf3752dc1ab20d8dc61ff0635915af8254d6f330', 'a90b346ff0bb109fe9086c89a641b54a7fd83ad9', 'aee9592566f4fdfa8c50f05888cbc0f901cef319', 'e3ce43f0feebabfc57fb6d96669b410a47aa77c3', '9f44c70ebb0abea716ab99b505f30a07ee58065e', '10799ec1e4e1169590073afd3cd8a9a9c6e66f84', '27f6483c824b53c997ef57b1b0747e5b07dfd7f7', 'b371d2e6b33af69b81405ec2f76f66f0df028af2', 'b502e29e1f6b71538e6d9dcc200d7a765c256be7', 'ee609332e6ca387d64246fb874abde819620d24d', '4dbe42f7430d62729aa393bbc664cb8d64daa613', '619c241f6d3bb95cea4d5e618ecce291c8f879fc', '32d373b5ef9714fb5f1c88e3ce7cd540c0634a3f', 'a519c7e5f21d37c1f20b91ec285c5b785f56f15c', 'e363f488975c1b95e350ee075710361b419aff0c', '76fbaa4445c57e18f1b804724f1202b71f3d51db', '41b4c6c765cbe9c877fedfe5884a9c915d70f348', 'fb7e1a161ef1ebe2588abd801730f5bf1e1fbee0', '519089a937939996a7becdcefb91608a7db7f620', 'fe286dbad990844c571314cebdcfc8d2fc23c705', '2bb643d14e3c7349c80de8e5a984ba052924bc91', '5e0f1d4a6acd2a4ef4af5448bb58fdf7ae064009', 'edfd891ff98af1ec3a26753e44eaa836d7f4db53', '4f5cb8fab5cc63879f1b655b97cfaf31d6483c6d', 'e422024935eb93c7daef5527995ad721e331c75f', '85af50a7b58bc634d02ad05108dc6bfa5e893ad3', 'a2bda66c7d646ef1bf863ef4f1c15bfd385ecf29', '06654815e419e1a8118e8338289c8541775ca975', '37124c4a7f022726796b9f8dc1fc01926c8004c8', '1660cf7aca03752017fa194ad92fbf95b018348b', '792569244aba1e0eec1c907a727185ce9fca25ae', '02acf0c0a80149c6d55f97f7cc713826bc68f6ca', 'e1da16fe4c3e1957977b5800678d8cd9715f4cf3', '874a255b146083e60cfd3ddbd25ffa05405ba34d', '0504347c2d2d71393bb00a94987d4082b89f3916', 'd81fa16dc3f1b26e9fdb2888b422d3195baec5b9', 'eea2bd1d27ec101f59daee69afdbdd3d98fa302d', 'fc9a857fb421011e10f9a73223d0a9efa3c81853', 'fbbe656d9da7f030ca6c260c6a6eeda4f36de496', '3483cb466a03428e107c212619af92d97f17bdc5', 'ce19792e9e098cfc835c03b89726982a0c40d9a9', 'f5ee83b29e03d54a3e6e34e45b0e36cb0711c856', '0d8c23e90ae5a12c698f1173740c25be0460451a', '2dfd2a0f5337a6de0f68c5c5859e5c425d57b685', 'f9284891c608af54463390680538e932fb754147', 'f62775f5667b70e0584a812f8f96113981f129a8', '69fb56a6fb793579a2c98bbd60458e73544554e5', 'f0a771cdbb42f128a75b41bd3ac04f86e433b211', '0dd95f7986e57527beff3522619f00eef553af5b', '50d0e49d379b6fe5ee75b1b9109a10d8986d5662', '364611f74cfa61acb7b0c1db93d58fa77c2cb47f', 'e22b6049f61359a8a9a5930362b3f4b92df88d0d', 'f52e050a4274cf71a9e4c3cf0d215c4765267336', '7a50cd322b1970b8484d8d911fba24d51eb3773b', 'fc38afc7f220ceb9d50a6ee112c6c61e787fb493', 'c240ce99b8ad5aafc3b8132424c87c89dcc0756b', '8f0df18e6831c88b0ec11a8da8a7d810a114b07c', '23a45d4215045858d00b662a2a4b7496271274e9', 'c42928c65042d687f5b4691c30478cc7c0ea2028', '0b411ae5c1928806d52041ae6306445f84923f60', '8873aeb9a79f664c338f755e44f1a8460b7cecff', 'ff7808a84bfb27eef1bb21f7039f04c4d22ca21d', '1a5de58c95774f97a869a7aba0fbdf7379b63ae3', 'a0097d16c03d597496b71ee59befebdc0b0bb0c9', '802e552d705368520d9f9bbd76f0c86bb0ad98b5', '5956d74ace49eae70992e36f2f79135488d92d21', '17877c79f0709ec12dd3cf5fb180299ff6ed0366', 'b855afec9117b2402900b0372eba3839a280cbcc', 'da1cd631d46ffc2bedfba52f4b899f2a18705cd9', '79d221c05559c8729783f54e535cd48e07011650', '20357b4c36c3b5b8d4aae79428edf85886d219df', 'fae0239e84f261592857f663f1320228ece22334', '6396c3fdd0e8392de6ab8349f97852f15829ad80', '63570c7b21c43a79ceb9b22b865b2427fb336f37', 'bff8bb2f25200c389c0e909422d509336b97e75d', 'a1d249716deea439c5e7c8fadccdc493f20958cd', 'fcfb3cb541a09db9d2d50a6fc6ba9674d527b545', '0eaaea012c5bfa0ada8a0d81060d823a7952084a', '09e2d5530dacbf3fcc484ac7f53bd1e0119ce91d', '87cee51419654deb5678e944b83e9ebd9f9afa96', 'a8c5acebf9e3f253d05300324c24172a8f525e57', 'ec426b7f5e725d6b6eddddb5f9ba2455631e965f', '31261c59dc2c5dd43be7448df644f9692e57426d', 'c16e92989784bc39708c5821b399de84cd3b489e', 'c37623f61fc21d57b2785ca5e8a04db692221f13', '62745c58692440773debaa31843806efa98aa32d', '7e7f4441faa9031340702c614478c4f50e3e3430', '1eb337929986fe664e2ed69db1def714a15c91e1', '2da7c48bdf1f943ad2efd0da1f134c1929a91584', 'd58ce4e6db55ba62e9e1b98d1dd0aa81f3a04a6a', 'bd332cca0bfdfef91677c8291d300bcd2539e184', '259fdffd95e325c58df00206edcaee3e94225098', 'a33cb0bdeff8aec5b5a3e1e522348de77a4adf18', '94d34264c8d0c2a4b589842048c2eb875fecb91a', '7e7569f4d702f17918322ea391a091a0096eed9b', 'b21a645634df096257835bc63dcfa28a0e03763d', 'bf36e3f6b314e74ffef0ed5367aa5b49ad2617ab', 'c4d8c676dfd5599332bf97919f14cb4b6c1aeb81', 'fde56abb1d6c82c536d804f0b8b592ded03c3533', '5e2cf36545d9265d25d48db62f145ab8b4643872', '62a23767551b30300a3e0108a5c54772fac473cb', '6b54a62c7b053bf89bd64c739ce68463441c0af7', '3049fe9fd2fa7a4ab9311af802723aee20e75cce', '9dee7fa09857e1215d089daf2077f5f58f594290', '6eae1e26661b95f47258f502ff7450ba321e4d24', '78bf225b891ab9614f85f4b191a3717c5b0659c0', '70afc3b5bb196d33952eaf36021ee9c95d61ac85', 'f57e7c05558792d364de984e988ee7da0fbc8f34', '32602857b41555bb2cc1a4d88aa9b0c2543f3af9', '88549dfae2c1ba12cd9275b06dc7037765d67635', '8a13db821673aa28ceaded565168d623b4be1fb2', '242fc4983ec088c08bc1974d62a7b194fe283004', '2343362c8d0d75808309b29d771efe3da20fe983', '05f09b0f0b922e0f521c35fe6c6ee8dd694865ea', '87462bdccd95b3607467362b09f47302cd933fb9', 'ea300b511e018b7e97cf8727f79ee5c2051a1b08', '1c2a9d32d80193503083cada960a8c1fda03dc05', 'fe3c005e1f494cab59df6fa134bc96f5878572b8', '925bc6bce1441cae024a015d62cff03dcf3f74ab', 'da3494f5e13b916143fb279838b02b90b3b6c11c', 'a36f76711007accd4d9116f8634009d41b954bd2', 'd41e508b1289767764f4c5cde75ff7bab56d290d', 'd7b674367398cdca3f186d7989004242535a96b2', '8a2bd93a8596a85e9416139ed2964a16c0effc8e', 'b766feb544c4c4e480c018159d62e010c7d4f147', 'a8a9d61066185fd29fd5a6ad2b2750ca78b39513', '6607ae212a8b932a805cd32805ca4c9ce4dd5008', '0bb810bd6b9619ad1cc949dce0c7ce333caffb3f', '996ea5e0bf06f4d66d63cca99e7386fc30239e2a', 'c9f815b4bc492d40e710ac611012a0ada75e1299', '515c3a3607ca600d90ae75e1361be6bb6fecf795', '58ce1702a1560aa9a1e2fdf9f809a6ca7750d54e', '40c014380438d84c6cb4ab9e7332bacad2574f9b', '3804fc85ef6d843849021bb8310d8cbbcf5dfec6', '149d39ba8823e59e7d317a5461ada2096aa2c3e1', '06f0d25847131ee7906092b68c35a160f6f14123', '55bffa83b12af52743e5c9a6279081ee9f261219', '8cd36289fb750ac2ab3c7baa768eea1bd6c740f5', '596d1939e4a8a5d996356106357af43b7424192b', '7358b289a0346231bccb1df4c56eeb683686ea26', 'b97c9c98a836234f91d5422c259d02ad18a690e2', '382ce6fff836414c29517ea6348d7bcaeec1e34f', 'c995166203a8fe39fd97ba77e1d04195a08e3c2b', '38f362b164cfd9a5d9057b19088a2f75cb4df09f', '395272a2128fff2a5be9a0007bfe20a7c41605be', 'b38b801fc8b3c41eeb1a3d1c52923016901f835a', '852439278cf357b73c88593a4aa924aa76f827a2', '030fe2412ed9828fa3ebf9e3f7617aff740fe0f9', 'f9a5114017ca2570f84817c6081d0d3811b0afe2', '3f7ace8690324ef1208b4c303767a227b316f14a', 'bcc981c06278ca00ee242d511c53d3fd5ca23d8c', '0a9ba062f25875a113252bc08dedb281c7fb928e', '4abac91e01f1cb7cd925ed1cca8132f26f9f3b79', 'ca4a58524b17a8cc01e895bed9de833e12a4be43', '951b59692e8db967600f21fde389eea69e451c76', '1d375a13934cc0c954453aa64d7df43fb0cae930', '01786858bacfed732c0d6e7e2c64d6d0557db04f', 'fa750ad38b28fc89972e55b29549e8fb3a25e207', 'dcb03eb152c74b5b4bd558c8781bf3b05acb2bf4', 'e276bf345ed77d149a0f30451f3289a503e83bb0', 'bb3afd9756b7d9c53e1323123613970f4ef6c392', 'c9debef5fa6dc4b1845d4dc0b0b2c0f51470b087', '666400cb9c9cbd2178d39b6d5427a167e9b693d1', '23288153bf5405a9f0d0c96a3689ecbfe571078d', '1b6d6a701b1025a7fa98df599da7967f8cb8bbce', 'b0f7450450cac32ee8f06f89ba1054aa90ee772b', 'e0801af5a84cb5cd689b7cb0cfbbb7a9dfdfdd5b', 'd10232713580d32bd09097942150127627903b5d', '25bd50fe97227f393e5ff996d581b497e5577d97', 'b227f008a57cf61d5ae0cd78346d56249e42be1a', '7f4cd89305164b3ce5ee757bd9b7e326329aa4f5', '3f1d63160573b06a324d183c73ba3be2e1413264', 'f4707315e359d8a107b79f1d37fd6a6db67b1758', 'b4ceb760a26d6cd5c4a16cfd92925681f29df6c2', '712081aa93b547456409f5c349d674753f783480', 'aac1771daba01c8c63f80f424f5bf0f7836367ff', '01ef488be49304e74036d55c9903d4cf7b80d3b1', 'f8552c43f750efabf1cefbd55a6e56a23cec216f', '6055bbfc6ffb6ca8e89eb0d44ce93a99adddb2ea', 'b7da431d83cc5d583479d35ea481c45c769c1ae5', '5994aebe08bda176c8d547641b7378dc51272e9d', '443f1508c5f8ec93c5ca66d1f571bd1b4c8ba3e0', 'fd3bcedf1e92b48def9c5a8e981c2cfdbe8a94a2', 'bfcf9eef7c57b2a9ce575cc44fe30488efdfa613', '161eb5789890a680c8abef7f581f5b620c3f28fc', 'a7041bfa51a4a8997fac2460ef4129e3908908d0', '473778b8cd029e98ee5fc37447a0212d5e5bcd94', 'cc028cc413d4630c7b73ceae11ef43d8b0033c46', '8a89d3c9d216b8c715e02be14b04c84ae6d7ad29', '4bd6981317ac9bdfdec113f93d51845819ed914b', '45939681b117c9a7f99ead7a3d2ca02036276463', '497629eac3282a952703ae49904b43729e356a77', '875f56aeb0a6b21b73fb50e0dcf905087b68e982', '761e06524ba2e414b0e230730ba064af6617089c', '5d588d4c32466a223f8ac4fdf71e486201d93f74', 'bb33a16f8c106d67d3f3eca0ca9a3d21818bb03b', '39c514402c26a41d1d92b8c6036ba379219a9488', '4edd28b685eb7cefde2d2b3ed28d827ce40091cf', 'ef9eec4e27e1031cefedb4e72e1c02968caa5a60', '6beb79500a0b7bdaf7ca97d07ef2d7f7b6a3fa44', '36f308b2b49d801e4b2aeb67a11ab957c20fcea9', '40e56613067a817e5398eda8ed9e0868b2a88df9', '251f8ea473e161db72df8dcd68f3d6f1bf6c7395', '0aeb4a05084f0c3be23a2799e10aa1d8a8260525', '62fa6f89dd5f9a0904cdee6c4e0a83eb1b10d3ba', 'bf1e89cf7c7bd9e69abd142da78edfa3f66095e6', 'b08677a0903afaaa3982339d08a4e4df60a04e49', 'ab70a9bce29198ff4281241a839d6837bed76c84', 'bd1e62516c3595354514932f90ddf346eb9dd0aa', 'e5547d2582937498652696dc7ac65a45dce2ff4d', '9560c8a043c0b97ce97f02701d268f6b36278155', 'fa66a30aab16b7ca25811815d9f47f9f58315cc7', 'd61b6b9e6f532515b8874973d4c0ef07423b357c', 'a7f3ba4a202b1acbd2c8d7dcf56c5c38c785dba0', 'e753029dcae7fdfd519781b25a8f9a8889b7cdf0', 'e201e7dfbfe856530319fe4a97943acb2c0c3b08', '282e16cf3918c43b7045f63b761b2faa3f824a78', 'edefdc2982be706c6b1b7733a7e17f3d82142e28', '212a32a24a33450de00d00c8c09d35b4937776f5', '60db8c4f520a955e5510c6fd32495da1dc7a465c', '6cb051ccb43abaa35592d1aada3b45a15569ef10', 'ba86367eb8639a9b7be1611d0eef7c2728448cbe', '22f9698ee12f2500b3b9d5fded3e10abfb21c12a', '27546971cd8c81c154f7ddea5693087718d1e4a9', 'a917ea81473aa2c9c646ef24face1365f86c16eb', 'a8bd3ca1e5331cc963a83304722e9485e0fb3811', '384f973bd6c0855c3054dff62a4c86d4217dee91', '4023b48030e27554f0aa5bfe4156930bca87a7c5', '3c186a797afddab7707ff1fe23b9bbbf01bdbb9e', '9810f302fbfc5f85dbd03d053572cc3eed9b773f', 'c43da7a073054ebf6403a20b93022ea5737d9307', '866bd1d9852443268d8e82cb5156489f1aa4a50d', '6ecc172083702675c5878239f11f1e2eb3e5427e', '1237fdb1e9d8fc3fc55f5cc262ca94f782484545', '68a67b9f48b5f66f02abf28c2d16a26a473eaa8f', '534de32720d3dc8294382c3d56cb7d3a979f182a', '3a3ce2308aaeac372baf32e055d4d334c9b14aa3', 'e281871b59ccd1cf7f3e4dde5ff9343c7247cb81', '7dacfd62d560d2e582bab6fadb471941eacc5e55', '83f9dd84556786c87d3f5ccaa2042dc60f397ad0', '90cf7e09494d80661e92018a2f19a3faa515e591', '4dcb6942b5aa728293c598aeb9ab2ea58456bfbb', 'd08a31f73401f594f7c3bb0544d2a622ff8132e2', 'de0d1c08c869ca12dd3254fc1d4c5477877ed163', 'f044724c10026394d7a15aff1b51ab5370883591', '79508665f92eb1eff56d0991d5a86ea049d20e03', '45c401c8fcc24c5af8148a9078e446de741f5348', 'b19195fb9d2d71cc206bdf401876620a0c2c3f99', '472afc20a33de82899066658fac8ea93b7e71bf2', '876d9782bb8a28f2f58edfb9b7c759ca31bf425e', 'd6d87959b2d02f606148d33ec7170c3989b84242', '2ea2bdd0b17cdf13a02591dd065c582b4e0b3a84', '30bcbf0ef344e527606ea63d6f70492b5accc378', 'dbd673caaf8ad86c1ccd171dbded9285acae5af4', '2d12f648fe1198fbc09125d48cd223f66def388c', '8bc0d38f39d72410e6e514b951246117dc2c0ba6', '0057a3015750b60110cf9b1db68e649f0a3f7aae', '7c656cc7f07d491a6af572bddd67b1f2004cc90c', 'b0ae043b89a0d743642e99513b43214a0a7dc304', '8b3a92ded5762da735716f34d472304f76fe86d7', 'af61f970acd7b701f3f49d0cd9600f28cf41f6a8', '90ffa439c719a3cbdc33d556d5cccaff83f6ab89', '16f9fce8b4d64360e6eb24d3d4bf8183a44c4c10', 'b48cc742a63a5448aa33caf025d06c22a8b704aa', '3b04f9dabeaa78db9c70d4b99053b8ac57bbc0ab', 'af736f1c400c52fc987ca891f388111f45da6cae', '7c4a063fa7fde9e025c82cc914b1f0c586d6a26b', 'e2ee98d3082db878f1b09ae96110aebcc3a96d0c', '2c615b7b1822b176626caf42e92ba632c0cabe43', '3412bd5e75c8c21e5285ea019b1fc5ff7567cd30', '259f3b428ba774fd25ef3eae8c34969f69ae79ae', '672185ba0cad38cec6c07bb333136318e30277a1', 'c790baf1867fb2a0321dcfc2b3d68deafc114be6', '430967aa71adf24daec12efeffb8d0a1ae02a833', '70a2eb20caeec6cc233a477c888dd68e94815c85', 'a450a7809dd746f7acf8a746a34c1ad0cce02271', '2d4ac8dc98b4be3c24437ecad180ade9296d0d43', '4d9bd263eb9ca63008dd8edb7fbbf73ee90e9f30', '67f6ee693c2ede081c237a868a081f973374a3c7', 'c617057ba948e3e12e8c251fc928ae467a5df497', 'ac599163cb43a590a45f86b05181f778ebce8b6d', 'bb58109fd9019059db080ba74d5dbcf6bd7047c8', 'e79291ee5bd93a2d8a7edd498cb0555f158a4f7c', '888125878bdf49b4e056534093a0235898531fb6', 'b3f5a73cd08702489c5ec24c4d23d6e7a66aa416', '4e6402c43e8be99505baf093c4f583e6f1f87c97', '2ac281e7c0c0105df73f405549a641065b565d1e', 'e1ba968ecf7a043d2446f4dc6ef2de93696473c2', 'ae119c7e709f604d86b203ed99f29379b2fca84a', 'dfb5e9af3263beb726444bcd30e923b44bfa40be', 'ff53eec5698c8a9222b6834ef043ff0486d7b710', '6f63664b9c1d65a75d539e6e46d2b59d09c51efb', '5e891592be5d31cd33047f8174b8ae088db756b8', '1db750377f06124a6b398efb4167d6a0609c480a', '966417470dd4e9a78a6e8d5cb09ab89f47c4b30f', '018d8610e2ec450f6978c2d63dc0e30bf26829f8', '9cfdb1a4cff11da6e18df309e662a2021663bfde', 'a04fb50021bc81357f5f0f44d0149971e46eedbb', 'eef6a97def739b6d6f78330109e8eb0bd396a6ba', '4160d62a407d90c7d06ef644af05cf33a8edef2f', '36c7cdb9080a4114b4b05886b7bf8b4fbe33c825', 'ee712d716d113d435e57c55f39986d1d67d3f9ef', '7fc2790134444f549e3c0a7ae20d62d5f67c05b3', 'e535ca8a73b118fa69a083cbb03a20287c0585da', '908608f29225ea511aae805bf72f5ed08011c363', '7b83c823c7092467affc458d7ddc2f75ffed3e28', '83edd3ebfbbca05ee555289b24df8f9fb185acc1', '5bbfbf8e7a2f802b2c191b914331ae98b113cd4a', 'ca71bdb9cecc57ed20fef18b955a5f0a4cb49a9a', '83080b68f231e783dbc9c9fa7aaa9bb370df9942', '8bff0539ef825dbf85163b398d25d2a56e4e9787', '7f84c7365f1e32c9be03abed42bf07bdbb36997f', 'c62f809aae7b98d426dee679d862d76d98c63704', 'e05494662e8c68ec3f762aab2f012c002ef05afa', '360d82ec8f2bd396181070251ae18ddab866a728', '5e4635b24e232c9f4a3eddb2b3d7d7443426052d', '80bec4f06fe7c0d428ce6fb4ef4b77a8db4f964f', 'ef97d663038f195b48031df7ad49ed7627998674', 'ba9d5cdf173950f650a359c5d4050f399b9d394c', 'faf2fa4ade358abe8f40f6159e6a870f90c8975a', 'df2acee5feb61aee9f44194f2b52792035ad82bd', '54dc25ce1bbf0164c208ff1a7ce73f2e5b91ee34', '2ae121b9b1b5fc67a8ea49066501d54293fd50dd', 'f6ef7aeb3ddd5f62d0496738d0f1fcf85b6d7383', '736b6c2b9e1d0302226004515793c474e9d51fc6', 'ae40fa97460f930c32c39845cd1e57030553ec8e', '77f6d72fb34a400e77b850e8a6a366858b218051', '5027f9f9730894f7a3be8538870f54f5db090603', 'a668c0f46f213b27b1bb90d8bb48bc562aa5ddb7', 'e47243e38b6568205ca631d6298e1b53917717ce', 'bb871548d766937fc5b27aa78c766edbf9503107', 'a7e2af7ad7cbbdde76222899b4be29bece571577', 'c00322207c3a069d69e042aefbb8e4927dc824f2', 'd3712af38c21b8469db24b1c3bf4d72aa8dc3326', 'b0cc4739a771690d455063826018e7f116b68737', '7a12b7041794598291775f81b4e3a9f338e67277', '7ed71936b14e8acf32315a490a46cea1d224c037', 'd950cb1a12ffd94e3952a6c2f08fe55b6d300dcf', '2d28cc0dde92aa4e9dd53f30a625a3fb4bba44f9', '2aca42b3004ca1aab915acee21960b0b3db967e9', '316484bc4a2fa6296484780018bfb73a863d84cf', 'f444931bf9442ad0a9cff09daefa063ff80fb4d1', '48204f15d511248819036160e090daa3bb1c9c3a', '1ca6ab55c675f1f404d51afc8f39d4271d79bab2', '9d0aacbef2dd63cb62a3c8e9e2b2e93d483ff724', '69a092d5834346efc3cc53aed273dcadc7d79034', '0d3e0c0878fe76f818cff7705d331f638bd18e0e', 'c9435bd1eb994ccc725957c3087086339e13ff2e', 'fc843762159cf2c2afd6d22d6c9de365ec4f34b0', 'fe44e7fc80a0e6aaa33099862f9295b0e2f77739', 'e77b79b6ffb9fd13eaac6e0a3542320f57f604de', 'a2f27f7ff895802bde441063de9ba5097fd3e0c0', '29649d4dec40834f0218b2e58b1de93bae7270dd', 'f8bee61412cfe30205df1fee76132e316c805571', '6b7b60cec8f7793de8a7de783c647ed96668cea8', 'e67a4419bfff178d413bd28fa18c20755b683360', 'b08617642d1006092f2af0594941a97a50fee7c5', '3bdba914066c61418331c4a3e02e13e64cc1b86f', '77731c59fad635e62ead6f20479c3b233601b9e0', 'a267b763db1e937e1f985d4262f92f2fef69a41b', 'ea7d4626f3b99c4832e341b6d3b8f19b80711dbb', '6ccf807a59c7e776fc964fe1d0be9d139eb0af97', '1e46b3cba29039f6750df561b240e115783aff22', '958d24e5311f06b08d0cd131e138f2d789aec138', '0925756b4300f38971f200e73f1bd265f1318557', '4fb67d6341f5c970efe4eeb5ed109b1b4c5697e7', '9600690c71585c2e3b8f2ca9501150d49cdb24d3', 'eccd5d81e4958f16a31a89ee1544f0e519263057', '030388cba15a8e93ce18a6dcc6f147a678d475ac', '4039b50d7284f29794c493832c962d354620a647', 'b283d77b60bd0d4abe73cbc74ac3bb2c71cdbfc3', '7652e860fe4eacac224ad7a67e0c8d6bde910bf1', 'aeae4d710fe1d0d6b6de5e174e5fb983fcfbe825', 'ab0b0149586ebaf96493d4814a598d6e37d543da', '65b6142a33038ac320b60592cd65dfa0ba08b21c', '5ae7c7b7cdef2b4ce5937b85464e9ce7ddf25ed7', '7832602eaac7b676de2770241cf1200eaad2694e', 'cde151015e78b9c3b51e84d66637f4b86613a9de', 'e74dd095843e05ee7de7633e65cc6a019305042a', '44c05500cca2b72674f5de30eda74a32c36e1a88', '5460393a0d5bb08d599f7aa67ab0a29bd4db19e7', '89d2329ca1b33224fab6c199508fc63df18b7597', '5cb755dd2f34d9cbed06b9b870b42428a86acf8e', 'efb381f826a62e1022554cda776f9d1566f3f303', '7263e4fa504cea83181c9e4180ea29787b3bf6aa', '8184c71d17004ba953c1498db21e79c0e34125c4', 'ea432272905bb6d3227c7b5543ed823c78f7ca67', 'b1bbf24cb02c6f85a46fbefb2163fd8e47fa950b', '73caefd30ea15fc47643ada9b939ff9c62141daa', '8189deda6d101ff62575ac0eb4aded6c55330362', '9d571709fe3e05214df8456d1e3a1b23bbf49024', '163c26da52b0a124946377a2953b28ed7edeff16', 'd1ed782fc2ae1e8bb2ab72f1d14280d857e0efef', 'c5ba75f4672785b409fb00b413f22020ff7f2f9f', 'ffcb9a9ab24276c88d82afec7038b59866bbbd5e', '694e80f60917764218690f119e2a3d893d78692e', '2a587f3bd1a97bd7d2a099d7dd518d2536869711', 'd359ba6e7301949adf8660aa4b9e270d1b091988', 'a84e1f3481a2cb310f02da2f355b2d38c53a52df', '98d39389b6c2003cd179766dac3b221f9cabb85f', '30de0f0273b1df4d09c2eb62cf741574a8cd9cf5', '0f42c08fd50d5b92869b9c8f8b4a21dbd250f2c5', 'f261646a6f82b5cc42e4f5dfe78e088e51d942b6', 'de4c41447079411ca590943b4801468fbbaaf631', '6a4c81b654613922b2bfe232901dbe36bf87b36d', '62ab0a792d67a8e5168f54e1af13d363e76c8a92', 'd21b33b34a21157d4851f54c64e58d9bf32425b1', 'fbf8d1be55ed78b773616ab7ad4bc7a97fec6ad5', '925c10f7d7e0ef0f9c6d5c69c722adbcba255ccb', 'a6edeed4b89e9098d0b8c05ce46247f7e6cc3ad3', '96ba27833cbde0ba353d5b6ac4dc18618d1633ba', '86f5bffb577cb1145b752da5deed1d4d10db79bc', 'b5a4a5968061b9348d1262e497b7f6ac8d0bbefe', 'd7f74998d6e71b4d7ea001a61c59f3777cf92d3d', '5722b61b6ca2e23dcb0515232233b025360a3b93', '8d9e7294b934813d7614d075b626e43d761155b7', '6aee15697ce8760d12904df6ffdacbbe22875590', '2d373f14d153b9c2ba64894d190bc903e6c026e9', 'a973fb010f1cd022b76650a2e6495ba931bb6604', 'f4dc425c0160082a79237875a27f9b08729f44b2', '9a302bb1b66385b979e509f2542e7c76bfaeb6c2', '5025be51c01afe5b8004bfa80444593d3b4a9730', '6d6d2c18a898795c48e12f29e24c8f8ff1a989c8', '3692e0f4918533eec03c837de8f1e313119803e3', 'd362690fb6150efd652c746d2df271d389da234f', '30f285d2b0ca7c4029e32703df831c7f12bda073', 'ce34d0ae2ae4bae4558b63f0f7fb5df9b415f580', '540b2fdd84284bd96dc672ec3f400d183d336161', '1049f59f1c8c107b3ed1d5fbccc5bf5551545a12', '7797f93c9d72ba91e1a85b657448786d31976b46', '3c9d6ea45ab6dd4fac81beb67c9df5e7feddba5c', '343ea2f253c1ef446586c7f8d3a769de68a5aeb8', 'aafe4890fda35d4ca32c0ba62d4951d0e5ddc8f6', 'e389dfb61c16a3675b96724d515dc52b5681e8d2', '557df87de6be50ed666cfadec5481d1d8e629a39', '2c2ddfa48c4d38bfa63931a36799707c3cc9d7e7', 'e415b09a54667f996d3e2ed00cd1a886265086b7', '46869a0ad0ce86f24fb1cb77f300502518974888', '3fa3e9edc7a06be4943977270b6bf552ec3a23d2', '04c7409ede2ef795672fbf1822b5e12eb81e74e8', 'd97497ea57704d05cd57133928897e572bbd9666', '28895f3511222e7e21b420a318b0396ab2f361a4', '51888fadc609282c35b864d8610fb4b0695670f7', '5a9119c83c0929d46a3d8378423aa00899ad9efc', 'f8b109938da3d11a8ce15e766599d9e7a8ed43ea', 'c78234952945ec459f080e32c652bcb29f97e19a', '6f2e5707704b677b5ebf9825e066181c1e70f0cc', 'dd97b7f21b9787500dc3b57a511d6424306516b7', '0ab580c4c85e9877d6ba8b767ab09a9d3f4e33f1', '08d50b24f3e624b37ddf7b3e8b966d79f8991c1b', '9f3e5cd570c2deffcce42cad0f119c3fb82c8d21', '9111afc3165a274b45fb0732003418f573525ba2', 'c46c9733388cf69c01fecd5c8bc33ce61e840c40', 'd61b8f1f792140547c34bd79acd7046892114802', 'a4bf7ae243fc610aad58c41a631f1a2784bf7d3f', '62aaed47b4cdd981706778b4fa5dcd924fbeaf89', '6076802e09956b9176e97801e2e8428d5df32641', '680f16c31f63e1ab05b5d07e63293396c11a15fc', '9c08287db3141734299f581e20f5d36b8a4f7924', '7f80d04817f4666fb2ad844d60b552bda8778f0f', '59b1da2b9b519daabad8bcb741ee1578c9dfcb98', '2932b971084eeabe71d835d557330fdb6b80dfe9', 'd756f49249bca45c3aeb0dada631ac607e9d870e', '60c13c1cc91b4bbfc52aa51f113664f0f1802329', '53b461ca87fa354eb2b1596000f43e1f97fcb540', '937643978c9214ed3315af112ccd5a9d5bfc06a7', '47656aedb80a7d264c5668339d2f91b49b5ffcf3', '7757794695029c30cc9b58ebe03a7c32f763525f', '9da6c73cd4f2c909cc047e57439ae1ccec8b24ac', '1ff4297e8140f2fc74e25a5e2f35d7eaf82278bc', 'fadf11541ef5b58b9de671d6262268335deb64f4', '4ae26b04b001193cb1d528d716d3ed44b497f31e', '57d3fddfc9e11de6e91f849cdebfe42455b7a319', '448203dd26cc058edee674105b3bd4ebe838980d', '1ec583f7415f10287748b9b4ded03cf146ae27fa', '6bd89e47f982b710739e89e54e49a6e781e54706', 'de30174250f0a7e0a5eab4e2ea002c102b70565b', '025d1cf6274f363fb0adcfe3340243f1290ae1cf', '00afb0c8d19cd357273ab2341b61dcf1c75c7329', '244a06591cb49f25c6c00f2490949ac6a1daeae5', '57386fb9bd10192c7750172394c2bf6cd73dd474', '32e0233610db356255a4d272ae0192b1868de9b8', 'd53323ffcad453b6776137817eaaf3fed8626c73', '044449a4b5a1854e3362a508f902d1f96f6b5f79', 'ad04ae8640ac9788b95d9afeb6dafd8cba483215', '96d758822a0ff824880993dcc1fbb22e853a27b4', '35696c85e187cc84b8d88db93c5e6488981628e3', 'd9af9edb2586cae784556621cab87c6754958d56', '93ea19f038de2640a25a8c619ad70292b60a00d5', 'd46a7c95be9aca45e8cd87cb58a9a190dcc253f3', '661b4e9bae33959969145ecf5eaf6a0b8589973d', '30f2cb69bd28733c9cdbe8052c07413a543d85d8', '6052abd7ba562a874e79c14da9a3cdc073f2cd77', '3e0fa6c4c5d8bd717c64bd59639673f395286b9e', 'b8294dc1e1039a6e892cf7651944401893f84131', '3387bcc9e1da300e091c2efbd632e775140b93be', 'f94880f2118b200900bdb5f3808e8f8c85007214', '69648659a9b35268a999839402955aa5d2795984', '4b4af34422f26024c1e6e4207ce6005f2f9301a0', 'bea85add235c57a30bc48694e01cbb875d93fd31', 'a1e896c56244a61c26427eba513ad8b284e30b21', 'fb3cb4fdb4693189c9c7e1386188d8d7ea1abb56', '81c0e0927f87cf70b5ee2f643b8fa4e5a9bf7df4', '5ba92bb25f3ca0cd773f1ef2ff5bfc5e1e21addb', '11f0da358617a81432764560b571d96b3e97c8b6', 'a8086100bb2064917e76e7f9541beb97ea128ce8', '3e8c725e1dbaf851dcfa2e9363fb4f071d3e849b', '997a2c17d018e9f1b1cee5bf5e43090da470be5b', 'c82dbee0c2a4b1f4a7bc384fb967d89876d40629', '76498495bbf24513b474cdf95f052f03c39850de', '8d9ea5544a7f3f3c2dc7b78725d87417cc1b9613', '8885a3fff854fda9db039c376451b3511b35f33e', '23d67f51bd9df6b13dc9baed7cb106060f424f00', 'dc6ee37e2dbe0463255cb1bbf884902bffb4d727', '6957a3dd6b7f679d6ae77ac53b2897efe70490fe', '3c3b64fc8bccb861033fa2fc020804612a7639ea', '191de491ebe6a02c24f6ad7df246fbbde770eb5b', '5494ec00a1c31207379601869c98df6c2507f411', '5e40736b90a452a4837d4aacb74d077a22274ed1', 'f31f0291226fa3e3a7be08a86e20d850847af11a', '717343b3b144ef15f8f8d5c8c341b627b48a355d', '0bb0a97986f483deb3721b3840634d9628dc9a37', 'f6d442184b2da1c69e3444d9476a5fbf7f3b3d35', 'f220b38935df43c30917de6e61518e15ff6b0855', 'ce44beba544bf66131aee7cd7ee14b30bf1cd150', '673e73f486558982b17b195095998f87e6878451', '0752873edf13f0da78e1f23e2cb1cfbb6a0a96ac', '594d9ad9a8d6ef93cb808b087d9967499640b49f', '511325418684d70f03cacc0925cd403450d3501c', '1e639c17a81f811ee2336f100d18eac31b4a2f81', '8d40380c0e09305b797b64e9c0e1c9454d5a55d9', 'a955edbd4508301f118f7000bcc55851696ca700', 'e512b6470cb1354b72f665ec8f8cbf2c2bd16486', 'ca03da8410cf182387e8b1eeaf814692d1861805', '0705b2709c0994ca637f6615d7a0cb6ffafbbfb5', '8825bf0972876806f00fe8ef6d2a90db9afc5289', '281909557491a252fef0c1e455c16c07ada5334f', '4957b74e1df3f28fffeab6f06dbab4e299939bc4', 'dab56e8b809f96a1d43210f49b8820e310f4606d', '1d3dd0a4eb636659ad4402c0e8df0a8a7a3443dd', '702602df69882031a0f7b145a8642c72a0463467', 'b3039b581586c5296435a289e3fcfc0f68a960ec', '160b572bccb0c56c49f334936c0be8f0444e1431', '49ace8f074b58ca7386ded50810348b2206ac7e2', '689c24c2512b1a4c170efc385f48519d1caa4da0', '7ebc52f2b5ed667e626e397c2530c25cef50c46f', '2d05dccb1fa7ecda7195758056a447b26068bf8e', 'b9e0cacc8197c9efb14b1b1412bb5007b7a0beda', 'f73112dd14af5026d3e04ecdd7970ff72c0d8d32', '2e9374134b1e26b8d4b7a5431002f5ba276a6870', '8ad7599da8f85745f5dd67538c3ae54f42eda6ff', '732dc4fa8ba4d93f98e7e88727c2f1a07121ca06', 'd3b86d794347d7ef1c7ed6d4bfeb82e1e526b865', 'ee3e013cfe00ba8aa0e12f32501491cc53356bf1', '2e4499bc5ddca13cf552a6b9c108cb4c74f96d99', 'f295d43a68df5fd7845bfb84cb0d96d14334096c', 'cff6136c2498a13e841a162cb825556930615297', '5e2d5c9f2912f60ed68f109eab8ebbbc50fa6f9d', '2911a28e766f47768845ad49cd84e3aca57130d8', '12f13b8f9efcef3ed29ab8fb9077451646d3f907', '1b6cc944f33fd470d6104b0a78793f80281987a3', 'b0d82389eb248f3a16cc68591aa56b0ea04e3442', 'f9f0167c29c59afed32ec1ec7ecaa3e86ebfefe8', 'e582fc252812c80ac682ece79bd0481afc16ad7c', '41e09fd9548915e9c1beca89f17e3e399364d4a2', 'b66d86b480592e2f49f9cbc8899577499dbd8ef0', '0b813c74bc5f9faad4681d3f0aab01802b2875c4', '87b36ecc6850ecbeb3c83394d3003472770d26ab', '918a0d0779c3d9bba134da58ca5c82257a6213e4', '6e22a5ea70dbdcdf4552c3a970156bd4fb678ff0', '8b0861b129da3b4118f05919ffcde5364e2026e2', '65d6dfeab16cea65a7fdf089ded4829f4e4d515f', 'eb50ae9bcabdb5ea5e4ce2b492d667884b446a91', '2c06dadb4bc625c55727915e9e5d918509372920', '5695835e930dd1355d56a3b0979b34f29e7abf0d', 'b59de08c5fe94607f5b68f453ae3b0e36a6ca707', 'f88eab838eb5452482591da6e2d9052dc4ec2db1', '834a806a6b6d2abd18b8c5b9fc0e91e874710dda', '2aaa9bba83041601f37e88505f884452c674030e', '3e5bd9df55ef1802b2764047c459f4f36a9774cf', '0dcd517e6ad1cf9e0a19b941684c5f3b8dc9449d', '67c903c61c8ab48c33ff2d3fe916894d1c637c6a', '319a698b0f1fee1f50d405e3aa0a6954b6a01982', '7035be4b866f870c088ad9711003a95ba571babd', '5f6af131a5cd555ec617a32945a38dd207ffbd26', 'c53c7ae7c6a44d54ea5121d8e17ba43b5207c20b', '6c40e787053f6563395db6792604a35cdf4d034a', 'da664cafe8e268ad74e492a1b33806ee6d26eea7', '4890392d06618fa3e34bbffe861e38f35db41bb3', 'cfcc7defdb337c8a6d1ee0e909e884424b3290ec', 'bb7a5d404f4162e060cea9d566339cc7ad3f29c7', '5f9e10dca8ac046c023a7508a2a1112320086dd1', 'fd3c75753f277277368df45dea24d7fc04ed6824', '8332e857dffd9901ab96a2222cbae8649729c933', '2202dbaca89d751aec04014c33729106d9f255d5', '3bd7fb8e4656119996c2b20c510cdbc61808587d', '82b21ced096028fe7f5d5cb8334845fc05b8485a', '03baded44b7e95551f64a401de6551c7baaed996', 'f573b7a774d3566cf4013f51aa42a81072465c02', '58ff5e6ad64ced7827e924a2e12fae6ff169c7d1', '0cdb0a133bce28d5435d0076416e41bad14454e9', '6b4e74cf07f889c6d29a1f32c3564f3516b4dee6', '541cb53cd49dc55431d28b4e50cd5fb7eb1b0318', '6fb45b6063b02d6b91f4f1aae5b86580001a985b', '4cc92d96d846f4871a7a793d6f63ebaaae1e3b4e', 'be8b56da6b2694b45f56abf1eb0c42da55b2a044', '21c67147c69feae290dee908fe9afdb2bdd1a842', '518bb40ced24119045fd42428ad525700e09728a', 'cf838bb504883c8a5c5b61e0c5ef774e4ecef1a6', 'd91706e7489446971c031b525f6b7230aec15174', 'c539520946bf2de12f562b9b1cc2b9eb3552218a', '6d563d3dc907366cb42cd6cba75b5efede968cee', '8217ff0c186ef424a861708b448ae8f817856180', 'ee5f720b6ccf772efd9548b4493129953835d0a1', '29074b28f23f74aa1e2c50b2be67a508e99580fa', '7926d41ca4fc8df9bc555c64a45c8bc013fb6fce', 'a9778ab453a40080ea48c6d929fb5a4e203f4f07', '2a25a2774c47e03ccdc4eec0c9dbb40004465074', 'ba1ad21439dd8bcf7407e7faa4c43214e9f5991f', '11d19253c243c3818ae105047ab9b52e33d6021b', '255b4d231a5cde14e6308e3b02e53b9ca16f5a84', '4afa821c3e0b376b5e01471bb21a89af0e403cbd', '7fb13c340e77361797824d15575ad024d6401382', 'b1fa34d8067b378173b06ec431c6ec9f0f43591f', 'd9d6361f755f0ab622fa0eeb39b1b983e4fea9d5', '3e22470ebaf3bce38f5eb39a589d48348593aaef', '86601526f38f209d4a266f80e3a6929b7ba0645e', '30bea18d54f86f43c63d0e6510cc6a82c059b85a', 'da90e9987e8262533a18a41457883a0137bb8d6c', '9cb75b499c4a273294ff6596a91b77f70560a1d7', 'a5108264645c3c40b55489798f2f90da1dd76d80', '47328b4e990840296a1c9ad50108b19f735eda03', 'de3015e7841c5df71fdeaf3cde7fd899e7238f94', 'f658a6ff971b671096da1a5321b729140fab2062', '67de0df907e47ad74cfec2e8e8687ca3e2bb5e37', '16c32807aa017fb198590a43bdb59c3c65ed1ce9', '2ba693544027704c56d97ec43c2da65c7bba0fab', 'ff03024f2aea88b27f7b48ae718173ca1fdafb70', '00ca178fb642cf929c967ddfcdbda058b4a8ee0e', '26d71237e97eeb61f3882b6d6c292ad19a34e59b', '0e11482cc536d92d9327f65f80db45ec419e965c', 'c8a69e70ae61dad6ca59aa1ce8826691963b3fff', '32925d8c8dcc30af5d317f92301d2511b217dc23', '0494d8389535b1e4ce1c712d5bd831e12349a839', 'efe3c915cf32b35163e01fff8817319ed864ca55', 'd02144e689533278f26e9716a8f002de51e46309', '2bffcc90ac761596d4854d8ce74602b67350dbf5', 'b5afa54692abae895db602f1cef3909d4bf0fc0d', 'dfb90caf66c6918dc7c8551c8e9b5a5301c4bcd1', '4a2aaf98e653269f2f9f2a26fb1ac1df465a2a50', 'abac872fe31da1b9f8d05394a17bb640fb5c4cf0', 'c0a6c8ec158d79345f581d52482c51fe888c558a', 'abb6e2ea8f940c17ab77d4116b275961f1bddb5f', 'cf16e340b4ecf0a64a1a25e04e520c3a7a27226e', '85c4174994418e193c4c941a1b5bdd1b5d7d3377', '8338d66767cc1cd5dbc2e404b8f1bda25186e452', '43006acc94fe704b02d6b8fe4a61f3a87ec9223d', '078cc9a82888881536a973196e154c8b8804c321', '4c6c93ed9958627c5d673df89c648bf2673c811d', 'd427a2b981572a17c0c34c0913bb4a2706fc9fde', '57103079e6ed3dfe8a7cebb2177f47849f43dfa4', '27c9809eaff89db1dadc9af85aef487ec398d6e6', '1fc20fa28f394911f97f93af148255ca9809ac80', 'e9e25d9d221c140a64423bd5db33342030b2edb6', '4139f238c9bf1ccbafe9d0390856f01e07a4e0ce', '01086f33e5e7c3cd0983242aa1cce407dc115191', 'e9323eec6ddfe04ec50326d0b5b397f9b19a3cf8', '126936dbaafb674dd60ca5bb6ebc6da1a2ad6982', '9fc3e4e0ee553fdb46dc2a5b0285f194b87cd25b', '392074d015f67a6e62cdd548cd53728d40ddfb6e', '0e0a907435ba00d81a0615a6603dc82a3ae5f4fa', '347da6e71232ce370d78b923abb8948e5bd85ee5', '430235705663bf8780f0d55005ddbb2897fbb9a7', '1785e45122c4d525b46089ec13da69b606b861b0', 'c7a58f1665f11cba6d92825da478a05f43642acb', '3d6390c07916d6cedfa361337735d5f750eb7786', '3331becb919dce4d3fa62bf17ee067ca386f4a8c', '3ce6c9043499d69c09dfdc9f76e651f3186c3f71', '5d817f5d9fbfcc7184ef656866a08287112af32c', 'c43aab6dd995dca71950a563fa94be64d8151fa2', '00e53fb678770dee0160fd93bfd2c39eebfee7bb', '176b874595347114779e489860748f73f2b629da', '852c71791e53ac7e4a21df2bd18e58ff98c5461a', '22ca8ec6130b47b9952a6fc25fdcfcc6e2b583f4', '9aecf73d7b97ee3e9687327a52f689ffb687bca3', '9a32e5f5171a27d62b865abfbccf338e1b0d819b', '33c56996b05673820e776094fa3590561df4ad02', 'f389db005143fab38a28ddacd518e4f13187d75c', '84314fbf77de23d409b777f0193766f7ab60b202', '7b193e1f2f76873d513da31b6b4c0e92a692a7bc', '4a0c8fd9546ff66392e5b8d1ce760955612991ba', '056bb0bdfe70b067886f5aae7809216d6f9163de', 'b6670465c775eb5a3cd944f835411f4e1054e33a', 'a27467f754c8377fd105f31122c761ab89ebc876', 'a420f904077660c15293c7c8663fd8f904348495', '8323cb4724b5c96ead85280b7e6f0c39dd642d50', '05582e91825b4c95f6bfbbd56f41ca4d920ba2f0', '173c50040321b010702380c2bef3e403e38c4522', 'd85212986aeeab05cdda5378116983cda74b0291', 'fe0c7acaadc3902fa653c38e56ea80faa61551b4', '84be12cce3a782218affd8497fcd6b5c33f406b1', '0c155ab0cd0004c5f3f4439d021df870f61456fd', 'fd1a9defb0c5c3ea95a73a338625754ff6dcaf2a', 'e63684516d591ef08277581cfafb1672ad7adbc9', '2d09daee2cfd1b76a81c00e198480f85f80a5dc6', '07ad34fb882c41f0fe6548d277e635e994b527bb', '605b96bc7ff78b4c716827b60138346a5d0eb4eb', 'c2998692329cab4aa787e18cdbea5bef4d180940', 'b003d252156f738d28473145eff67a23b6eac9bc', '911e143219b33922ab025c80d1878c30ebd0fac5', 'd06b54514be5d6e0ff8d407decaa30130f24d572', '3d8764e8bd4ad817a2221582a86637674b00a6a1', '2282626fa6b9bd5a868558b0c0f612575e195d57', '89207325f9c04d90dcb29f2eb2061780997e0f18', 'ea5174fb9f489ddc61534631e3590a9bf5e7d743', 'c81d70884cd549b2acfbaf4e972b3f0a0cc188fd', 'dcdb1cbad3bfbb4d6a37ab92575a4b29aa0c3f59', '5c4fc7aa1baff9aeb8ec55d6a7101d741b794147', '1df616caf7e243436d68c3142aef5d0f6a5f12be', '157279bdf5adce17a25ec73dfc8b5dc78a3fef2e', 'a7eac46947bc9ee71e04067558fef0dbc7833b1e', '5c06f57ed0ea4128b89bd70486db926adcdbae89', '0203f0a7771707bd212f36900d25251fe21b267f', '7bedac1d2298402884e7aa8f05bdaa8a7a563e58', '800f35369abd17f68a105205cae16149525dadd2', '11292b7484e890835a8524b3898f9e16052786a7', '0836feac45d885e0f772a8076907b194fbb4ebbb', '747df2da54db41a29a13a6b80547835bded9416b', '08473899ddb795ca7c0cd868a79c56e49770d42f', 'd8aa0bddeef214d2e27311e94b211937941adaf9', '8d5fa116debc677dd495bd2bae8363072f7eccf1', 'aab612cca13d67492fe7db0a34befadbbd289292', '0baa2f1be7f7acf6744801747cfd6818fc593605', '2b415de9fbb9b938fbc4f5700a1f9e531163b84f', 'f292e2e4bafb5764fca6eebec26cd7932a0b1244', '8260f58fa68d56d5a9e608a9ebdf9cac83bf918f', '7ed89ede2136e2ae54680be7e8a38d17585a4952', '69d71ea5021e21d981fc751bbd35bb5b981694ae', 'cb083f718eb92108cea7d2f86e6ec0741612245d', '222e6bd4c578cc698d62771c9a1d8de313a24824', 'da53d3d6ad6efdc4e48ecf35e859352c4235b95a', '7f6a4dd54bd8a4e8192fd7c322e3c9ddb998bc61', '8ac7c1ae5b61052af764eddc0dcc4e3cba77d47e', '7dad641d3120f9121be6025b2b6c3934a5a8ccfd', '1904d00c1b7694e9c9269ec14096a5095a6f492d', '97983d95fbeebf2476cbb1ec51e8af782c412574', '8a41197d4ebecb463b3114411a6e530b0140d812', '5c009207eafd9b2609b9216ff2005bf0c08d2b0b', 'b34a5ade0502cb4e21b81d0ae4616c6b46d83659', '6970c633023d0fe91c8ebaa322c60d9aaf8c991b', '54f9b2e68697e2259693949bfc33ccbb7b17cc39', 'aea0c979c2d4b011c59bc9258b355aa25328612d', 'e4983466ca5ed4f95f566a51a65dd418fb243c1e', '19956ce707d57bfe829ac2a20f35c2d82e1d1002', '83a090b41ab058db38d33ccac65e243785a41ab7', 'b864d73b07f0f165c896d57d05fe6942e239b83c', '1a2ba5fb957d829359c9c4e4930dc3483b302ecd', 'fe25a22b52fa7366f01d20fb18dc4e17249d04d8', 'dd2bc02155f1d2d116e3491b557bece9b8ce564c', '9b9f699d92eb6205134a95166508a334a81fd3d2', 'fc5360174626c3a30ef36854e8bb439dedafdd1e', '44d17085b7ff1b589f1ceadcc89c85b81f19c9e8', '947e954b31fa94aea2d2c5c960c7807f438df0f0', 'd13cb8a1f10503ec00b81b500a0d15ec5889618b', 'a9c97fdcc2e9254d21e2a5e7c55e074fcd6e252a', '4ca238a1a182e27f54d0627dd32fc8d9957e1246', '81d62919cdf113bfd09489f2f97d1cca93253b13', 'd83b2b6b89251663a806caf6b2972a2fb358db60', 'b08bf601160bd5cfe366fb82f5448dbdd53e39a6', '5aebbe9fd34ca0664d17d96ed0eb080647fca507', '6e46299d480159476b96d8ebe815388675176eaa', '1e7b0ac522ec159ff0651fa1a0043fa19e2517d4', '881897e783be0d5a3234aa35e1cb3bd0c534b526', 'dd34e5bc394b7dd4ff39e6b7c1238aed1d9bb92f', '5252f36b0e98bde0f802d47aa5ae920cad33fd7f', '50d16eee6b2c5ecefe692721781971867c05b082', '21d478609c45b69ef25a08b24b51478f0d9ea1ed', '846d1e6ca1fbbe5d8bb8296de71d140254f86325', '27454283d6c3ce57d5dd6f6193f908fa382dc6fe', '239d3109484d745cb57c78d24114abe2f639cd9d', 'fdfa916bd6735cd0eb6331d9a6ba79fc44709867', 'bf71186dbc59fc9c565f24d4dbd2f9fc95091f9d', 'b884241d182aab2b30ee26c79987a20330e54fa5', '661853bf808758c3f9c94bcb2b1ee6c427ad19e0', 'a31421611706a6e8d97ec238b6987caf27b8d795', 'f54933194c66b627915d3044de080bd972aca920', '64704d6c78615eafdbd88b977c573607fc0b1388', '678188b17b27b08dd07e87c6a8d839dc6b8fb9e7', 'f8571850deba1c6b7f4a75a707dc4ad6c3edb7da', '7b42b389f9623b9aa1042cd7139b5a73b68b33ac', '8545191efa6584fd0f107bcf6a4ad99f974d7ff0', '85e44ee09df6e8e9d884027765d8abbd4662b7b6', '4f7bb0672ae6c4b9c323095a2ca186428fda4bbd', '650c54422ef9ce3827c5cf410d6aa5b4c39325b5', '260ebe89e50307d856f64c891835358c55313957', 'ea5123484031bce2e736d06ab1f899bb51ed3a7f', '133b1307ce4493604e93a56fc4d083fa6b6e3d88', '99afe567e514e00b8aea2d51392a89f16ea14e22', '16c3ef2985497d36489282cbed86cb9c38ae0dcc', 'f2539c5c03ed853705628a527a736f499806fc7a', '3a518040a2ffaf521798169731100248ed46e536', '36884ea128b21990a50be2381ae4564c57456627', '346d3a09c072904c02663bd741418c1b6650546a', '5644691dc0e207adc827320c9de4425f745b823f', 'e740cf56ae13b96d3f6a99db6f9c2b186efa83ee', 'e3fc82703644d6eaf2e3bf83e3c00fb5c8eeb80b', '9477b1746773a429ce5bfdc756d91fd683e45f5f', '80fb35b58244a400d329301aaeb788d4855a03c1', '18d3a8e76615dbeb2ec6f034b05ffaa937b35e35', '43aacdb363520be371ff8c96d08ad4b408f209e0', '35fb1a8ff348e9b127639062775d1a9c748d67ce', '59eb4fb105969f3e3d405add03164166b542890c', 'f38c6f1b59cdf798c518329ab3f13689b66bba32', '4b4742aeb009dcbd745a82420667204fd0b4388e', 'a815c9b4ea13411c34eeb790db77ac3a0e4cf220', 'cfef6d2818c3620341be08fee1a2d56ccd0e112c', '3e0eae9f4184d5d0514a92f35281b25cb8b251b2', '382e44b99ede1703bd6f122d72aa175c2c126e78', 'd6d1958a8b1dc0ca436e9b176288deeea3a2638a', '0e4edd983d1cf6b9eb5801bd0c348a90cd74397b', '716fce09711c3f8d6c446486f9a96cc69b020601', '910c619140a086a6712f355c57230b8750520297', '4ab4b0ba3907a22b79d7fee60ad6f85c3b7d395e', '081b35dcefea8b83e45bfe48bc4b6b4bb1bc3b10', 'bd5be3db038005114e8963615bababb729640c5a', '4d1c7a296469909d26c96c0fdb4d3e23b3b811b5', '17b3e0ca0d970dc80c51ef2c052ac0ed873d0de6', '8bcf09368dae28c2950994157af518a02132c220', '0eafe47a3233b8bac8c5174d4f6f7bec43020c30', 'a9776851b27a33415e022482df0f061ba9e084d5', 'e03907d73b7caca17662ffb3a4c28f261885bccd', '17d412178628bc34d99fffc2c065f75602155050', 'fcebaa72547bd483ce69a55a095d3b0e7dc28541', 'ba039db330a8b5c4d7fa288b6acb8256b8ca1e34', '19f972e0f67032ce9954e9410ef50e64882bba92', '11f35999624f529147f5f87a776282add5e41916', 'b869f61023d9ccce53c592052c86a8a488461d97', 'c7826d8578e049c3649d802a6aa128e2d9d5d50e', 'a8b2c630cc53ba6336d3411ef206eb1294f31160', '28386d746d8e1fec8ee4a9e4fcf5fc6c8e330ef8', '3de5614d23868ca321f11f343236f30778ab0913', '7514ef5c72c6fb687b073391e7b57541973ba7df', '96a9a57709f4f29a5df1e356e20770a31edd8d6b', '4efdee0d4782a864b8bab15dd4da11fea4bae916', '8e25c7953f68093a8159a1bfc385bb2eeae0a754', 'bc76ce12383a59368b40ed5dfae78a2dddbbc8cf', 'd614b2ac4060506758ae0651d02430ada29cff33', 'af4cfbe80ff812e0da284641c91b074013964f9b', '83f9e854b52ef84f287ff00873de8c2efe69b400', 'b22de7ed46069da32b9ad7714d68acc2fb8e6e77', 'fdc746d5d5ae454bd892e4e0a00680d1dd8dc3f5', '837bf6b222892baa205f78d593842423c24e01ec', '9c8403bcd1289a4c91b3651009267778833b93f7', '69186f4d315482157238403a662fa5532bf1fe16', '955b90b1087296622d3ff2b9951f187539597a46', 'de94e40a78404daab3aa3409ae6471896c078657', '9396fd752219fa42cdee9dc6197c7c06826dcd42', 'd38d68e24897d740800d8468ee5949bcf5a9edb3', '30ec27539bdffdc88e79c62623a54b6a0885a30b', '2801f9b3cac0fc04604a009b1d7fd85396a4aff8', '5fb95c3f05cf5e9174b54c4ac5ac8c9bb7a945fb', 'd0eac56f0dd7981598dbcfb3ed8fc71b3e587cc2', 'f6d74178db57d908dd0992b03870a0ca24af8471', '88632565d42d22b545627237b16c9f0f38b79b6b', '40d946415c834970191c62a834c999996124ce9d', '2c766fb37dedcd697140bd3dae19e015cda1b060', '3bef5a8ad57e098ad986805cc8875e1fc47a6059', '362de1a8de40517ff7b5af37ee6cef1f8c56fb83', 'c834ce1ba932b57e9857a14960a0d64dd00e29c3', '11c98aef620da06c2516c41c81a371826122c4d6', '94e28da352853d0b34648b4a6612300e9763dac0', 'eaccfc0ef3e2cb49d745ff006e639b2fd35de4e9', '7986a7175a8a328f3843ea8f43a97a5c6bfe1e6f', 'ae58db0ae7451b0b9ce0a4c5c591c594b97e2f85', 'd159fc42dd1c577b9fdc41c423a868c3e9c27c36', '99133a83bd3e8a17eccba41d3d0eed0fecea8789', 'a5db51082706e6bb356fb7a15f69a71bf60ebcf5', '1a12e3c93b38f221d5397424a7052dc02050b4c5', 'a982d4a5ff34e40fb966aeef7b21f4e82c1527d8', 'fe358a37f1bca2f5a4290eee95c1b3c60ceb0827', 'adb927d718513f0f12e0f587bd1bd6f249cb3483', 'd48009f8093b0d9307aae52bd50a63673983ff39', '9adc9acbfb3192327057d10fe375ef578ac0962b', 'ca5a642296c54f5ddbbf10296d29b37976fa90aa', '12ad62cb36d07d7c5fc13e2efa47a7a754fe6c37', '820859e7f6a3284e40a7e3d28184d6c664fdb40b', 'fa4dbf5679a1e56a58f7569f4fccee85eec7f8f3', '7fce6a121f9607116b8a44dd126b22a820664605', 'a7b52fc283fcf97e911e380452191607b4d49f75', 'ddc3d891903be4aea6ac6414e03bff07e56df5bb', 'e5aeecea90987eddb0946480f038d242d4a81421', '4f89fb40b49be62aacede9da4dabbadc288b1228', '09236855d02f5b3180cfaa536eea33368ca44973', '29a5d049e72233ef6cc42f5648c6384d535fba44', 'bfa3011eb13257d7b0c42af72f2c80b1d25bbd37', '96abed0162fab2aba9d646f5063de62201b8de33', '784e72542a14787743ec683ada485866a8c1f82e', '19ce2778ccba3d4fc6c9f04b1fe62bd9f59d573f', 'a0ce36412019ff0796d7f5b6f46258cb55cda3f8', '92ee80d5cc7fd11d20fa27f5a56bd3a9ebea6d9a', '180a4a9ac10a266ca21d8ec13375ad86a82f5b2b', '7f3d10ced67af4da0af328915e6258caa9fb6d4a', '3faf35996922d0d11d80963e6242eec1f667598f', 'a4628fdb950b3db3021dba62ac5a526cf64768c5', 'c85706259576bd9627a7d91e00ce67af0ea06107', '264eb534afb3ffaf187b4ac8661a89a83606aa0f', 'a5ef18f6cb1ba2748a14bc75bc540153e90847bf', 'e23ce80625b56e9a613d63e9bf214551c1fc7190', '833b69d989f78eddd742ecec67d160ab4a13907f', '87f5885045d57425baef5c52937cabe35f8cef4b', '3f9690d8d70b69c8b21dbc6868674685b1ad7b33', '65a0163c55577c891e88e46822ca85d07eccd376', '5d56db6c71697a2ef8681138a11cbbdba51470b8', '5e69a36304cddb7959d1cbdf2ed8faf5cabe902a', 'ddc4d746acbfadfe3445362ecaa23dc36531c95e', '103ecdc17a91987d8645cc55300616883d001df4', '503d768f4180b6c69b2e2db6ef74c177cb0c9a05', 'bdd9b966e4808b72e63285610f22a97f978138a5', '573de85355c8bfa50f03c81d39d911ca2d886add', 'b89e1c28220a101e1b2761a8ad6e6534d3cb5cf8', 'ce1eebe964e449e5b7dbc0dab2354cd584961c2d', '4a3584eac4c1278b6d109f959cb0b5f206725706', '2ec143db6cd30a49732c3a78f3a87d8ea56eac71', '3575e8e2d414e41089c00200e55d48c203525ed0', '6676ca4c7413433658916ab8b2873679dfb6fdd3', '19020b812ac9bdffe782407be1cf486fb7e03a8a', '9ffc0aa91482ce19578fd5ad212716fc01adee95', 'fa103ddf61cb616816b481eb305e38f4535ce4fb', '9f9d4f370a115bf3e3cee243382977d08a611034', 'd2a1af020f1165b55621455bd035f1c8984e99ce', 'dada198c73fb7d59e7ba4d742cd3065b6cf4b4cb', '17b6c7bbf8cd0bbd508c10165718316d3bcd0cbc', 'cf848a074344026e38add06bf1e25959b200eb3f', '73db6ab7a97845541b62bd9e1e9bc955db9c9fdc', '5da5c8fcc60e6e67c070a20c4d196193e578b0d9', '1ef427bc1f4ef88d9d0a46dbd972f3c2234accb8', 'ef45efcae4112330f1311507e11898cc27db4ae4', '55d45b08adde4bdbd0fa7782209e4fd7d27eb34b', 'c839281f772dd71b8a56df883a9273e7be756b02', 'f295b3e372ee1f6d0e4547ef748a7a98ec9cd558', '4ee2d26f3b784a3758d6649fd949852d1f0b59e3', 'ae6b91d51348025851ea3ae2cec911e2c132611b', 'dcaa9e1cdfdb6a6167c709a17b11524ce542ef74', '738687ea9cf3b63e6e98ffc4b6d21c933069177d', 'cbe72f601e1fa58e9045b164073149eebab0d869', '7ba37bfb6aa08d2faa4e7c66702ea3481dcb1fee', 'bacd4a0cc6fedc80d70ae44420f12e2cd7b0ecad', '86f8ba4bbfc2b631c5e825126e21b6e4570b3db1', '4629aaeb17e28eda4a8436bb60f8fe0b54275414', '0aee8c29a9cb45abc859ea6ebcec181f4549f901', 'bd3d5248803cfc0bbc166283184b58a8842d97dd', '1178ebd2fb3a3aa1d0e6865abd44ce0ad49d872a', '13b1d252b059a63667aa8e1b7e1e08188c121659', 'f8aa6a563f1489530ad72f2bf22315f97476ca50', '0c5ad1b2789441a5065ec831cec308e85d81f820', '292c8361fc3c9cacda04e6e2088f0c9121b67354', 'f2faccced284d18c38983deefd962757e77cbf9b', '8d386a613de1f14da6c393e4f79bee083174bf9d', '4a4b3b5d46711690616099c30aa0044deed46c0e', '7f9811b297a2cb4e4fea5eee3a8d164a5b4621bb', '050e060dca20d87b1f4895544bc4f5911b293a77', 'e57e5360e8b5f89e30ead15a570eea46d3f925f5', 'e104788f74b4d669786c72c7544ddd8efced4f8f', 'b6420d5c718db68bc20c494fd60e872ee9156e45', 'adfc8d1845fd825e6142eae0fb2b43449a968947', '705d49e73fff48d1d5581c0a295b7f859c7a87b1', 'dc4c2a03e3481f0487504ed97023562a715d3aeb', '0e59a6aff8072239451bc114ae520f3ed53eba23', 'f856c3908d820c54c3dfb2ffda0adfa7d45dbee6', '496d69877fac8a8198ee539b4a22c40261f22138', '4847d0d92d52804e42c46d979cdbc659a6b5154a', '9ef33fdc188059987d1171e9786186cfec727daf', '25c1d19c50179be80db2e42b8826f7c9ef13394d', 'c7453bc3b8eb7850cb75b74b5e35ac3cb87023ea', '1585ee1131fa1310cb72c601ffe5a0a611e2bd92', '8a542a189e0a0f208fd6fefda2d2d119449beb7c', 'c337579e87d36985595348d54fbd1c2f93e77b6b', 'b4265e5520932b73d308905a794818b523e444e5', '9e9d7ed3ad175f3785bbbe6691439bb0196144d0', '8035d0340d55cb5e4b42d3180e9aaa5c2935289a', 'c5558ad9e842d8b2e231e598ba9872380f78eaa5', '97a6570700209a3b4d3eaf9eac42e6b93e831ec0', '2dec7a1ebd8922f803f5beb612fcf620ef54f6a5', '555296bbf2c1a704518ac55141d4e1dd4724f776', '65ddd859d9aac0565cd0474f02ebc6f447830a72', 'd47abeb39608ac9b26f4a046fb498fd10f4a698e', '2f640b799d1ca8148e43a392441ba7ec43ff0682', '67463f284b9e1cc63595b2fee55e5b427347d782', '6aca2d9e2c523289fb6dc35fa0d3dedb7e351562', '11dfdf0d45d6de7b4f1ba521d40e9f5a543acea4', '1849728f246a3759e5a7585fc9ebbc7fb7605343', '906a5467d84ac2b1408cf7f67a4aba3406fa0a4d', 'a9a8cc9fd46870cd05f1885d891df1ae97851ef2', '72fd05c95df18afd66f9ec6ffddc71d4b9bd1622', 'f6a424b69ae4ab727b683680280b61741ac2a784', '4a590617eb00d456182ddd626da25c16551aa590', '11ce9e526b5440a41baba560a26a6e01ab27ec03', '8b2e068f9c93085dc10ba2eb06ced6afb49c41d3', '3168704809ead794255955839cdfedb6a0807a43', 'd504ac4d7efbadbc1c52e58150a12c86b97d2017', 'ada51f58cecd253105599da7924cedc90e4cd928', '02ef16d62d340b4f1f08bb63f090cb3037583ed7', '3167aedf41b58509eb8f055eabb48483761a0c6a', '9aca467bb6bf39887be3d93354d300bb87bcec05', 'd1e29a0073e4c4427036d0d4f9ae4a67fba2a6a6', 'c52ada5ade2adcb1b4b52cd77cae23f4a329ec9b', 'c490c17ec55b65ea017d365d632282814bff0f66', '830fd20ab61688bd481e53ae31f282333bb6d405', '21b14b55a65893326e1e48e0082eb1fea8ade2f0', '094ce92d73a9af1c397e4c9605bfd0df1292c366', '3b0982ca194df6a9ad94660bee85d75d598eadf9', 'f0be097eabe5a5935e1a90ef74489e1c2fd6ed19', '13c847580c2704712f3f83fa1414cd3c525a9a31', 'a8bdc54dde17f4393e47860aa6ba315a381e68fe', 'd1252e8c62ef22ad2e67a2b03879e9a112bf2f93', '8fb2b5ab43cd703217b980c4b6881b9cfca3a6a8', '6ffa38322c5440d3a62268223ee39d2415c202e3', 'bf7c7e6133c80079a1ccb274c0790485d03072b0', '5c23c82aed497c8421ab43643687b4d5b8f00347', 'abfd69d9713c9dda1ac15db42c2ca0a2de518fdc', '2dfc753cfeea79ea5949af8f63383e20f1b7b61c', '218af3f65d64632732e8b0a6cddbb7141e5d42a9', 'd352fb06d83a82e70a33b45f369e230a55db3d9b', '44fde5e6ed2d8212716f3ce9e0d2b2aeecef6cff', 'cb132595f5d051ea789eb7cf7d172e58dd811dc2', '562034856d5e89db1543714649d62811e8f65abc', '243e9676b8e01c296d8e2b488e66371d451e4e01', '33ae46088dcdb07fe8ea7df8b08f1db2c5a97149', '87b243ae2907f048c0b8e3f303e8f791ad392884', 'acebff739e5cb08dfa0051b480911eb648f3a9f5', '52883b840ab80e9a19e288a8ce614ae5f6be56a7', 'fc5115919dd17c63a34719bbe09fb4145716021e', '5ab179acb669e3d7cb2ee27b4e9c29875a84ee64', 'bfb93575bb57581efb776b47b34cdde6b0444d9d', '33859d8e2e9c85349e8d472a0c3f24ed938db30f', 'a9e1974a74931b62e3039ef499755bc598b64f66', '1749c9a38ee4ef9334bf117e18ecf9ad19074d42', '6c3ace07c1e39e9a6c9237c8ef191fb4e86ad302', '82111d5319bb26d94076a0ef4d18a3b3c17093b2', 'ef77192d043b4b616775dbe6a82e41e5c68865d0', '008f56da2bc129e446dac6622a0c07990a77249b', '21ce2dabac48b01c8b1c35cb191dffbbc1769fac', '614bde06e129fea19b6c300819e981805996961a', 'b37d3dbd8a6f4ae820eb337d159f700e2c9699ff', 'ac7003b2e34b004c87ee166e8ac9942eb8402b39', 'bb2aad2a603c6e1b8dcbf9db23217927c3a13937', '84ea05ab6b6d26fb194e6485661d8f8b52c8279e', 'd8e7bd946f43c064b698dc78fb2f108ab94c9d2f', 'a45a8e0f0e9d3c8c969d8f436a8fd869ba040cc1', '669a34dff8331a1eb00a89f637237afff84eec2e', 'faf9d2c39377a97dc82d38d43ca2765848e58af3', '86d00bfd3f99539fef1e86c147498dc994ca6c15', '154ba65d63272d0c40dee179eb8f83718fb209cc', 'bc45b8b0752e3c3cc0b100eb60ec406bbb877107', 'daea6c264b03f2003c12679936e19b461c6b684d', '85fc6dd1a18ed93bf4fd96ea8489f195d627a455', 'aade722e25d3943cf2d7fb2ff89dcdef8df54e48', 'df2b2d82487c7de27f676eed320cd145048fcd33', 'efd89461b4a490393e8b94201508fe5c8a70fec5', '172772cb20fcd7089099ba8ade18da6fab42d74c', '868aef09f14afb690a5cfa8aad027387d49317fa', '789757a8ad901c03a2f42ad3b32c97d71060c2b4', '330d8dda26cae312977d6edf77ea5f88ad52209c', 'c4c3008f516f66eefdaa4b1fa94d95bf69457e6b', '19467c7b489332fbac32b929820d1af7533c933c', '92031713f651f3c88f3cc49c4f336c51dbcbd96d', 'd42809f88275adb05cc8ffbda0016b46bd11b5e9', '8a6e9af90d36fb3fd112a31f406c638d58acbade', '3c23978cfcc0dc0f8d01e02f6642cbe300b051d7', '6dcb5d384841eb3af015bf6f5b7c8a7e42762181', 'd032121624b4efdcc91118193791dd34b6aafb84', 'e40b2120aca560a95c9ccc897db1d11800111ffb', '8d9a66a3283b57ec2b41e47cc5a5d83af6664524', 'a69edfe5772ef4e9b73f563b48464a8a693cb3b4', 'fe9d183b5a09d9c60118e51ca26ec4dc6303c501', '71806741ddb72652c116366b70094bb77948b8dd', 'cebbf68c715339a140b38b5614cd29fb653323ad', '89a9181bdbb80a20a18e65be19d66b80a4b1bbd6', '67b4789aa819326584d292135208017cc86ac8bb', '48fed39c55415f734ca4d37b7ade2a5ed5cfa989', '7fd07bcd9ef56e62103c797e00e1bb04219351e9', '560cf28b9c4a5fe3e71759bbc792071d98465e17', 'e152e23247c5ed063c58f524ef8d31b303990fd0', '8bc9f4c347674c7e7757a5ad7b1fd0c6cce8a687', '2091a0a86a4c06e5d28bfd3d774fd78414f11c64', '32e131d720931ab980ed8fde39e8233909a5b7c3', '492c2d2de0174c952612bf79e1b1ed5306c37776', '801546e051cdc69745f2a9c432b4ccff219e8ce9', '0b552dc3ac6e74e848be39e19c839284d07b5965', '45e249a69b516d0f9d54a1d6834c74a7d5386bad', '0b5e8307ba5d5d60482f0f833f019be2ef23f652', '5cbc39e678899264b46101713994e93d4185f36a', '7057cd8976d24b86a903aaddf1f1ddbb423033da', '574d4d253105d7c0a500c8aa4374b8a34e86a657', '0b66f15506c35b0b3b29b4d2267f54009ef581b8', '42d413567247672e8f9e3877c024c7e956ff7f13', '8e56f7cc2bf6cb9bce650257dd3b08cf750555f4', 'ce6ecd1dfcaa129fb6b1bf42ef200945b5053a29', '05b553a435d8e142c81067b56f49c486d3d406ff', '4cc70757436c5b61c33ca501ef818cae623f64b7', '562f46dc06038ab4b212424454b0f210a32ee1db', '9ce25583ed0fd21148a7f182e4276e64ea60eef8', 'ba458dccbee7570be7abcbfa7431de363dc3b17b', '170f0f802827a90f18b7c3b6e173bb48a4d8d103', 'dbeece2f8cf3da92c0a1f825447037c5e422e851', '571b22a28097c1e7341c774cc528bca0ad04d3cd', '4a574631175527ae46853b75ae0c64f8298b3a52', 'f66dffda72ba805fd90e7c92f950ed2015707bf8', 'f4c640f147abf9902d807e05cfa4cd5b54f36c98', '2aeee068ef12482c355b67d3558782480e877426', '7c68d89d08350884fa8b3135a297c859ef9312c6', 'c2b258d0ed082f846dad90dab49dd634d533b315', '235bd31fbba5e80dc2257456a388a61b0b1233b6', 'cde0cddb429047b2b0c230a4e24a9337d2b0f667', 'e8d45cd02849376295a58ec40bc6b06fd91adcae', 'cbfe88ce61e59cc427563566c3d798a7c6926367', 'b247f13e0e8201143227d7fe7e04c3a4779c74b2', '110f09c0498162e338bbe78fde683e889786b382', 'e9d73a3b96da147df96cfe7bb37b061688f5759c', 'f4e35f88fc0bdcc7612bf36573d7036db650ea74', '1c353285b635cc54d39d744d1f3413e60a37be05', '499e6814e6187e61e8a5306efb81f1efe02bfe8c', '0a9f378792a91db112567453e7ba05bf9686730a', 'e7119c44e9aa612ed79e0bd90a47366bbefda7dc', '5665a48520d5eabd73b9764a3fc00b08a3e0bc24', 'a0d96789a3c5b8914bf755dc1b5e66d615c09eb3', '89f8839fedd2f49ec657dfabd996b4d741d2961a', '86c71334b6b1b5e2d2cb5768442f1e63b23c6a68', '2b0eccc1d7864ebdd9ee9325e3e1136c1df01cf4', 'af4a5fad4b9b826c0b2e993e04872a1d31d0ba9a', '7b3128778499bca2ebcfe569c44db771d962a74a', 'f0c586344e40b165c9be03fcc6e902e15356dd45', 'db56bf6b734fd3e65d524c39a26284a98d7c5fc0', 'c2a799497ab67edc9c3b8f94787efcab8e9ed9c2', 'f4adc6abfdbd8d53cd600c320dc7be0842e8fa5e', '79db28b1edb97d9b46ada8fcbfadc4729e5adb6b', 'f168c8ebb5c4e51d74db23e44408f59550a158b0', '160e8437804915d6c1097602044a5d261ed04353', 'beb5aac7fcc7ed9192057e29993782743b185cde', 'ee0f3515fd7ff0aab0ab8bb7bc3c479c2aa114d6', '9a9ff9e333db956f9f928400d73a91558b62bcc7', '1fca0580b9e16644fd3ab05bcfcb3543b8e763ff', 'ebceec68d28c08abfa225cc962ee7fce81f39cac', '33f7e70ded200054e5138ad5fd6ebd1a4a562182', '4a01348b6acf0e7470e690841e78e1fed0b3aa73', '0474eabe0cb362e8a5529520f42031a1ad70e69f', '164eac96f86845d1e628e21062580c4d5a57164b', '711cc139c23980fc47487e335d51dff7bde202d0', '9d76be84cfe58c00d39170785a4f6bf596aa9aa2', '3f755f2f5491bfce0371fe0f520c126f8d1d834e', '61d6c7546aa63c1d066e354ae7278f5cb029b995', '549840bf9368b56846557549af9d1c01fcd4bd35', 'ed39955de63c4a3e4e355860c196c3b6467f32e8', 'a5b4c782d0fff4b0431272536fec6a26b0ba7742', '99fee4e15379deeb0baf5abdfa767d3ac9d861c8', 'bc3c0d9f2e881e5c8c28ecdff83500faf735f556', 'e104731f752a97121f50232b684c43b6805a73cb', '8e79e22b8e9e5d972cfb8be2bc383619f5f90eb2', 'f88df381393c192d3ea16a9ba907de585027e369', '0a5f3fc5eb37b2d9b39c30eb77b764df23526cda', '36a3e62b530c1caf3f7a7b6d5f06e361b5a1ec36', 'dbb609782bb147e71901a7ad06b775fd6c00f55e', 'a5b6f7d10e9ab22ea499f1d633e942a1096f7480', '744c863945bed44abd0eb9fe29d82bf210a117b0', 'f6ad5848b801e392db0a2411f21306d3c98d4db8', 'bb9d4876c48396b7ede8b405c09b7538f974f8c9', '5b9f0e5dc9f7cebdafd78254885494d1818244d0', '75abcd3f07de74ce9002ba09f4a3c8826a28cba2', '895fc54ba5aaa59818e3deae7bda7b7355cb036e', 'd182d44cdd3c698978e53f3683bfa7bec00cb8c7', '5e58b94f8fa6f930fd12edb87a3c43a07d29ddaf', '76e286413a98d92ebb693fd3e7eeff2a43c503f0', '4cac2ae0f5d5d161929bfabf277294d1d86e9aec', '4fdff5524de5494c363d5982e25b28e28f734db3', '7bb0a4fc0debc173292da1e8c72fdaa646286f6c', '23540ea497c5948b7c7631478760c7f7a8d9651c', '5608a107d540ee35c2ceba3b8efca7a4794cd8a6', '4c438ac5359614a4c65360d91cba3fb83ae69260', 'd3eca294354362cfae1ef329743ef4678e559fc4', '9a3b3dcc150052678077ec29e9bc7e565241be99', '0c40ac93a1ed7f21490dfe1f8553fd27c7e5e5f5', 'effbddfc9130dd017637ade05125e6eef340c531', '14b66e790f13e7ffcc859e166986d4ff0037f78e', '9cc1700643950e5bc66d6a4350db63fce337e4e7', 'b4c08bde56d9edf3c07e129de5c4864213c7958c', 'ecbfca4bb7e9d10b3d5b39492d8cea52cedbc501', 'afdb8406ca92af56cf7c826b23c6dede303ebd36', 'f37335e883b3860ceb8fbcd4972d9f7df9dfdfb3', '4e648e4ad30a6e5164efa7f2a9a02cfb21b49437', '8a7165009305d88081b46bf1a3efd7d71e5a86fb', 'd19fd0e989768350459a80efd0d943b2859a82ad', 'f9a71df4bf299964336366344cdc2b259e203298', 'd8ce5e8c5ab63eda98ac89176188642449952fa1', 'd6e5ce3fda01df1b9b0573e466c9961fda1f5bff', '11e000d824667f48bb28ea4c10c4f61465d21e46', '01b588f579693fbe009bafd7d435e790198dbc15', '067497c088ae3f0d7724c40c023883ae58476c2e', 'f862e2e056df49c3ee00556320ebbbcaf5b86c41', '0867ca8432deea5fd118e3f6b09d7321a8d645ca', '235fd7759bc0e15b7ed0a61feaa3f3d96ad4e963', '93a1d0a68140f6db5be53970aa04a9b143c8adfe', '6e9b5002a1a8c3ec0cdea5666e464daa67fe520e', 'aa77e2c148289822076488c9c145f9ca3a8aac32', 'b6b3376f9157e9b98872ef0f96c36d419319807a', 'adc783db4fbe1627f11fb394a175c3c2fd6fc26c', 'e092e334a9df23d9eb57e0ff54de0a1b4d69af98', 'd60247bddb4e1784a68697d022969ec90cccb1e9', '8db6b3d74d1f0e3b0c437705711b36f48a77304d', 'e7cbb520c268af89c4c50c2756c87121cf89c1f1', '63ea9fa8adb2e639b9b0e1561b732f69fc41eb01', '14c355012fb661a0a5716d06b577833d4961dce0', '6c746b56bf774313cbc87d330e5940b5142ab134', '63c936af727a4b84d4fc20d7601f33aaad369d8f', 'b33dacc0d43e01add96c71ca2ff00415b736d0f2', 'adb905c53b63f82f2666081102ac32aa7fbc00e1', 'ed27eba7b464f98f9118b07f5d7fd0c08fef2fa6', '2a45cdc894bf8037db34e3537a9326ddf8dc05a8', '27c9e296bc5a21a9118f1722359fda2662f3b5f0', 'f21e3abfc752f622a759d933495f18a2bc6cc466', '775dd9776ec5fce2ac7b43957523857c2cd6528a', '19f4c597a87e66fd4146e2eef1c38b726bea1847', '6487bbbaf7f0a49c421ee06a6b8349ed39f5414d', 'ca5390f86f5a47ea72d61c0dbd522d7184c96866', 'ed18cd844651c61f07ce310e634399b41f5e300f', '819d29f57366c1de795650e05e33783ea9036763', '263718711ce765cf0b6fb21c553d0664b26d4dbb', '77b6646009d9c4ea8d4bf252a8ad46bad49682e8', 'b38aace066f61e006814dad39cc2d0841b14cae3', '466c68a3b43ceac6b0e73b67a23327644d62f1ae', '5926486cd2898d90ef8a26b41b025ee7527f92d2', 'c37e3273e7e757773ce24ba11aff84a41d2eeaee', 'c96c83e3e620ea231358ed6fcd69b360c61f2c9b', '2d99bf74b8e29e894eec39888b0698def373e1aa', '551862ae76eded3160d5fb8fb9d28f180a12ec73', '58e213af50d39195c7d2ecaf1c6dfe4305e7b1fd', '23038fd357514ee38af20d10eef24508172a63c1', 'c82c79f55d6867135fb6250e32a7a3890f97469b', '89371f21c5c7474f24d8ce9f8f85c2bd51879b21', '6af9c4349c96093a59895c3ead3cc00b3f0f1503', 'd78df817f706bea9ef797789f307a09469adb4a0', '14f9a1db7cdfdb6f3d9f24de0a01a3ce27c95660', '77b7553af50ad7450cc3561b61e135ab6cffdd85', '114ef1eef60840291994a20c8beacb49a5c576f8', '61ba6d81d3dd1ed01b340c5dd606f70963619f81', '961644d2c873c70ec781b83749d506f0f9be89eb', '86abc8ddc4e2d670ed0b1b6bffa8767d92ecd9a6', '95aa5830fe630bdfb8cce4af3e1cb2472754eab3', '602844ecf1e46cba14832db1f3a039318150dec7', '263123d8e22f5e3ddfb2d67160917321badb67ae', '44bcf1321d5b9b1920a4177df606c2701b5c2b80', 'f0f8d2b2e374b9f470edfd6b8eef774ad95c0208', '11f0baa69d5fec2074d38df1ff4e3ec5dba7494d', 'afcbfd187dd87a71f27afc226367e3475e559dc5', 'a3dcc1d7df8671e1417870d4a9e59ec9ca318bfe', '69728c5a0901ec4650fd1fdd8ab371bb12a1d9ce', '8819f40b85e830ce88b5811b7092be3709dbb9e6', '14370fccfd7c9615f1263debd323d517d7b01ba5', 'b1859e4a72a41fb71af74dbe776c119be6499d51', '46a187320060c970f063171662fe7d940c3e8e5d', 'a1787c17eb8d75028fe15238440ccb49539fa17c', 'f13f40dd125864596dd0ff0956c077c4fd2e34a5', 'de38061bb2ddcbcc3fa2a0771aa5a1408396d66f', '1097e026955967fdba56dcbc9bed6a3a5ae72746', '06674bd46d8063f8be2bd665cc62df44eae1cfb1', '6234538fde97e686d205e1e55d81353e9697804f', '4b4d9dcb232af5bce6cca95190fd39adff6bc480', 'ac0d6d430874e3ff2239509d4dec3ea80cbce038', '44c94ff0998ee074146f2b593ed76cfdbaa71a50', 'f872d1b8366fdb25057560bd6c227846780b8304', 'ba3a53a0e76ef4fc28d5afcbebc07874daf8bcb2', '9eb9669d8a5ce5a6079a451fed02335d11a6c7a7', '9645b5321a97f7eb798a8efae91baba01e847ef8', '0704581833f78f4743ad7a143472474775d64c94', '442066d751c80e4f6f5369c2f7b71c994e58ace7', 'b97c95d3dbf340234d5fa1312a53e3801263c44b', '15328607635d352c1fc27601df2672523974e685', '62a1544459ffb07d1193570d59f0f5d7314474c0', '0f1c924a240e69db0de9d8d3b56dbc01ecd14b3d', '6fd81a64774c98fb250b2255d74eba9d0c425a23', '2faf34d7d80e95bc8ec61b7d688292c01920eb71', 'b52b7c28b5cce075bb9c96374dc1a269380bf664', 'cd02ccd077c7cebeb7881f9cde2eea380b07a22f', '882c7b833b0d6aca9b15915d33cd9244b8d8f332', '5c0195dfdfcadaa87a68d60f068481c1d6bd24db', 'e9e5e8905885e68ca2baf891fb1b1942a51a8c0c', '6ecbd923704c25c2eff56c6d84d48df2bf54a11b', 'fb95e5dad9e823879f60b02dcdf7c6516fd8a3f4', '7dbd45eedfdf9562f7fecd1d96f2f0397f321a2f', '1934290bef74bf635c9c84952c1f64acbaaef330', '2cd013ee861dde32acb5b5b1b903881649f3b09f', '1ca3e08b38206dbfe125b5b916b4bd89e7597e30', '446773586b18dcd40306109f7bf41d7fa3cb9e2d', 'a1075d4bd14531352328087d95ae56ee1476565e', '1a519d97b3179cb1a0e64f1fc57695e1692a88d7', '4027c490750489e257b0f0cf894c3bb87c37ba68', '9306fc1406691dc866f773dcf18a3f346238ea9c', 'a1e1e95247bc53d9f09182dd7ca69420524f66a3', '5b1be34db08759a8b933ff116a724989ce8dd13e', 'eed4a2ab9886d0890c67eac2d3505ae064fb5304', '2eacc7f79a219baf63f584a5f332e2dcb42f1719', '70517f18485dded36fdfa4f4363cf744e63a5aec', '567c4cdb747c55bfe403d52a109fc0d50bd0d233', '83f696692ff0a2ea591ce0f6a0eaca995842f584', '1017e0b570a97a5ea23f43fd43615a8c75c69786', 'ce28c2ee45afdb2ceb52f041c161e68eef879899', 'cb740f381f910d20e476f4417b30ae6ab6d14306', '8b521edb1508a39fb3d528ebf2c55629b69ab88d', '0f5130a1a185ab4ca2aae92e29f6cb5e08e6ef1d', '92e6a5f6748542cc527c3cab427d3b598cd92fe5', '91cf2d6f8ed7aec57d91263ee33417af8440bf2c', 'e051e904ed30b29e457408dc54a3469a31287dbd', '2850264286380dec3cce5c5bc5c7c196c9d67d09', '8295c0cda6cdeaa34fa2aceac57d70128f89c050', '12e72d20c3f8cbfb24c0ce022dc3e35ee531dd5e', '4a3acab22e82c883ebae0da734b3ad5ed0a24edc', '5154a003c7f48c06c9b91d7eeaa0b6424b1015dd', '9e1b23e5567f9028bf5c9a324761b7fc3da72bce', '4f5ed343f0928bd99ca65a472e1d55672614993f', 'f4195c0dc839e5b3f0722ccf3781729af8d7b40f', '0d8ebb93cdd79672fe0109b1a2cd56854f82d745', 'adc2ea81561d80a44c8bc8deffa91aa355b5a702', '50332d8a96d991eeab758305cc7423e6f741afe1', 'ebbe3983400553c5aac5f96522c0bda94a2ab0ee', '9996d836ce7e12d39c704466e251b87d703a345a', '9b748c566d584dea799af56eb7233bb2436b4f48', 'dc7419212480c1a6d447c3e9b19a507589ce5ef3', 'fd0bb18d099a2d0a1b3691758998226f17993479', 'f129ea25f4b5c65cef3412ef1a050a23a360a3ef', '32f26e911a7cce966ebcf3f0fa005f4c47199d1c', '97e15bce158ff4900ead7485ddecd191f48df820', '69e74f52952342d2881fa2fc48e91e944a8aa287', 'cccfa49568a6b71b28e17baa8f787683e9f5a844', 'b9f4b89f1bb64759a2ee24c6c98b78c75d6df20d', 'a75f36d3e688ea40b506e8d24c6ac26418412603', '5d26beaed62604db2650f0ee9e6e4bf7b2107ae5', '3db53f23dc85199324c18bb0d3cec1ba03f5e879', '15113c31e6c2f853d36a97d0575a27fb43db2c95', 'a5ece517a14bb395999216c81afed38b1d560027', 'a9daca195bd26fa530de857e5fc2529f1dd57f5a', 'b4d0e1980d063a911177f6ef5649572fd316817c', 'd7762d182f7fb994f5c372a17adbc6f26627b845', '73f09928e1bdd9334c7cd1d5ad7b931002a3fab2', 'c32fb5bf16aeddfdd69764d3e93ac51c7babe119', 'cb46b54e1e64316b7bf9bc918c04bedf48a7f52c', 'b1c5dfe4c4fe6ffdf401a82828c1e5d1db227ba7', '9931d5f37bf3d90350150a965cbff11c8f7e9b6a', '2f73cbfcf451805f20fa45843add9956c85dc677', '4529c40838f5f6dbcc1a0d7061984eb35cd33692', '3b7b027bdaf44cf7c414ce0400734de7a5ca7b9c', '33d397ea1131c788f4b3993887af4d67fa6fcfd4', '7d6ebd6b5e80fd6fbb2d6ed3faa362086ecf68a4', 'f2da5c1481df3d59ff05b80b403204ad92dba032', '72d766eac243681a4a2ec62938dcc0cb57f69042', 'f281d193d031aaf6dd812f761d11552e46e85105', '40d6bf8bd045178864432c1af700d5edb8b8cf03', '8a4ff1e5d370f3e19b39974f03612b67a353a180', '085ae3345d934272945b45d06b02a8bae8125a66', 'ccda6f411e6cd14bfb589db09f0892261a899cda', '0c7538eec974f491fe055e96b04547d6b97b08ff', 'a7c1255751a1810f6cd0c880f4556bfccc5a66c5', 'b350b299c620bbc721c18bebddd759db5d6f083f', '32c2992e5ab645559bad653e0a65286a2fce9e0b', '4d1d59644a4e27574275aa02e7a9d43c64a82564', '2b53ff98afef75e8842e4683be5bfd02be65238f', 'dcb5f167fb5441f011c12297abe6a3bdb3a83dc1', '27455772d32439cac288a8abb5010dbfc3e4703e', '616d371f93b28fd6d04c6f23388222de3c60612b', '84b109d9f212f7fc5124d72474c53e05db898b8c', 'fb254a5314e34dd7696d8935212b9e84bc84d18c', '9e58e9bb63f16612cd6bc5f91e06a91d70c2c643', '81d79b06d91b01413afe684fa807ce69814d6abe', '7accce8621d6850e69929ce12ebfa9e8bfce0887', '0f64a7df70d7ec2accc14a02de1629e8768652ce', '4a1fd1d033bfac438cf3a6d7f78dd41bcbf81e23', 'e4968b44e99951279f25c4662212f3c16ba1ec1d', '8a14b77c3f223d302b316986839342e45ad99d92', '685fdeffcb9a896b0f499f721933dbf01334f877', '143ad3e31051294aa9727888f0e66cf728b8fe6e', '3a0d15cd789c85c011cdb2a1aa694b138d0ddb53', '8133022729b8cbcaa03a01572da3129b71a9c491', 'a1c6d9c6b577a3c07c7d8146ccd1a317338f3e7d', 'b7f5f50c0ea832f0ed810a51d7c99a3fc03a1512', 'eda778f686c9a39d33e96c8b9d4a2a618c742320', 'ed423f411075b700d9b948ae42f36de17b285e8f', 'c855904420f0ca66b01654f10c15c556f5efbf72', 'b15b9fdfa86276c7d6f64bd6e4aea909623b8f58', '13a28a09f919756963c69fae9cd60399c0bc9b27', '70ba31122cc8984ff5a509e394065a91923f7901', '6ab794c5ab0e41e8ce14053666665ce4609f212d', '3efaba0b75ff37f1e0fbbb9408f0ac8487da65ac', '65216cea1ee5635c009b8799f6924017ea716743', '62293365aeacf8ddc475339ca3bc14886914f208', '2677aec83bad4130c5c59b95cd201ce0bc1fa14f', 'c40e777377f754781f6017fcb78e0be7c52b07e1', 'a9c272719c6e54031d6318cdd8887c41094a74f2', 'eb778fdeb98724e93cabb65c3111ff7ac0a32eae', '817f1ae7b1d9d4203d8752efe5a945bcef45057c', 'b305d379211346b75a17027bb53cf9a86b798aa2', 'a17bf70d76e963c3fe601f8880fdad8374760d9b', 'cbe71d5a87bddd6637d1f84778ef5e0e9b39058d', '19d3f58884283e68b1d1f2e5ea0a680c3d3e5f68', 'e33db62220361df0b2b72f6ef708b0d66837e31f', 'c5c681c33001edefbfbf1ce26a2b97003b3c1d05', 'cabde1c9f1b1f85600a0f047fa694c32440b86d9', 'c1bdba4107b6a732bf1b48d8814d6f4fe61b4a98', 'a6fdb357ace68ed98587e4dd0f583129efb3ab63', 'c3b94944534c13848c35be1e95ef481a5c9c77dc', '5827ed2afbdf37e815aafc9621c1d821e5cb3c64', '6a7c546033b7e6411dc7c8a2a084215d3734ba13', '9d6208c7395b561d2ba9c65ba7170c05c1a404ba', 'd50bdc241d7e0b780467f5264d95c7b52010b77c', 'a8fdd36810aff2df4c8a656c077503a84f04ba14', '9905c108bc885e771b64b63cd171e21a5d6ccdf1', '063f072fe69ddc47ec8542e0b0a3aa0a9e073c15', 'd2710e2e60baf3933486d117f1e0419fc756bfe8', '67549614082d60f572b9ffd0d2fe7166f3e46824', '501085e3aac356400516573ed660d957871266c4', '48b9ec7f9d8e0e454c432aa392423d603b826cd3', '3f78b69e360eb282d14be20b7f053110d8357e98', '101a1fe7a5d3d0cde8db84e55100d964f06d49bb', '588bc40798ca976195a88fb34fdbc3f2f1aad112', 'f36139d7eee750491d6c492945380e08ca550a50', '894a12fb97072776c047ba637908c36b83fcb8a4', 'a391d21b8f302b1e2c44d03201647ed1bf30549a', 'b80cae3f884006a0e36705cf71412da2e6a635f4', '7996d4f844a4d5b7de1ac18028a41716c480945f', '0a55bd6c9e682f2f8f526795ccc9c88aa3237f76', '790420bb58dc462393d6fc9d6385949e677a52f0', '1508c706a4e5653ad9512fff78b83b2192c06ccd', 'f7d2cd09d4279e4e91fa23c54503f36e3f9928fb', '93d2a34d60efda3d24b07beb5c4e1c168bf49816', '586abe705810f8c7c001d1242a56ccbbf3289871', '56998b9f45502e656aa02db77654f1b60c4ce056', '14017494b94cf5af302926eb7b25848a0c042097', '10587ce7d4de312908324d77c9a6e1de34b895be', '3d7c3e8d39ac1cfb66d259f139dd7a889095db0e', '39f9fa19392cb47949477ab907f1165ee836b875', '2be0eafa0596eb2b3c4eb041da590a5b1d44bb9c', 'acaa2819d06bf0db6183e5b92ce68ecd97f9f65f', '2c6135df747abd231bb0eec1bc380db82c2da655', '5e1c275a6dcce6270951edb3f1d8275b78d0721d', 'a6b5fe266c15a2ef5a14f25b205a33c075d7b0cf', 'ab1a9aa5b4340cbae4eb8b74e2c92caf150039be', 'ca862f86c41b8956e940ff704c31d6634d7598cf', 'dd78fe9e66eddb19a8cf67c66c542a1f901a30d1', 'bdbdefdd1278fdd28a45a2052da2afec876bfee3', '541e1071522b6de745f2c32d7ac73b1bfc025061', 'a735eac0aef1a7a509658e448eeb78071b24bb09', '64f0bb996f0ccb3ec10ce430f29e049b81558c7f', '0e5b1a0d2ed452329d144e447b0a5fa237f2fa97', '73fb51ed09a1e5344e72326d697e42d5fa744566', 'c10a31e912ed4724884f900cdc36fd1cd73ea295', '069f1b795d32f33822f1b544f0c4de823d69c90e', '3926682bc33320a872988b628f4a09baaba30b85', '6347c041fb3148edd1ac8e61741bbc86b11687be', '3efe30b4c1e64c4c46a2996cef7dd5c2178e5791', '198136d67cfb2a298dc6c72e99cb37a2d6aa41b4', '113441de39085140a255f328bab1d624c6413241', '4a2cf13f2c6b9f856e894af019057faecc4c4279', '6aef195d4b162ded72195dad4bbffd537ef57162', 'e6c10b365898cd5b667c3530990d089a111b7994', 'fc6290be45eb3a728a6f564ebb7233209d75d969', '54ae41d3a1a1b3ab94f495d07bf8daca8227c935', '5e354713222841009d24540022ae159097757157', '95e848a705d4a5919d16e5a9ec982a6c253fc272', 'db9c6874c8a71884e84ee38cf2d226d1b8a44137', 'ee46de8666d75dbedbef929bbd8caa21df5bd702', '06ab20ceb26965c70bfcacb05bd1b1275ec9b3b7', '37af31a614b2f72e43a19499b70a7a848faa2b95', '38a8fd67ed9efd22c82a5873c2d3be86a9d7d7c3', '5032e46fad95b61a05e14d5ca9ab6626febb8714', 'f3004893c3cc0ce2573cd1791e4d53a61a580ef0', '572fd8caaeb9c5ac64db65cfdbb5375d2a34d12a', 'aded691fe7abc9628d30d8612b5df8874dd202ee', 'a35b4c798cae029b12748160161e251a842b595b', 'af96776515f66d5237266a78c56cdaf503922cfe', 'f6b2764e303d072b1b76bafa9cdcbe06ee88884b', '37ec363c45f911b238f0f46499331a143f59fe48', '379e9c561d5181b262580e267317510339a3bd2c', 'e909452e10b7df7b6a57cef05541c04a87fa4479', '8070d21447cd20d1e51b93e2e34323340fb19bdd', 'f20141829e9c3785edc171e285e3f2607a119915', '0c6d99e966b134ff84410a013eb604ca109532c3', 'ca1b3da394eadf1e2e811569525b9d3ceecf94f7', '9c0b1fb7e2bcacf6c407665214685389d93a9539', '2feee0f695b2e871e2c5c7b3ffc424a6b67bda16', '5c167b7c407c2e7c2adf47695723c08e03d0fb2e', '631099a25cb3440f2b9f4665882c8102a903d3e7', '4cca546f0e5add0affd2f3bfaf263b1d11907b8c', 'd7c537a35a661b65ca71f7f7cb297a532146a3c1', '1c6be0e3d3f96ee4b86da9a55709b218df54ba3a', 'bf126601a467b6bec0363a25cc26b3d909a2e6aa', '95271f135c85ff963e0b660c932ab38a3da6aca2', 'c4e9131ac73da57817f1c37164bb641444f5e693', '5b9f32b13141cc50cb3487e48984b881655eccd9', '88433c43477f0ca78cb653032181a75788d7c1ed', 'd2e2805ad2d1f66e7c2fec1494581287c62bcc57', 'e85d91b58212211f76f094b41e15784d1ba8e4ef', 'eabd627ea607aec27ee1f38be581660aaa08eb67', '4dd1c97ec6195b3f1369aa104b3466ec92e1c1d0', 'bea2181744eca7f3520d2f4a333b14f63a725bea', 'facac539c5f43096edb0178fdae84203f832c9e3', '8b78f7ff94acaa1522e8fcaa2eea23aaf454cd18', 'b03eb516fb89881e4671ee77ee14999cbd1aab01', '88aec9d9b0b929799252b49dc366f0fff76f91d1', '86036950a25709d76e8e3d108469ea8932449ab0', 'cff8bf148a81f0bd838b2817944a1af671fd38f4', '977c81740ae4ea02d150c346a47b225a0589ba01', '7a30a8ee80c6bd187d2dd2f8c86bdd1df7690b4b', '4bac3080bc7d16d3f8ba1749af8e2967dfb3f114', '25b0a752a667a38f450ebbae290fbf0f88f43f36', '6929ac98142439296dc78eee51db3e8a0e56e609', 'eb2fc285f03dd087c349a6a40fa1f208a6af5042', '74f6a0018bd4d80f27c788725138b7731e3af6b4', '89aca89efb599e43317f71b602834589dc05935c', 'd3ac2cb59f3d8f31eb88d083484374f8af77619d', '24dea081be450ef2e44c71094c0caaf67c148d5a', '5ad77443447f1545ad44d28139e9a97fbbff20bd', 'abe1e551cf12dd3a509d33a85db4b15957106310', 'a96e5267b9741d458b987c866741a93a2a5f58dd', '4ea924ef117b3dfec85685eed869839d722264d1', '30069c1a55869e3d92df2b4e1efa430d1b0a10be', 'e34a004b30ecbd769fa8eb5e17fd23138db8bec4', '35654b5c0377d71b9199e37a023e0cf3ce217aeb', '8dadfa2e7fecabb0b1fab74f3a80293f8d122c2d', 'b8108a5dee0d78c9909fa73da19452adc16ae2f5', 'dd423a610d90e6f9440f4f26404d75e25c81db52', '565b4c272706dbd2fd4b2b5fed0a5ccfd0e506a5', '8aedcb40e836817299ae4297e6988cd3b4b02e82', '28b382dc49f89a6c8741a53af6f3cf1eb3cb1321', '026450fb6145e59b5e2c70b46329947999a81cf7', 'e5a9ae73ace6284116ae33c908f129e75e09c100', 'a59353080d5817c174b6bc0f3518dd1aa0876f81', '02a302078c86c4da5660c891b2a61a0f665e4b15', 'cac435266cbe71e46e7647b4f22c43cafe11db27', '8c722e58c5e681348ba291a8ea8222f8ea303511', '70f227c7f2f7a7b6601958ea9eb4eb6a16711af0', '5e6a57e0db60bc397151637fbc3e9912b8b21d4f', '00a79efba94d8fe04457c4b3bc1c6ba5ca844a6a', '359fea0d2aa28b0b339478a7dfa002e8c9bea42c', '094347c80832fb39cdee3eeb4d5151b7d517c5e9', 'e08b6f7af1d64a8e468c8a58bec0129d1a4eb533', 'b2fefab46813c655fe7605164747bfa2449cf18e', '4b653c000317ade5a98d11d0956121936139b446', '33bcb16ae61d7c816dc2cbea7980b86008518884', '01ab5d7e1ea0f7b5c672a93091ee2670c52f0267', 'f873423c2d0fa15e26d922e1a2fa8cf283c8b51a', 'd9e20cbbbf18a01b406c7121636bf2766018ed7f', '4ea04ea2ba22bb0b756fc65fb2778124fbcebd38', 'c2b2c8a345ca699be5b6f8aa1a347796b5869f0a', '61b80a4811d846ae74932a077ae1d3e326871d58', '42048b00f674a55fccea962ab3dcc21866f54d48', '8fd48aaff98dea899b05caf34be7635c64d77a36', '5d33266ed64667e18984333564546853792dead0', '4d8adb98b1c2df17d340b12541ef506f6378e165', '2ad9195237add5f02bccdd436cb85c365e8a03d8', '1e65715bfaf38a167ecdef81fde7aff2ef304638', '1c8ab6cb69b1479d7c6cef9bf647ba2638a2a26a', '0122aa9b27c95dcc8acd2e24033cb6289deecba9', '3607b9c41f930c0fedc3763da2f7c09f4e636db9', '2bf31b5c19741df565671bda0121626dc9d7d2c0', 'c82aca5a0b158d994198faa5db81f531380d8d9c', 'd498517d27d6af09e43dd1547bcae45470c58ca7', '7a9c51d1060405fa5eb66f8645ab80d32e2d29ae', '1b6881cb2ff62183103589fbacf351266ec81a50', '1611fd16f5e0b81ec4f6bab802a7fdfe66ae0924', '0f49e375a8f6a62baccecbf840917502ec490ce0', '53e3bb347bfebcead1d92738e2d4f01ac0057d16', 'cb637b261b633ae3021adc27a2614058d6f94185', '208979c3381da2dc95af2eceea5623db1207d387', '64c1c87990015c28aa56798f8d61852434dc37fd', '6c01be1fefd109c7e2e6fb907f74934a3fc80469', '4fd8c5f57fe81a81193c3960c583e64ca6ef54fc', 'c3e800db6cb201cf33655fb249f857f6c2a3c7c4', '8f4cc0422649898b64ae0523dc4847ff4e8ceb3b', '4900a4a89624aa8da703092e19162448e1e00ac0', 'f72c47ce23c02c3d0e26ed42d6f609c95012f756', 'ba56710c0f40e99a1040ae0b9a4daad5be64a976', 'b9ffe22631233b294108d008464ee1b30673643f', 'e868d8be3ab08cfa2d1cbb42bd28e694a2b21574', 'c4726848e7a5a31be793c3592617cde58ccb6993', '6e940ba95b50a7a07fa1e8282766b4cd195b2657', '7f0c62d93e47707f1a27b89111b7bb2972868215', '23e8e0cd6377504d1fc042d0b466746e675792c4', '738e5365cd765b3ebc8e9764d1841934823ed10a', '2a88733fc4b0790599a7fbadf040f8edbb681468', '2479c8be5222a62eb3d4c2da1acb362824069375', 'eb7d61d11178bf839c89bf29ad437cfb196b7949', 'ecb9bd5ef4bd3f5de2024a2826c93ffcb148b29a', '4ce1ffeb7366d96d53ed8791c7275bf433b81658', '82fdbda2d01e4cebd532abbd657f36bfd67477c6', 'bf86354db7f583969f39bdd94989f97164571b39', '1d2a41bfbc8efcfddd1a12e7305fe797a76973b9', '1a15c268b568493e06b348adfdc3a9daae4af50b', '61521f077f18c7251c24ba1c1e1a6fc597304712', '286100b069cd50a87ddebd615d739a6bbebef25f', 'd2c120deb729697299fdd770a78c45c0d6e9ce35', '9bfcdcb613a091bada2c1dddb9adfd901a11fdcf', 'af266c8da5225d701b95a60c9b44041396ef09bf', 'ad70b54f1d3c2ffabbfac2523a234b1c1a09bf8f', '1b5364bba8a9b0832f28c48472dd1abfc709757a', '41f889d5a0dc4c679628e64d6feeba8b367a38c7', '9af3ffa202b4b3f9e3befbeddb2802882df71d4d', 'bd7a9172bbec5ef13b2aa0cd406e1c6826ea2fda', '3e565b620b78e6cdb287434f8b3efaeb851bf651', '94c571293e0bb145c6d4164687d7b6edf4595e32', '79234f9b76b6bef21dd2d56c697ccd402dc7f32c', '967bd010aff4302baed7b9b492841694818e1b8e', 'ce0ac647ba5511b9d0c4f74a76763a6128cb2d66', 'bbb7f821aef4a0f9fbc0e1510cab1f33adf6159e', '5133200d15cc774ceea899e3e3ce1876463486d6', '5b6d75708c36934f81104cb940c9dbda2bb23e83', 'bd60757a17164fea2933d559502daa4f73ceba67', '5f2a7f5fff4dafc9efb4da6940101dc573c4aeb3', '8857e88ed049a2ff6ca3276472926d61d15783e7', 'bc140036234f254548e85fd7b5fda88c8107db98', 'c7b73e7422f547c0a38e1951595a7c64bf223eea', '89ccb5eaaac632d665ace9fa1c98b7fbfd157cb1', '60ec1c4fa4c00c94d32eec17015024d795d29bc0', '046f1dceafd8e45f6f53ce8c2df006c676d2a30e', '4c11ed43c75d825a06e792ff1950d1024bc761bd', '148a394f3b2ea42cf32e4e1010e1d6fc7894be41', '70b828dd5ff635609fa4231961e86743f050ba00', 'b0c37adc40ad5db60c8d79c847c9f7715daff15b', '88ba0ef9b2a2b5c787cec9e3871bada6a52d2c2c', '7e94eaf963991d8a441fba48872e6fedf8c6fac7', '7ea1d0c224c545559320b51761aced2d7c76c47b', '5d2b3988daedeaa020d77a06d5d96039ce6a8dab', '005c88a8df0e09a2a9fe9979037016b349e25be1', 'be9814a11555ac30ca3219c1a45ca17bfb1a2679', '27dd91680df011f0c1e1687ad680ab48adf9667f', 'd5fbe38d5a56e11d0f90415405d301360257b54c', 'daff04b268c5e484e879b458b907e7f8c5235344', '47022b9783c2dfdb1c349481997b1fea99ef116f', '10c0b97f7e6fc042ce8bb5eb1c4f39d51d6a0dea', 'f67cf10e76d6adc2e6393377a2d724bb975e46ee', '12666db920031320b79ad3c8ba10a73ac68dff7a', '516cb7b485492956e34727b8b46e9a10de648d02', '1129053ac17c49a4e33526c8dc9838eacef929a4', 'b895eb17c694c5cc190eda069e90c84f5a32306c', '302a45d08f1b85336cde1b8d3d2de9b9fb89bae7', '7ada920b0a542dce9e4c765e322b8a79d9c689b7', '8602084739e1e09dc56c9053c6c8e4cf2d8cb899', '215ea9e78fa7235be7877c354866b9fe61d6d439', 'f1537f2533ef0af186446587951d4270675c3c80', '48e70d24b29681f9702db96ce4a89a401dfe67a7', '6a521e1d2a632c26e53b83d2cc4b0edecfc1e68c', '6a521e1d2a632c26e53b83d2cc4b0edecfc1e68c', 'dd41b6e690b45d7c079226d8be3285c736467346']}

Process finished with exit code 0